Til hovedinnhold

Kommunevalgkamp 2023 - Bedre arbeidsliv og mindre Forskjells-Oslo

Borggården i morgenlys.

Borggården i morgenlys. (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

Neste år er det valg i Oslo kommune. Vi jobber for å sikre interessene til medlemmer, arbeidstakere, innbyggere og brukere de neste fire årene.

16.09.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 16.09.2022

- Kommune politikken setter rammer for arbeidslivet i byen. Den setter også rammer for innbyggerne og brukerne i Oslo. Svært mange av våre medlemmer har kommunen som arbeidsgiver. Det er viktig for oss at de har gode arbeidsvilkår. Like viktig er at vi fortsatt får en utjevnende og mangfoldig kommune,  som tar hensyn til brukere og innbyggerne. Vi organiserer fagarbeidere over hele byen. Vi hvor skoen trykker og hva som skal til for å løse utfordringene. Derfor engasjerer Fagforbundet Oslo seg i kommunevalget 2023, sier Anna Elisabeth Uran, 2. nestleder i Fagforbundet Oslo.

Nye fire år med Raymond

- Vi ønsker at dagens byråd, ledet av Raymond Johansen (Ap), får nye fire år. Det har vært en sterk pådriver for et bedre arbeidsliv i kommunen. Det står bak Oslo-modellen som setter krav til arbeidsvilkår i kommunale anbud. Det har tilbakeført kommunale tjenester som sykehjem, skolevaktmestere, renovasjon og barnehager. Det har ikke benytte seg av generell adgang til midlertidige ansettelser, selv om den forrige regjeringa åpnet opp muligheten. Det har satt i gang prosjekt med 6-timersdag og kommunal vikarpool for hele og faste stillinger.  Oslo Høyre har allerede sagt at de vil reprivatisere barnehager og sykehjem, hvis de kommer til makta. Det vet vi av erfaring ikke gagner medlemmene våre, brukerne eller kommunens innbyggere, sier Uran.

- Arbeidet med å få et ny rødgrønt byråd er allerede i gang. Vi har samarbeidsavtale med Ap, SV og Rødt. Fagforeningene er i kontakt med lokalpolitikere i bydelene, og vi har sendt våre ønsker for byen til alle de store partiene, avslutter Anna Elisabeth Uran.

Dette jobber vi for

Hele og faste stillinger - bidrar til faglighet, kontinuitet, forutsigbarhet, kvalitet og stabilitet. Videre utjevner det forskjeller, skaper bedre integrering og gir mer likestilling. Vi vil:

 • Etablere sentral ressurspool som skal omfatte hele Oslo kommune på alle aktuelle områder.
 • Iverksette et systematisk arbeid for å få virksomheter innad i Oslo kommune til å samarbeide for å tilby deltidsansatte i hele stillinger.
 • Jobbe for at rett kompetanse brukes rett sted, og bruke kompetansen til fagarbeidere på en bedre måte.
 • Øke grunnbemanningen innen helse, eldreomsorg og oppvekst.
 • Bruke kompetanseheving som er verktøy i kampen for hele stillinger.

Flere tjenester tilbake i kommunal egenregi - sikrer forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer et velorganisert arbeidsliv. For brukerne skaper drift i egenregi trygge rammer, et bedre velferdstilbud og lavere kostnader. Vi vil:

 • Når kontrakter for bussruter går ut, skal Oslo kommune selv eie og drive all kollektivtransport i Oslo.
 • Kommunalisering av renhold når kontraktene går ut.
 • Utfase bruken av kommersielle tilbydere av barnevernstjenester, og erstatte disse med kommunale barnevernstjenester.
 • Parkdrift og snømåking drives av Oslo kommune når kontraktene utgår.
 • Alle avtaler som Oslo kommunes virksomheter inngår avtaler med skal være med bedrifter som har tariffavtale.

En boligpolitikk for alle - stadig vanskeligere for folk å skaffe seg bolig i Oslo. Det skaper ufordringer med å kaffe kvalifisert arbeidskraft til kommunen og det skaper forskjeller mellom folk. Vi vil:

 • Utvikle en ikke-kommersiell tredje boligsektor.
 • Styrke ordninger med leie til eie og startlån.
 • Gi barnefamilier som kvalifiserer til kommunal bolig langsiktige leiekontrakter.
 • Prioritere å utvikle gode bomiljøer i kommunale gårder.
 • Etablere bemannede omsorgsboliger innen rus/psykiatri
 • At kommunen selv er byggherre for tomter som ellers ikke bygges ut

God faglig utdanning - ha nok læreplasser i kommmunen. Kommunen må ta et ekstra ansvar for selv å ta inn lærlinger. Strategi for hvordan egen ansatte kan få mulighet til å utdanne og videreutdanne seg i jobben. Vi vil:

 • At Oslo kommune har en god dekning av lærlingeplasser for alle yrkesgrupper kommunen ansetter.
 • At Oslo kommune jobber systematisk for å styrke rådgivertjenesten, slik at ungdom i størst mulig grad har kompetanse på utdanningsvalg.
 • At Oslo kommunes ansatte får i større grad mulighet til å kombinere jobb og utdanning/videreutdanning.

Bekjempelse av Forskjells-Oslo og barnefattigdom – samfunnet har et ansvar for å utjevne forskjeller, bekjempe fattigdom og gi barn og unge en meningsfylt fritid. Vi vil:

 • Sikre kontinuitet og langsiktighet for miljøarbeidere/utekontakter. Dette må være faste og hele stillinger for å bygge opp gode relasjoner som gir varige resultater.
 • Flere barne- og ungdomsarbeidere / miljøarbeiderstillinger i skolen.
 • Tilby kommunale praksisplasser for ungdom og unge voksne, og ungdom sommerjobb
 • Innføre en øvre begrensning på antall saker for saksbehandlere i barnevernet.
 • Videreføre områdesatsingene for Groruddalen, Oslo Sør og Tøyen/Grønland.
 • Øke sosialhjelpssatsene slik at SIFOs referansebudsjett er utgangspunktet for fastsettelse av satsene.
 • Gjøre AKS til et gratis tilbud for alle i målgruppen.
 • Bemannet servicekontor i bydelene hvor innbyggerne kan henvende seg enten telefonisk eller ved personlig fremmøte for å få hjelp til blant annet digitale utfordringer.

En demokrati- og styringsreform basert på tillit - Oslos innbyggere er ikke tjent med at bosted innad i kommunen er avgjørende for hvilket tjenestetilbud de får. Vi vil:

 • Igangsette en demokrati- og styringsreform i Oslo kommune.
 • Gjennomgå finansieringsmodellene i Oslo kommune og fordelingen mellom teknisk og myk sektor.
 • At Oslo kommune styres etter tillit og tillitsbasert ledelse.
 • At finansieringen av teatre ikke baserer seg på prosjekt, men ved forutsigbar rammefinansiering.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?