Til hovedinnhold

Ny opplæringslov fra august 2024

Ny opplæringslov fra august 2024

Ny opplæringslov fra august 2024 (Foto: Mostphotos)

Regjeringen har fremmet forslag til ny opplæringslov for Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til ny lov er vedtatt og trådt i kraft gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter. Stortinget har nå votert over den nye lovforslaget.

05.06.2023 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 13.06.2023

Mars 2023 la regjeringen fram forslag til ny opplæringslov. Dette lovforslaget baserer seg på den utredningen fopplæringslov-utvalget (2017-2019) kom med i 2019. Utvalget kom med et helhetlig lovforslag for den nye opplæringsloven.  

Kunnskapsdepartementets forslag til ny opplæringslov var på høring høsten 2021. Med bakgrunn i denne høringen la regjeringen fram for Stortinget forslag for en ny opplæringslov. 

Om opplæringsloven

Opplæringsloven er en av landets viktigste lover. Den regulerer skolehverdagen til over 820 000 barn og unge, og arbeidsdagen til mange skoleansatte. Loven gjelder også alle som har læretid i bedrift, og voksne som får grunnskoleopplæring eller videregående opplæring. Loven påvirker også hverdagen til tusenvis av Fagforbundets medlemmer i kommuner, fylkeskommuner, staten og det private, og har betydning for foreldre og andre privatpersoner.

Opplæringsloven skal være et solid rammeverk som sikrer alle en opplæring av høy kvalitet, et trygt læringsmiljø, og medvirkning i forhold som angår en selv.

Saksgangen for lovendringsforslaget

Stortingskomiteen utdannings- og forskningskomiteen har siden mars arbeidet med lovforslaget, og hadde i april åpen høringsrunde. Her kan du lese om selve saksgangen her.   Fagforbundet deltok på den åpne høringen til Stortinget  I juni hadde Stortinget votering over alle forslagsendringene til den nye loven, her kan du lese resultatet. Den nye loven vil gjelde fra skolestart 2024. Det blir viktig at de nye endringen gjøres kjent for berørte medlemmer.

Endringene i ny opplæringslov, nye betegnelser på spesialundervisning

Det som i dagens opplæringslov heter «spesialundervisning» vi i ny lov deles inn i begrepene;  «personlig assistanse», «fysisk tilrettelegging», «tekniske hjelpemiddel» og «individuelt tilrettelagt opplæring.» Det fortsatt skal være klagerett på gjennomføring av individuelt tilrettelagt opplæring, Stortinget vil at regjeringen skal kommet tilbake til de med en vurdering om hvordan dette kan sikres.

Håndhevingsordningen i skolemiljøsaker

Skolen har aktivitetsplikt når elevene ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. Om elevene opplever utrygghet kan de melde saken til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan etter dagens regler vedta hva skolen skal gjøre om den finner at aktivitetsplikten er brutt. Etter ny opplæringslov skal Statsforvalteren som hovedregel bare vurdere om aktivitetsplikten er brutt, og skolen får ansvar for å utforme tiltakene. IStatsforvalteren kan i særlige tilfeller fastsette tiltak, som en sikkerhetsventil. Endringene skal gi mer ansvar til de som har skolefaglige kompetansen og som er nærmest elevene. Endringen vil trolig også redusere saksbehandlingstiden hos Statsforvalteren. 

Høring om forslag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet sendte på høring forslag til reglerom bruk av fysisk inngripen mot elever. Fagforbundet jobber med denne høringen, endelig frist på denne høringen er 30 september 2023. Denne lovendringen vil bli inkludert i den nye opplæringsloven fra august 2024.  

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?