Til hovedinnhold

Starter jentegrupper i arbeidet mot mobbing

jenterskoleungdomsskole

(Foto: Pixabay.com)

Froland ungdomsskole søkte midler til Partnerskap mot mobbing for å starte jentegrupper. Dette er ett av mange mulige prosjekter det er mulig å søke støtte til, i arbeidet mot mobbing. Neste søknadsfrist er 6. mars.

27.02.2024 av Stine Hjerpbakk
Sist oppdatert: 04.03.2024

Fagforbundet er stolt partner i Partnerskap mot mobbing. Alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing. Hvert år deler Partnerskap mot mobbing ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser gjennom partnerpotten.  

Starter jentegrupper 

Froland ungdomsskole var en av aktørene som søkte om midler ved forrige utlysning. De ønsket å starte jentegrupper på et trinn på ungdomsskolen, som ledd i arbeidet å styrke det psykososiale miljøet ved skolen, og i det forebyggende arbeid mot mobbing og for å styrke vennerelasjoner mellom jenter.  
 
Ansvarlig for søknaden er ledelsen ved avdelingsleder og sosiallærer, mens sosiallærer er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Skolehelsetjenesten ved helsesykepleier er også koblet på arbeidet. 
 
Ungdomsskolen vil nå starte arbeidet med å sette i gang jentegrupper etter en metode kalt “Jentesnakk”. Dette er en praktisk-pedagogisk metode utviklet av Astrid E. Henriksen, Rønnaug Sørensen og Heidi Thommessen. Metoden er beskrevet nærmere i boka "Mer jentesnakk - hvordan og hvorfor jobbe med jenter i gruppe?" 

Tiltaket vil bestå av ca. 8 ukentlige gruppesamlinger à 1,5 – 2 timers varighet for grupper med 6-8 jenter. Gruppelederne vil ha sosialfaglig eller pedagogisk bakgrunn. Helsesykepleier vil også delta på noen av samlingene.   

Gruppesamlingene har et overordnet tema for hver gang. Temaene er følgende: vennskap, mobbing, kropp, seksualitet, grenser og rus.  Møtene vil ha følgende struktur: et lett måltid, fast lokale, hyggelige aktiviteter og sosiale omgivelser. Ulike generelle øvelser og aktiviteter tilpasset et tema er bærende elementer i samlingene, disse er beskrevet i boka. Andre temaer kan være selvforsvarskurs, kurs i stressmestring og rollespill, der det kan være behov for eksterne kursholdere.  

Det største målet med tiltaket er å styrke vennerelasjoner. Gode positive vennskap bidrar til å styrke jenters mulighet til mestringsopplevelser, både personlig og faglig. Forskning viser at vennskap har en støttende betydning og kan virke forebyggende for jenter i faresonen.  

Ungdomsskolen søkte om fire gruppesamlinger i året, à 30.000 kr, totalt 120 000 kr.  

For å få innvilget søknaden må det finnes en plan for å spre tiltaket videre, slik at også andre kan ha nytte av det. I dette tilfellet ønsker Froland ungdomsskole å utvikle jentegruppene til et opplegg som kan gjennomføres som et fast tilbud for alle elever som starter på 8. trinn, og ressursene som utvikles vil være tilgjengelig for andre skoler i kommunen. Det vil også gjøres tilgjengelig på Partnerskap mot mobbing sine nettsider.   

Om Partnerpotten  

«Partnerpotten» er en tilskuddsordning som skal bidra til partnerskapets måloppnåelse gjennom å gi støtte til prosjekter og samarbeid mellom partnerne og andre lokale og nasjonale aktører. Midlene tildeles til igangsetting og utprøving av tiltak og prosjekter som bidrar til å nå partnerskapets mål: 

  • å sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden,  
  • at barn og unge blir involvert i et helhetlig arbeid for et inkluderende oppvekst- og læringsmiljø 
  • å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing i lokalsamfunnet. 

Midlene fordeles på flere store og små tiltak, over hele landet og mellom partnerne.

Neste søknadsfrist er 6. mars  

Søknadsskjema og nærmere beskrivelse av kriteriene for tildeling av midler finner du her.  
 
Ved spørsmål kan rådgiver i Fagforbundet, Stine Hjerpbakk, kontaktes på e-post: stine.hjerpbakk@fagforbundet.no 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?