Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har seksjonene egne fagenheter.

I yrkesseksjonene jobbes det både yrkesfaglig og yrkespolitisk for våre medlemmer innen de ulike yrkesområdene.

For Yrkesseksjon kontor og administrasjon gjelder det blant andre for sekretærer, arkivarer, IKT-ansatte, mellomledere, rådmenn, økonomer og personalmedarbeider.

Nasjonalt jobbes det også mye med påvirkning på utdanningsområdene som omhandler yrkesområdene. I tillegg utarbeider administrasjonen, sammen med faggrupper, faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene.

Les mer om hva seksjonen skal jobbe med fram til landskonferansen i 2021:
Hovedlinjer for Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021

Aktuelt fra yrkesseksjonen

Finnes ingen kvikk fiks for Nav

- Det gjøres veldig mye godt arbeid i Nav, men sorgen er at digitaliseringa og standardiseringa fratar sosialarbeidere muligheten til å romme kompleksiteten i sosialt arbeid i Nav, sier Stine Westrum, leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo. Hun er ikke imot digitalisering, men etterlyser de relasjonelle sidene av sosialt arbeid.

Se flere artikler

Spørsmål og svar – om overføring til Skatteetaten

For KS-området,

Det vises til anbefaling fra samarbeidsutvalget per 13.03:

- For å sikre en lønnsutvikling for ansatte som overføres til Skatteetaten henstilles det til, så langt det er praktisk mulig, å gjennomføre lokale forhandlinger etter HTA kap. 3 og 5 før 1.6.202.

- Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, har de lokale parter fortsatt et felles ansvar for å ivareta de berørte medlemmers/ansattes lønnsutvikling der forhandlingene skjer etter virksomhetsoverdragelsen pr. 1.6.

- Skatteetaten får informasjon om ny lønn og virkningstidspunkt så snart dette er klart.

For Oslo kommune,

Anbefaling fra samarbeidsutvalget:

- Ved eventuelle lokale forhandlinger søker de sentrale parter i tariffoppgjøret å finne løsninger som ivaretar kommunalt ansatte som overføres til Skatteetaten 01.06.2020.

- Skatteetaten får informasjon om ny lønn og virkningstidspunkt så snart dette er klart.

For ytterligere informasjon se oppdatert versjon av veilderen:

https://www.skatteetaten.no/globalassets/skatteoppkrever/veileder-samarbeidsutvalget-skatteoppkrever2020.pdf

 

I utredningen fra 2014 står det at "overføringsavtalen gjelder for AFP 65-67 år, men ikke for AFP 62-64 år." Hva betyr det for oss mellom 62 og 64 år?

Dere som overføres fra kommunene vil bli innmeldt i Statens pensjonskasse (SPK) fra 1. juni og vil fra den dato være omfattet av de pensjonsytelsene som gjelder for statsansatte. Dere vil ta med dere opptjeningstiden fra den kommunale pensjonsordningen dere har i dag over til SPK.

  • Dere som er født i 1962 eller tidligere får rettigheter til AFP i samsvar med tariffavtale i staten. Medlemskap i kommunale pensjonsordninger teller med i vurderingen av om vilkår for AFP er oppfylt. Merk at det er ulike regler i stat og kommune når det gjelder AFP kombinert med inntekt fra privat sektor og AFP kombinert med delvis uførepensjon.
  • Dere som er født i 1963 eller senere vil bli omfattet av ny offentlig AFP for offentlig ansatte. Denne ordningen skal utformes etter mønster i privat sektor. Ny offentlig AFP er ennå ikke vedtatt, men partene i arbeidslivet er enige om prinsippene for AFP. Se spk.no for mer informasjon.

Vi anbefaler alle som har spørsmål om egen AFP, eller spørsmål relatert til pensjon, uføre etc om å ta kontakt med dagens kommunale pensjonsforvalter for individuell rådgivning (beregninger), eller SPK for generell rådgivning. Etter 1. juni vil SPK ha individuelle data og kan gi individuelle svar, beregninger og råd. Se også spk.no.

For ansatte med flere etterfølgende ansettelsesforhold hos offentlige arbeidsgivere, blir de opptjente rettigheter til alders-, uføre- og etterlattepensjon fra tidligere arbeidsgivere ivaretatt gjennom Overføringsavtalen. Overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse (SPK) og andre leverandører av offentlig tjenestepensjon, herunder alle leverandører av pensjon til kommunene. Tilslutning til overføringsavtalen innebærer at all opptjening av pensjon i ordninger tilsluttet overføringsavtalen blir overført til den siste og utbetalende pensjonsordning ved pensjonering. Ansatte som har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger får dermed pensjon som om de hele tiden har vært medlem av en og samme pensjonsordning.

Ansatte i kommunene (med unntak av undervisningspersonell og sykepleiere) har pensjonsordning enten etter bestemmelsene i Hovedtariffavtalen i KS-området eller i pensjonsvedtektene i Oslo kommune. Ved en overføring av ansatte fra kommunene til Staten blir de omfattet av SPK. Overføringsavtalen sikrer da at de ansattes opparbeidede rettigheter til pensjon fra deres tidligere arbeidsforhold i kommunen blir videreført hos SPK. Overføringsavtalen gjelder også for AFP fra fylte 65 år.

Kommunalt ansatte som er omfattet av virksomhetsoverdragelsen har en reservasjonsrett som innebærer at de kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver (dvs. Skatteetaten). Dette følger av aml § 16-3. Hvis en ansatt benytter seg av sin reservasjonsrett uten at det foreligger valgrett, medfører det at arbeidsforholdet i kommunen avsluttes på overdragelsestidspunktet. Unntaksvis kan en ansatt påberope seg en valgrett. Valgrett innebærer at den ansatte kan kreve at arbeidsforholdet fortsetter hos opprinnelig arbeidsgiver (dvs. i kommunen). Valgretten er ulovfestet og forankret i rettspraksis gjennom flere rettsavgjørelser). Det er en forutsetning at overføringen fører til "ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon", og må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Det er naturlig at vurderingene av om en valgrett foreligger i en konkret sak drøftes mellom kommunen og den enkelte ansatte, og eventuelt tillitsvalgte.

Sluttpakker benyttes gjerne ved nedbemanninger. Sluttpakker anses ikke som særlig relevant i dette tilfellet, da ansettelsesforholdet for de som jobber med skatteoppkreving (avhengig av omfang) enten vil holde fram i kommunene eller overføres til staten (virksomhetsoverdragelsen). I henhold til Finansdepartementets brev á 7.10.19 til berørte parter legges det til grunn av Skatteetaten vil tilby annen passende stilling til de tidligere kommunalt ansatte som er berørt av bortfall av arbeidsoppgaver hos ny arbeidsgiver.

Utgangspunktet for innplassering er hvor den enkeltes oppgaver er videreført. Geografisk nærhet og hvilke oppgaver skattekontorene skal ha er altså sentrale faktorer for innplassering.

Det er viktig at du i kartleggingen får frem hvor du helst vil bli innplassert, som vurderes med utgangspunkt i fordeling av arbeidsoppgaver, tjenestested og lokasjon samt arbeidsgivers styringsrett.

Det er Skatteetaten som har ansvaret for innplasseringsprosessen. Ved behov vil det være dialog mellom Skatteetaten og den enkelte kommune underveis i prosessen.

Det legges til grunn at overføringen medfører skifte av kontorsted. Overgangsordninger, som midlertidig alternativt kontorsted, må i så fall søkes om og avgjøres av ny arbeidsgiver, som er Skatteetaten. Det må legges til grunn at dette må være særskilt begrunnet og etter ny arbeidsgivers vurdering ikke medføre ulempe i organisering og utførelsen av arbeidet. 

Det er ikke lagt opp til omstillingsmidler til kommunene. Bruk av omstillingsvirkemidler fra staten vil være aktuelt dersom ansatte, som følge av innplasseringen, får økt belastning ved vesentlig lengre og mer kostbar reisevei til nytt kontorsted. Det vil også være aktuelt der ansatte får videreført sin stilling ved et kontor utenfor dagpendleravstand. Endringene må være generert av arbeidsgivers behov og ikke være et resultat av at den ansatte selv ønsker å bytte kontorsted. Dagpendleravstand beregnes ut fra en reise på inntil 1,5 timer en vei, til sammen 3 timer per dag, fra hjem til nytt kontorsted. Ved beregning av reisetid tas det utgangspunkt i bruk av offentlig kommunikasjon. I situasjoner der bruk av bil gir vesentlig kortere reisetid kan den ansatte få tillatelse til bruk av bil. Ingen ansatte har krav på bestemte virkemidler eller tiltak. Det er Skatteetaten som arbeidsgiver som avgjør hvilke virkemidler eller tiltak som tilbys/gis den ansatte etter en individuell vurdering av den enkeltes søknad.

Som utgangspunkt tas virkemidlene i bruk fra 1. juni 2020 og har en varighet på maksimalt to år fra beslutning om bruk av virkemidler for den enkelte ansatte. Det skilles på tre grupperinger:

  • Virkemidler for ansatte som kan nå nytt kontorsted ved dagpendling
  • Virkemidler for ansatte som velger å ukependle
  • Virkemidler for ansatte som velger å flytte I tillegg åpnes det for bruk av omstillingsvirkemidler for å kunne håndtere særskilte tilfeller.

En nærmere beskrivelse av innholdet i de aktuelle virkemidlene er inntatt i dokument, Veileder for overføringsprosessen.

Det vil ikke automatisk bli tilrettelagt for pendlerbolig. Eventuelle økonomiske vilkår ved endret tjenestested defineres gjennom særavtalene gjeldende for dette avtaleområdet.

Man kan ikke selv velge hvor man skal overflyttes. Nytt tjenestested og hvor de ulike oppgavene skal utføres er definert av Skatteetaten. Man bør allikevel oppgi dette i kartleggingen hvis det er relevant og om flere ulike tjenestesteder er aktuelle.

Vi ber deg ta kontakt med lokal tillitsvalgt i Fagforbundet. 

Etter overføring 1. juni er det arbeidstakerorganisasjoner som er tariffpart i Skatteetaten (NTL) som vil være riktig adressat i spørsmål som gjelder ansettelsesforhold.

Yrkesseksjonsstyret

Portrettbilde av Trond Finstad

Trond Finstad
AU-medlem. Leder Yrkesseksjon kontor og administrasjon
Politisk ledelse

Portrettbilde av Mette Asmyhr

Mette Asmyhr
Leder Yrkesseksjon kontor og administrasjon
Forbundsregion Viken

Portrettbilde av Janne Kristin Wik

Janne Kristin Wik
Yrkesseksjonsleder
Forbundsregion Trøndelag

Portrettbilde av Bodil Gjerde

Bodil Gjerde
Forbundsregion Vestland

Portrettbilde av Ella-Britt Strand

Ella-Britt Strand
Forbundsregion Troms

Person mangler bilde

Inge Eikeland
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Administrasjonen

Portrettbilde av Sandra Marie Herlung

Sandra Marie Herlung
Fagleder (i foreldrepermisjon)
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Christina Kårstad

Christina Kårstad
Konstituert fagleder
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Christian Danielsen

Christian Danielsen
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Martin Raaen Eidissen

Martin Raaen Eidissen
Rådgiver og prosjektsekretær for "LO for alle"
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Trude Kvaran

Trude Kvaran
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Kristine Dahlen

Kristine Dahlen
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk og Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Person mangler bilde

Lyra Lluka
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Henriette Håvardstein Sandvik

Henriette Håvardstein Sandvik
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon