Til hovedinnhold

Hvorfor er en god kommuneøkonomi viktig?

Økonomien i kommunene har direkte innvirkning på hvor gode tjenester kommunene kan gi til innbyggeren sine. Det har rett og slett veldig stor innvirkning på hverdagen til de aller fleste av oss.  

En kommune har ansvaret for tjenester som fastlege, helsesykepleier, grunnskole, barnehager, veier og vann og avløp. Kommunene gir tilskudd til idrettslag, drifter idrettsanlegg, har ansvaret for parker og grøntområder. Den har ansvar for tilbud til ungdom, integrering av innvandrere og en trygg eldreomsorg. Kommuneøkonomien er avgjørende for hvor gode disse tjenestene blir.

Kommunenes økonomi er en viktig vaksine mot fattigdom og forskjeller fordi de kommunale tjenestene er treffsikre og hjelper dem som trenger det mest. Derfor er en god kommuneøkonomi et viktig element i kampen mot fattigdom.

Kommuneøkonomien står dessuten for en stor andel av norsk økonomi. Kommunal sektor utgjør nesten en femdel av bruttonasjonalproduktet i Norge. Nesten 560 000 mennesker jobber i kommuner og fylkeskommuner.  Alle disse kjøper varer og tjenester over hele landet, og er en nøkkel for at det skal være mulig å bo, jobbe og leve i hele Norge.

Hvor kommer inntektene fra? 

For å gjøre alt dette trenger kommunene inntekter. Kommunene får inntektene sine fra skatten innbyggerne betaler og overføringer fra staten. Overføringene fra staten skal blant annet dekke de lovpålagte oppgavene kommunene har. Derfor er overføringene fra staten delt i to – øremerkede tilskudd og frie inntekter 

Det er de frie inntektene som er interessante, fordi de sier noe om handlingsrommet til kommunene, og hvor stor evne de har til å gi gode tjenester til innbyggerne sine.  

Kommunene er også sårbare for priskrisa 

Det er viktig for kommunenes økonomi at de frie inntekter vokser mer enn både prisveksten og kostnaden kommunene har fordi befolkning bli eldre, slik at kommunenes sikres enn realvekst i inntekt.  

Det er en positiv realvekst i inntektene som er avgjørende om kommunene kan øke tjenestetilbudet. Vi mener at det er behov for en opptrapping av kommunenes økonomi, slik at innbyggerne i kommunen kan ha et godt sikkerhetsnett i de ulike livsfasene vi er i. 

Hva skjer dersom en kommune får veldig dårlig råd? 

Dersom kommunene har veldig dårlig økonomi havner de på den beryktede Robek-lista, som betyr den overordna økonomistyringa i kommunen blir satt under statlig kontroll.  Hvor mange kommuner som står på lista er også en temperaturmåler på hvordan det står til med kommuneøkonomien som helhet.  

Aktuelt

Se alle

God kommuneøkonomi bidrar til mindre forskjeller 

Kommunale tjenester bidrar til å redusere inntektsulikheten. Internasjonal og nasjonal forskning (Aaberge mfl. 2021) viser at inntektsulikheten faller når man inkluderer verdien av kommunale tjenester. Dette er tjenester som når ut til alle innbyggere i kommunene.  

Kommunale tjenester som alle vi i Norge er godt vant med, er i andre land kun forbeholdt de øvre inntektsklassene og spesielt til det kvalitetsnivået vi har i Norge. På grunn av det økonomiske spleiselaget gjennom skattesystemet, så får alle tilgang på viktige tjenester og ikke kun de aller mest velstående.  

En god kommuneøkonomi bidrar dermed til lavere inntektsulikhet. Samfunn som har lav inntektsulikhet er ofte kjennetegnet ved generelt sett bedre helse, mindre kriminalitet, velfungerende demokratiske institusjoner, mindre intern konflikt og langsiktig god økonomisk vekst (Wilkinson og Pickett 2009, OECD 2015). 

Hvorfor er en god kommuneøkonomi viktig for Fagforbundets medlemmer? 

Fagforbundet er opptatt av at kommunen skal ha god økonomi for å ha råd til gode og trygge velferdstilbud til deg og meg.  

Men det er også viktig siden veldig mange av Fagforbundets medlemmer er ansatt i kommunen. Dårlig kommuneøkonomi kan gi lavere bemanning, som igjen betyr at våre medlemmer ikke kan levere den kvaliteten på tjenestene de gjerne vil, at de sliter seg ut på jobb eller at de kan stå i fare for å miste jobben.  

Dårlige velferdstilbud rokker dessuten ved folks villighet til å betale skatten sin og tilliten deres til velferdsstaten. Det er ødeleggende for hele velferdsstaten og den norske modellen.  

Spørsmål og svar om kommuneøkonomi

Hva har Fagforbundet vedtatt?

Fra prinsipp- og handlingsprogrammet:

Kommune- og sykehussektoren er underfinansiert. Det skaper press som fører til sentralisering og konkurranseutsetting. Sterke private aktører prøver å ta over større deler av offentlig virksomhet. Resultatet blir at de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og kompetanse forringes. I tillegg vil tjenestetilbudet til innbyggerne bli dårligere. Fagforbundet krever at bevilgningene til kommuner og sykehus står i samsvar med de oppgaver og tjenester som skal utføres. Fagforbundet ønsker en ­rettferdig økonomisk rammefordeling som ivaretar alle kommuner.

Arbeide for en forpliktende økonomisk opptrappingsplan for offentlig sektor.

Har du spørsmål om kommuneøkonomi? Ta kontakt:

Portrettbilde av Sidsel Schade

Sidsel Schade

Enhetsleder for strategi og samfunnsutvikling

Portrettbilde av Alexander Berg-Erichsen

Alexander Berg-Erichsen

Rådgiver

Uten kontaktbilde

Bjørn Lodve Wikstrøm

Rådgiver

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?