Til hovedinnhold

Røde Kors Haugland: Liten streik - stor støtte

God stemning på streikevakt! F.v Leif Henning Solheim, Fagforbundet Fjaler, Rolf Bjørkås, Solbjørg Øen, Anne Marie Nedrebø, Maryia Ophaug.

God stemning på streikevakt! F.v Leif Henning Solheim, Fagforbundet Fjaler, Rolf Bjørkås, Solbjørg Øen, Anne Marie Nedrebø, Maryia Ophaug. (Foto: Kari Daltveit)

Sju modige medlemmer ved Røde Kors Haugland står nå i front i kampen for gode og trygge pensjonsordninger. Streiken er inne i sin fjerde uke, og støtteerklæringene strømmer inn. Det varmer og motiverer.

10.06.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 02.12.2021

Den lille gruppa streikende har hele tida hatt selskap på streikevakt av folk fra Fagforbundet Fjaler og fra region Vestland.

Nestleder i Fagforbundet Vestland, Kari Daltveit, forteller at folk som går forbi, er positive til streiken. De får også tommelen opp fra de rødgrønne partiene. Denne uka har representanter fra SV, Arbeiderpariet og Rødt vist sin støtte på streikeplassen.

– Vi har også fått støtte fra den lokale tillitsvalgte i fysioterapeutforbundet og fra mange pasienter som synes pensjon er viktig gir oss tommelen opp. Det er bra, sier Daltveit til Fagbladet.

Grunnlaget for konflikten er at arbeidsgiver ønsker å endre pensjonsordning fra den offentlige tjenestepensjonsordningen de har i dag til en vesentlig dårligere innskuddspensjonsordning.

Støtteerklæringer som varmer

Fra Delta:

- Kravet om en pensjonsordning som er forutsigbar og kjønnsnøytral, og som sikrer pensjon livet ut, er prinsipielt viktig, og det er derfor en viktig kamp å ta, sier Deltas leder, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Fra NTL Røde Kors:

NTL Røde Kors vil erklære full støtte til de streikende ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter.

Vi mener det er uholdbart at arbeidsgiver ikke vil innføre ordninger for tjenestepensjon som er livslange og kjønnsnøytrale.

Vi vil i tillegg til å støtte Fagforbundets medlemmer i streik også på det sterkeste oppfordre arbeidsgiver og Spekter til å revurdere sin holdning til hybridpensjon.

Fra NTL NVE

NTL NVE støtter de streikende ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i kravet om og kampen for en god pensjonsordning. Kampen dere fører er viktig for mange. Alle skal sikres en anstendig pensjon uavhengig av lønn, kjønn, yrke og alder.

Lykke til!

Fra Fagforbundet Teater og Scene

Fagforbundet Teater og Scene støtter de sju ansatte ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter.

Fagforbundet krevet at den nye ordningen skal være like god for kvinner som for menn og den skal være livsvarig. En hybridpensjonsordning er både kjønnsnøytral og livslang, og det er en slik ordning det nå streikes for å få.

I mellomoppgjøret i år har Fagforbundet Teater og Scene fremmet tilsvarende krav i Spekters område 1 – kultur. Det vil si de 20 teatrene som er en del av Teateroverenskomsten, samt Den Norske Opera & Ballet og Operaen i Kristiansund. Kravet er også her å få på plass en hybridpensjon som er kjønnsnøytral og livsvarig. Vi stiller oss solidariske med de streikende og kravet om en moderne og bærekraftig pensjonsordning, og er glade for at Fagforbundets medlemmer leder an i kampen.

Fra Fagforbundet pleie og omsorg Oslo:

Full støtte til streiken for Fagforbundets medlemmer på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Livsvarig tjenestepensjon til både kvinner og menn!

Fra Pensjon for alle

Full støtte til de streikende ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Pensjon for alle – Fagbevegelsens pensjonsnettverk støtter de streikende ved Røde kors Haugland Rehabiliteringssenter i deres krav om og kamp for en anstendig pensjon. Alle skal sikres en pensjon å leve av. Alle skal ha en trygg alderdom, uavhengig av lønn, kjønn, yrke og alder.
Tusen takk for at dere tar denne kampen!

Fra Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund støtter de streikende ved Haugland Rehabiliteringssenter

Vi støtter Fagforbundet i deres streik - gode og forutsigbare pensjonsordninger er et viktig gode. Streik er et lovlig virkemiddel og vi anmoder alle om å respektere deres streik.

Fra NTL Sentralforvaltningen

NTL Sentralforvaltningen vil uttrykke støtte til den viktige streiken som nå gjennomføres i Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter.

Rundt 10 % av våre 8500 medlemmer er i overenskomstsektoren, hvor pensjon er særdeles viktig. Hybridpensjon med livsvarige og kjønnsnøytrale ordninger må innføres i flere virksomheter som ikke er omfattet av KLP eller SPK. Denne kampen mot arbeidsgivere som vil ha et «kappløp mot bunnen» hva angår pensjoner fører dere for langt flere enn dere selv, så vit at vi står bak dere og støtter dere 100 %. Vi oppfordrer på det sterkeste arbeidsgiverne til å revurdere sin negative holdning til hybridpensjoner.

Seieren følger våre faner!

Fra Raudt, Sogn og Fjordane

Dei tilsette på Hauglandssenteret og Fagforbundet fører no ein viktig kamp som fortener støtte frå heile fagrørsla. Den er viktig for å sikre pensjonen for dei tilsette slik at den ikkje vert forverra. Men saka er også viktig for mange andre fordi den også er ein reaksjon på ein tendens vi ser breie seg ut innanfor offentleg sektor i aukande grad. Private aktørar innanfor offentleg sektor sikrar seg overskot gjennom å forverre dei tilsette sine vilkår m.a. på pensjon. Og dei ideelle institusjonane som skal vere med i anbods- og konkurransegaloppen blir tvinga med på det same.

Fra Norsk bibliotekarforbund

Vi støtter dere i streiken for gode og trygge pensjonsrettigheter!

Fra Norsk sykepleierforbund, Norsk fysioterapeutforbund, Norsk ergoterapeutforbund og Akademikerforbundet i bydel St. Hanshaugen, Oslo

Vi støtter dere i streiken ved rehabiliteringssenteret i Fjaler.

Fra Fagforbundet Innlandet

Dere har vår fulle støtte - stå på krava!

Fra LO Vestland (utdrag)

LO støttar 100 % opp om Fagforbundet sine krav. Streiken dreier seg om rettkomne og prinsipielt viktige krav.

Denne kampen skal vi vinne. Dei tilsette ved Hauglandssenteret skal også i framtida behalde den tenestepensjonen dei har i dag. Stå på alle streikande. LO og regionkontoret i LO Vestland støttar streikande fullt og heilt.

Fra Utdanningsforbundet Vestland

Utdanningsforbundet Vestland støttar Fagforbundet sine medlemmer ved Røde Kors Haugland. Rehabiliteringssenter i streiken for ein god og trygg pensjon. Kampen for ein tjenestepensjon som varer livet ut og som er lik for kvinner og menn, er ein kamp det er verdt å kjempe. Stå på!

Fra Creo

Creo støtter Fagforbundets ansatte ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i streiken for en kjønnsnøytral og livsvarig pensjonsordning. En hybridpensjonsordning er en slik ordning.

I mellomoppgjøret i år har Creo fremmet tilsvarende krav i Spekters område 1, det vil si for flere av våre orkester, for teatrene som er en del av Teateroverenskomsten, samt Den Norske Opera & Ballet og Operaen i Kristiansund.

– Kravet om en pensjonsordning som er like god for kvinner og menn, og som sikrer pensjon livet ut, er prinsipielt viktig. Dette er derfor en viktig kamp å ta, og vi stiller oss solidariske med de streikende, sier nestleder i Creo, Christine Thomassen.

Fra Utdanningsforbundet Oslo

Til Fagforbundets syv stolte streikende ved Røde Kors rehabiliteringssenter i Fjaler

Utdanningsforbundet Oslo gir dere full støtte i den kampen dere nå står i. Kampen for pensjonsrettigheter er en sentral del av kampen for gode lønns- og arbeidsforhold. Arbeidsgivers tilbud om innskuddspensjon er et skambud. Selvsagt skal dere ha en livslang og kjønnsnøytral pensjonsordning.

Det er lett å føle seg liten når man er få, men dere står i en kamp som gjelder mange flere enn dere syv. Våre medlemmer i private barnehager har flere ganger stått i kamper om sine pensjonsrettigheter, og at dere tar denne konflikten nå betyr mye for mange som i jobber i den delen av privat sektor som er tett på offentlig sektor.

Dere er syv, men når dere står på streikevakt, så vit at dere har de 14 000 medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo i ryggen.

Full støtte fra oss – stå på!

Fra Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening

Vi i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening gir vår fulle støtte til streiken blant Fagforbundet sine medlemmer ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter.

Dere streiker for en god og rettferdig pensjonsordning, som sikrer en livsvarig pensjon med likhet for både kvinner og menn. Dette er en viktig kamp for hele fagbevegelsen.

Stå på kamerater!

Fra Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo støtter de streikende i Røde Kors Haugaland i kravet om en alders- og kjønnsnøytral pensjonsordning.

Dere har en viktig prinsipiell streik som har stor betydning for dere selv, men også for mange andre områder som planlegger å gjøre sine pensjonsordninger dårligere.

Vi heier på dere, stå på.

 

 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?