Til hovedinnhold

Veileder for spesialundervisning på høring

(Foto: Mostphotos)

Den nye opplæringsloven gjør at det er behov for endringer i veileder for spesialundervisning. Her kan du lese de foreløpige innspillene Fagforbundet har sendt til Udir.

18.04.2024 av Stine Hjerpbakk
Sist oppdatert: 18.04.2024

Udir skal lage en ny veileder om tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging. Denne vil erstatte dagens “Veilederen spesialundervisning”. Det er ikke bestemt hva navnet skal være, men foreløpig heter den «Veileder for tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging». 
 
Udir ønsker innspill fra målgruppen for veilederen, for å sikre at veilederen dekker behovet for informasjon knyttet til regelverket om tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging, og har derfor sendt flere spørsmål på høring.

Det kommer flere høringsrunder på andre temaer knyttet til veilederen, og Fagforbundet kommer til å følge dette arbeidet videre. Har du innspill til “Veilederen spesialundervisning” i skolen, eller andre relevante kommentarer til arbeidet, kan du sende disse på e-post til Stine Hjerpbakk, rådgiver i Fagforbundet på oppvekst og utdanning, på stine.hjerpbakk@fagforbundet.no.

Dette er noen av temaene som vil bli sendt på høring på et senere tidspunkt, og som Fagforbundet ønsker innspill på:  

  • Målgruppe for veilederen: i endelig veileder vil Udir ha med et kapittel eller avsnitt om hvem som er målgruppen for veilederen. Det vil si at Udir vil omtale hva som gjelder for elever i private skoler, lærekandidater, lærlinger og voksne deltakere. 
  • Klage på gjennomføring av individuelt tilrettelagt opplæring: Udir kommer til å ta inn mer om dette i veilederen når det er bestemt hvordan denne klageordningen skal være etter ny opplæringslov.  
  • Veiledning knyttet til temaer som gjelder flere fagområder: temaer slik som hensynet til barnets beste, retten til å medvirke og forvaltningsrett, vil det komme veiledning på i egne tekster. Udir vil lenke til disse tekstene fra veilederen når disse tekstene er ferdige.   

Fagforbundet ønsker å styrke seg på det spesialpedagogiske feltet, og ønsker å finne ressurspersonser som har lyst til å engasjere seg og bidra med sin kompetanse og erfaring, og komme med innspill på ulike tema innen spesialpedagogikk. Man kan gjerne ha erfaring med å jobbe med barn med særskilte behov innen barnehage og skole, og man trenger ikke ha formell spes.ped.kompetanse. Er du interessert? Send en e-post til stine.hjerpbakk@fagforbundet.no. 

Fagforbundets foreløpige innspill på "Veilederen spesialundervisning"

Her kan du lese innspillene vi har gitt til Udir:  

Oppbygning og innhold 

Veilederen oppleves å ha en logisk oppbygning. Det er fint at de ulike fasene i gangen på hvordan dette skal løses, blir tydelig markert, og hvilke instanser som har de ulike ansvarsområdene. 
 
Fagforbundet mener det er behov for en presisering og utdyping av praksis der eleven går i grunnskole (kommunalt), men for eksempel bor i barnevernsinstitusjon, eller er innlagt på medisinske institusjoner, som gjør at det er en krysning mellom å være kommunal elev (registrert på en ordinær ungdomsskole), og det å få sin faktiske undervisning i fylkeskommunal regi. Eksempel på dette er SMI-skolen. Det kan være forvirrende både for foresatte, profesjonelle foresatte og eleven selv å vite hvem som har beslutningsmyndighet når det kommer til å bli elev på SMI-skolen. 
 
Det er behov for en presisering av hva som menes med «alternative opplæringsarenaer», slik at det tydeliggjøres hvor bredt dette begrepet kan være. Det kan være alt fra tiltak som «Ut på tunet» til SMI-skolen, Skoleprosjektene, Talenthuset/Kompetansesenteret, osv.  
 
Etter hva vi kan se, finnes det ingen begrepsliste noen andre steder enn at man leter i innholdsfortegnelsen og at begreper forklares underveis. Det bør vurderes en egen begrepsliste som kan være et nyttig verktøy for å slå opp. 

Veiledning og kompetanse 

J.fr. opplæringsloven §10-11, kan personer som ikke er ansatt i en undervisningsstilling hjelpe til i opplæringen dersom de får nødvendig veiledning. Dette gjelder både i ordinær opplæring og i spesialundervisning. Personalet som er ansatte for å hjelpe til i opplæringen kan ikke ha selvstendig ansvar for opplæringen, verken ordinær opplæring eller spesialundervisning.  
 
Tilbakemeldinger fra våre medlemmer viser at denne veiledningen sjelden gjennomføres, og at opplæringsloven dermed ikke følges. Det er derfor, etter Fagforbundets syn, viktig at veiledningsplikten sikres bedre enn dagens praksis. Dette fordrer at det settes av tid til veiledningen, både hos den som mottar og den som gir veiledning. 
 
En undersøkelse gjort blant Fagforbundets medlemmer som er skolemiljøansatte (ansatte i skolen som jobber elevrettet, men som ikke er utdannet lærere) (NIFU 2023:15) viser at våre medlemmer jobber mest med tre grupper elever: elever med psykiske vansker, elever med utagerende og truende oppførsel og elever med særskilte behov. 80 prosent oppgir at de jobber med elever med særskilte behov (elevgruppen flest oppgir å jobbe med). 

Samtidig viser NIFU-rapporten at hele 47 pst. av skolemiljøansatte ikke har deltatt i aktiviteter for faglig utvikling i sin nåværende jobb, og mellom 35 og 55 pst. oppgir at de i stor eller svært stor grad har behov for mer kompetanse om de elevgruppene de jobber med.

Dette viser at våre medlemmer ikke får den kompetansen de har behov for i møte med barn med særskilte behov, og heller ikke får nødvendig veiledning. Veiledning og kompetanseheving av alle yrkesgrupper i skolen må derfor settes i et bedre system enn hva som gjøres i dag.  

Fagforbundet merker også en stor pågang fra medlemmer som opplever at arbeidsgiver sier de ikke kan bruke fagarbeidere etter endringene i opplæringsloven om spesialundervisning. Det er derfor et behov for at veilederen er tydeligere på hvilke yrkesgrupper som kan utføre spesialundervisning. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?