Til hovedinnhold

Spekter helse - sykehus

Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som ambulansepersonell, helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere.

Hovedoppgjøret 2022

Det ble enighet med Spekter Helse i A1-forhandlingene 3. mai. Resultatet ble en videreføring av dagens avtale. A1-delen av forhandlingene gjelder bare sosiale bestemmelser.

21. juni ble det enighet i A2-delen.

Økonomisk resultat (A2-delen)

  • Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe 1 (uten særskilt krav til utdanning) på kr 12.000 og ytterligere kr 1.000 til de med 10 års ansiennitet eller mer (i alt kr 13.000).
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 2 og 3 (hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning / og autorisasjon etter lov om helsepersonell) gis et generelt tillegg på kr 12.000 og ytterligere kr 5.000 til de med 10 års ansiennitet eller mer (i alt kr 17.000).
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 (høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning) gis et generelt tillegg på 3 %. Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 med ansiennitet på 10 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 1,1 % (samlet 4,1 %).
  • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe 1 – 5 gis et generelt tillegg på 4,1 %.
  • Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. 
  • Med virkning fra 1. januar 2023 omfattes også helsesekretærer av bestemmelsen som gir lønnstillegg for relevant fagskoleutdanning.
  • Natt-tillegget skal gis helt ut vaktens lengde fram til senest 08.00.
  • Grunnsatsen til lørdags- og søndagstillegget har økt til  23 prosent, minimum kr. 50,-
  • Tillitsvalgte som er innvilget permisjon etter overenskomstens pkt 2.2.5 gis et generelt tillegg på kr. 17 000. Beløpet i pkt. 2.2.5 endres til kr. 468 000.

Tilleggene gis med virkning fra 1. august 2022.

Les mer om resultatet:

Aktuelt

Se alle

Sentrale tillegg etter ansiennitet og minstelønn fra 1. august 2022

Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 350 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 12 000 389 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 12 000 389 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 3 % 437 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 3 % 490 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 355 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 12 000 394 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 12 000 394 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 3 % 453 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 3 % 513 000

 

Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 366 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 12 000 407 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 12 000 407 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 3 % 478 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 3 % 549 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 13 000 412 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 17 000 468 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 17 000 468 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 4,1 % 538 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleu0tdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 4,1 % 602 000

 

Stillingsbetegnelse Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 13 000 440 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning    
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell    
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl.    
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad    

 

 

Spekter 100

Avtalen gjelder for ansatte i alle offentlige sykehus, men legger også rammene for virksomheter som for eksempel Lovisenberg sykehus. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Spekter Helse

Vedlegg:

Tariffplakat, Spekter helse, hovedoppgjøret 2022

Andre avtaler:

Spekter Helse A1-del
Spekter Helse A2-del

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Spekter A-del

Protokoller:

Protokoll Spekter A-del 2022-24

Spekter A1

I spekteravtalens A1-del blir sosiale bestemmelser (som permisjoner og pensjon) avtalt. Avtalen gjelder ansatte i sykehus og spesialisthelsetjenesten (Spekters områder 10 og 13). Avtalen gjøres også gjeldende for Spekters område 11 - øvrige helseforetak.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Protokoller:

Protokoll, Spekter helse A1, område 10, 11 og 13, hovedoppgjøret 2022

Spekter A2

I spekteravtalens A2-del blir lønn avtalt. Avtalen gjelder ansatte i helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale (Spekters områder 10 og 13).

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Protokoller:

Protokoll, Spekter helse A2, område 13, hovedoppgjøret 2022
Protokoll, Spekter helse A2, område 10, hovedoppgjøret 2022

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Bring Før7 AS
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
St. Olavs hospital HF
Sunnås sykehus HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sporveien
Bring Transportløsninger as
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Norge as
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Bring Warehousing as
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Diakonistiftelsen Røysum
Røde Kors rehabiliteringssenter
Ruter
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Tian Helse
Oslo Universitetssykehus HF

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?