Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt.

Spekter helse - sykehus

Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere.

Oppgjøret 2020: Godt resultat i sykehusoppgjøret

Årets oppgjør gir en klar prioritering av fagarbeidere. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger på sykehusene betraktelig. Lønnsutviklingen på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene. Les mer om resultatet i årets oppgjør

Partene er også enige om de sosiale bestemmelsene. (A1-forhandlinger).

Med virkning fra 1. oktober 2020 gis tillegg slik:

  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 1 gis et generelt tillegg på 6.000 kroner.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppene 2 og 3 med ansiennitet lavere enn 16 år gis et generelt tillegg på 8.000 kroner.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppene 2 og 3 med ansiennitet på 16 år eller mer gis et generelt tillegg på 1,9 %.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppene 4 og 5 gis et generelt tillegg på 0,8 %.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8 % (samlet 1,6 %).
  • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene 1 – 5 gis et generelt tillegg på 1,4%.

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Minstelønnsbestemmelsene endres slik med virkning fra 1. oktober 2020:

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1

328000

333000

344000

389000

 416000

Stillingsgruppe
2 og 3

366000

371000

384000

438000

 

Stillingsgruppe 4

414000

429000

454000

505000

 

Stillingsgruppe 5

460000

485000

520000

548000

 

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene.

Viktig skritt mot heltidskultur

Partene på foretaksnivå skal drøfte tiltak for å øke andelen heltidsstillinger samt praktisering av unntak fra hovedreglen om å lyse ut hele stillinger. Resultatet fra dette arbeidet løftes inn i et sentralt partsammensatt utvalg som skal se på faktorer som hemmer og fremmer utlysning av heltidsstillinger. Dette skal også sees i sammenheng med kompetansehevende tiltak og arbeidstid.

Fagarbeidere får lønnsuttelling for videreutdanning

Dette gjelder alle fagarbeidere på sykehusene - portører, de som jobber med tekniske tjenester med flere.

Fagarbeidere med 30 ekstra studiepoeng gir 10.000 kroner i lønnsøkning og 60 studiepoeng gir 20.000 kroner. Dette kommer i B-delen i mellomoppgjøret neste år, og gjøres gjeldende fra 1. mai 2021.

Sikrer helsefagarbeiderens plass på sykehuset

Det skal nå ses på kompetansebehov i helseforetakene, om det har skjedd en ufordelaktig ressursutnyttelse når det gjelder bruk av helsefagarbeidere. Det utarbeides forslag til hvordan kompetansen til helsefagarbeiderne kan brukes i en mest mulig hensiktsmessig oppgavefordeling - slik at ressursene blir best mulig utnyttet.

Partene har dessuten forpliktet seg til å kartlegge kompetansebehov, herunder bruk og gjennomføring av videreutdanning for ulike yrkesgrupper. Konsekvenser for helseforetakenes lokale lønnspolitikk skal drøftes og danne grunnlag for en rapport som gir partene omforent informasjon inn mot hovedoppgjøret i 2022.

Ambulansepersonell

Partene skal kartlegge lønnsplassering og sammensetting av kompetanse som benyttes i prehospitale tjenester i dag. Dette skal gjennomføres innen 31. mars 2021 slik at partene har omforent informasjon inn mot mellomoppgjøret 2021.

Protokollene fra oppgjøret

Enighetsprotokoll Spekter helse områd 10

Enighetsprotokoll Spekter helse område 13

Sentrale tillegg etter ansiennitet og minstelønn fra 1. august 2019

StillingsbetegnelseLønnstillegg 1. augustGarantert årslønn fra 1. august 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning7000322 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning7000358 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell7000358 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl.2,1 %410 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad2,1 %450 000
StillingsbetegnelseLønnstillegg 1. augustGarantert årslønn fra 1. august 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning7000327 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning7000363 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell7000363 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl.2,1 %425 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad2,1 %475 000
StillingsbetegnelseLønnstillegg 1. augustGarantert årslønn fra 1. august 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning7000338 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning7000376 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell7000376 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl.2,1 %450 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad2,1 %510 000
StillingsbetegnelseLønnstillegg 1. augustGarantert årslønn fra 1. august 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning7000383 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning7000430 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell7000430 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl.2,1 %500 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleu0tdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad2,1 %538 000
StillingsbetegnelseLønnstillegg 1. augustGarantert årslønn fra 1.august 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning7000410 000

Aktuelt

Godt resultat i sykehusoppgjøret

Fagforbundet er fornøyd med at oppgjøret har en klar prioritering av alle fagarbeiderne. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger på sykehusene betraktelig. Lønnsutviklingen på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene.

Se alle nyhetssaker

Spekter 100

Avtalen gjelder for ansatte i alle offentlige sykehus, men legger også rammene for virksomheter som for eksempel Lovisenberg sykehus.

Gyldig:
01-04-2020 - 31-03-2022

Avtalens innhold:
Spekter Helse

Protokoller:
Protokoll Spekter A1 (sosiale bestemmelser) hovedoppgjøret 2020


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.