Yrkesseksjon kontor og administrasjon

11.02.2020 av Nils Fredrik Hansen

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har seksjonene egne fagenheter. I yrkesseksjonene jobbes det både yrkesfagelig og yrkespolitisk for våre medlemmer innen de ulike yrkesområdene.  For Yrkesseksjon kontor og administrasjon gjelder det blant andre for sekretærer, arkivarer, IKT-ansatte, mellomledere, rådmenn, økonomer og personalmedarbeider. Nasjonalt jobbes det også mye med påvirkning på utdanningsområdene som omhandler yrkesområdene. I tillegg utarbeider administrasjonen, sammen med faggrupper, noen faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene.

Les mer om hva seksjonen skal jobbe med fram til landskonferansen i 2021:
Hovedlinjer for Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021

Aktuelt fra yrkesseksjonen

Se flere artikler

Spørsmål og svar – om overføring til Skatteetaten

For ansatte med flere etterfølgende ansettelsesforhold hos offentlige arbeidsgivere, blir de opptjente rettigheter til alders-, uføre- og etterlattepensjon fra tidligere arbeidsgivere ivaretatt gjennom Overføringsavtalen. Overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse (SPK) og andre leverandører av offentlig tjenestepensjon, herunder alle leverandører av pensjon til kommunene. Tilslutning til overføringsavtalen innebærer at all opptjening av pensjon i ordninger tilsluttet overføringsavtalen blir overført til den siste og utbetalende pensjonsordning ved pensjonering. Ansatte som har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger får dermed pensjon som om de hele tiden har vært medlem av en og samme pensjonsordning.

Ansatte i kommunene (med unntak av undervisningspersonell og sykepleiere) har pensjonsordning enten etter bestemmelsene i Hovedtariffavtalen i KS-området eller i pensjonsvedtektene i Oslo kommune. Ved en overføring av ansatte fra kommunene til Staten blir de omfattet av SPK. Overføringsavtalen sikrer da at de ansattes opparbeidede rettigheter til pensjon fra deres tidligere arbeidsforhold i kommunen blir videreført hos SPK. Overføringsavtalen gjelder også for AFP fra fylte 65 år.

Dette særlig på bakgrunn av Skatteetatens utredning fra 2014 som danner deler av grunnlaget for overføringen. Vi sender derfor ut en kort informasjon til dere i den forbindelse vi håper kan være nyttig:

I motsetning til i kommunen er det ikke krav om å ha vært ansatt de siste tre årene før avgang for å opparbeide seg AFP-rettigheter i staten. Overførte ansatte fra kommune til stat vil således ha opparbeidet seg rett til AFP-avgang umiddelbart etter overføring av ansettelsesforholdet. Dersom man bare oppfyller folketrygdberegnet AFP mellom 62-65 år, så har man ikke rett til tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år. Men for de som kommer rett fra kommunal stilling, vil da overføringsavtalen slå inn og gi rett til 66 %-beregnet AFP dersom dette er gunstigere. 

Her følger vilkår for å ta ut AFP i staten:

Du må ha oppnådd 10 år med pensjonspoeng etter 50 år. Kan fravikes om du har 10 år i SPK etter fylte 50 år.

Du må ha hatt minst ti år med pensjonspoeng etter 1967 til du tar ut pensjon.

Du må ha minimum 20% stilling fram til du tar ut AFP.

Du må ha oppnådd pensjonspoeng siste år før du tar ut AFP.

I utgangspunktet er man omfattet av lønnsoppgjøret der man til enhver tid er ansatt, dvs. i kommunen fram til 1.6.20 og i staten i etterkant. Ettersom overføringen skjer i en tidsmessig nærhet til årets hovedoppgjør, vil det allikevel være behov for en avklaring av hvordan det skal gjennomføres på en god måte.

Gjennom Samarbeidsutvalgets arbeid med felles rapport er partene enige om at temaet vil bli tatt opp i Samarbeidsutvalget på nyåret (2020), og det vil bli lagt ut informasjon om dette når det er avklart. Fagforbundet vil jobbe for en snarlig og hensiktsmessig avklaring av dette spørsmålet.

Kommunalt ansatte som er omfattet av virksomhetsoverdragelsen har en reservasjonsrett som innebærer at de kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver (dvs. Skatteetaten). Dette følger av aml § 16-3. Hvis en ansatt benytter seg av sin reservasjonsrett uten at det foreligger valgrett, medfører det at arbeidsforholdet i kommunen avsluttes på overdragelsestidspunktet. Unntaksvis kan en ansatt påberope seg en valgrett. Valgrett innebærer at den ansatte kan kreve at arbeidsforholdet fortsetter hos opprinnelig arbeidsgiver (dvs. i kommunen). Valgretten er ulovfestet og forankret i rettspraksis gjennom flere rettsavgjørelser). Det er en forutsetning at overføringen fører til "ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon", og må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Det er naturlig at vurderingene av om en valgrett foreligger i en konkret sak drøftes mellom kommunen og den enkelte ansatte, og eventuelt tillitsvalgte.

Sluttpakker benyttes gjerne ved nedbemanninger. Sluttpakker anses ikke som særlig relevant i dette tilfellet, da ansettelsesforholdet for de som jobber med skatteoppkreving (avhengig av omfang) enten vil holde fram i kommunene eller overføres til staten (virksomhetsoverdragelsen). I henhold til Finansdepartementets brev á 7.10.19 til berørte parter legges det til grunn av Skatteetaten vil tilby annen passende stilling til de tidligere kommunalt ansatte som er berørt av bortfall av arbeidsoppgaver hos ny arbeidsgiver.

Utgangspunktet for innplassering er hvor den enkeltes oppgaver er videreført. Geografisk nærhet og hvilke oppgaver skattekontorene skal ha er altså sentrale faktorer for innplassering.

Det er viktig at du i kartleggingen får frem hvor du helst vil bli innplassert, som vurderes med utgangspunkt i fordeling av arbeidsoppgaver, tjenestested og lokasjon samt arbeidsgivers styringsrett.

Det er Skatteetaten som har ansvaret for innplasseringsprosessen. Ved behov vil det være dialog mellom Skatteetaten og den enkelte kommune underveis i prosessen.

Det legges til grunn at overføringen medfører skifte av kontorsted. Overgangsordninger, som midlertidig alternativt kontorsted, må i så fall søkes om og avgjøres av ny arbeidsgiver, som er Skatteetaten. Det må legges til grunn at dette må være særskilt begrunnet og etter ny arbeidsgivers vurdering ikke medføre ulempe i organisering og utførelsen av arbeidet. 

Det er ikke lagt opp til omstillingsmidler til kommunene. Bruk av omstillingsvirkemidler fra staten vil være aktuelt dersom ansatte, som følge av innplasseringen, får økt belastning ved vesentlig lengre og mer kostbar reisevei til nytt kontorsted. Det vil også være aktuelt der ansatte får videreført sin stilling ved et kontor utenfor dagpendleravstand. Endringene må være generert av arbeidsgivers behov og ikke være et resultat av at den ansatte selv ønsker å bytte kontorsted. Dagpendleravstand beregnes ut fra en reise på inntil 1,5 timer en vei, til sammen 3 timer per dag, fra hjem til nytt kontorsted. Ved beregning av reisetid tas det utgangspunkt i bruk av offentlig kommunikasjon. I situasjoner der bruk av bil gir vesentlig kortere reisetid kan den ansatte få tillatelse til bruk av bil. Ingen ansatte har krav på bestemte virkemidler eller tiltak. Det er Skatteetaten som arbeidsgiver som avgjør hvilke virkemidler eller tiltak som tilbys/gis den ansatte etter en individuell vurdering av den enkeltes søknad.

Som utgangspunkt tas virkemidlene i bruk fra 1. juni 2020 og har en varighet på maksimalt to år fra beslutning om bruk av virkemidler for den enkelte ansatte. Det skilles på tre grupperinger:

  • Virkemidler for ansatte som kan nå nytt kontorsted ved dagpendling
  • Virkemidler for ansatte som velger å ukependle
  • Virkemidler for ansatte som velger å flytte I tillegg åpnes det for bruk av omstillingsvirkemidler for å kunne håndtere særskilte tilfeller.

En nærmere beskrivelse av innholdet i de aktuelle virkemidlene er inntatt i dokument, Veileder for overføringsprosessen.

Det vil ikke automatisk bli tilrettelagt for pendlerbolig. Eventuelle økonomiske vilkår ved endret tjenestested defineres gjennom særavtalene gjeldende for dette avtaleområdet.

Man kan ikke selv velge hvor man skal overflyttes. Nytt tjenestested og hvor de ulike oppgavene skal utføres er definert av Skatteetaten. Man bør allikevel oppgi dette i kartleggingen hvis det er relevant og om flere ulike tjenestesteder er aktuelle.

Vi ber deg ta kontakt med lokal tillitsvalgt i Fagforbundet. 

Etter overføring 1. juni er det arbeidstakerorganisasjoner som er tariffpart i Skatteetaten (NTL) som vil være riktig adressat i spørsmål som gjelder ansettelsesforhold.

Seksjonsstyret

Portrettbilde av Trond Finstad

Trond Finstad
AU-medlem. Leder Yrkesseksjon kontor og administrasjon
Politisk ledelse

Portrettbilde av Mette Asmyhr

Mette Asmyhr
Leder YKA
Forbundsregion Viken

Portrettbilde av Janne Kristin Wik

Janne Kristin Wik
Yrkesseksjonsleder
Forbundsregion Trøndelag

Portrettbilde av Bodil Gjerde

Bodil Gjerde
Forbundsregion Vestland

Portrettbilde av Ella-Britt Strand

Ella-Britt Strand
Forbundsregion Troms

Seksjonsadministrasjonen

Portrettbilde av Sandra Marie Herlung

Sandra Marie Herlung
Konstituert fagleder
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Christian Danielsen

Christian Danielsen
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Christina Kårstad

Christina Kårstad
Sekretariatsleder for fagforening for rådmenn og andre ledere
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Martin Raaen Eidissen

Martin Raaen Eidissen
Rådgiver og prosjektsekretær for "LO for alle"
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Trude Kvaran

Trude Kvaran
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Kristine Dahlen

Kristine Dahlen
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk og Yrkesseksjon kontor og administrasjon