Til hovedinnhold

Viktige funn i rapport om tillitsreformarbeidet i NAV

NAV illustrasjonsfoto

NAV illustrasjonsfoto (Foto: Mostphotos)

I 2022 fikk NAV i oppdrag å starte arbeidet med tillitsreform i egen organisasjon. Nå foreligger delrapport 1. Rapporten innebærer en omfattende kartlegging og trekker frem store utfordringer knyttet til medvirkning og samhandling. Fagforbundet er opptatt av at dette må fungere bedre for å kunne jobbe mer tillitsbasert i organisasjonen.

13.09.2023 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 15.12.2023

Hovedfunn i rapporten:

Interessante hovedfunn i rapporten kan trekkes frem. Blant annet beskrives det hvordan kompetanse er viktig for handlingsrommet til de ansatte, men det mangler gode strukturer og styring av kompetanseutvikling.

Videre etterlyses det mer systematikk knyttet til lokal tjenesteutvikling. Samarbeid på tvers er en viktig faktor for å lykkes med helhetlige tjenester, og det er et behov for at samhandlingen mellom linjene styrkes, og behov for kortere beslutningslinjer og raskere tilbakemeldingssløyfer.

Les mer om Fagforbundets arbeid med tillitsreform her.

Det viser seg å være ulik oppfatning av involvering mellom tillitsvalgte, verneombud og ledere. Det er også ulik oppfatning av hvordan mål og resultatstyringen påvirker handlingsrommet. Andre faktorer enn mål og resultatstyring påvirker mest, og kvalitative mål oppleves som mer positivt enn kvantitative mål.

Rapporten konkluderer med fem hovedmål for videre arbeid

Mål nr. 1: Vi gir våre medarbeidere større rom til å utvikle og bruke sin faglighet og kompetanse til å finne riktig løsning sammen med brukerne.

Mål nr. 2: Det legges til rette for lokalt forankret tjenesteutvikling og etableres forsøk med større handlingsrom lokalt.

Mål nr. 3: Vi styrker partssamarbeidet i arbeid- og velferdsetaten og partssamarbeidet skal skje på alle nivåer i tråd med intensjonen i Hovedavtalen i staten og med etatens tilpasningsavtale.

Mål nr. 4: Mål- og resultatstyringen sikrer en god balanse mellom lokalt handlingsrom og behov for styring, krav til kvalitet, likebehandling og god forvaltningspraksis.

Mål nr. 5: Vi videreutvikler tilliten vi viser i møte med brukerne.

Veien videre

Det aller viktigste arbeidet med tillitsreformen skjer lokalt i enkelte enheter i NAV, gjennom diskusjoner med medarbeidere, tillitsvalgte og brukerutvalg om hva som utfordrer både tillit og handlingsrom i deres arbeidshverdag. Samtalepakker er sendt ut til alle enheter og vil være en starthjelp for å sette tillitsarbeidet på dagsorden.

Hittil er det ulike erfaringer blant Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer rundt dette arbeidet. Tillitsarbeidet kan oppleves lite konkret for mange og man klarer ikke å relatere det til de daglige arbeidsoppgavene. For mange medlemmer kommer dette utviklingsarbeidet på topp av alle andre oppgaver som må gjøres. Men vi erfarer allikevel at det jobbes godt med dette mange steder og at økt fokus på tillitsarbeid begynner å feste grep og gir konkrete resultater. 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?