Til hovedinnhold

Hvordan påvirker du kommunens budsjettprosess?

Verksted for kunst i en kommunal fritidsklubb

Verksted for kunst i en kommunal fritidsklubb (Foto: Birgit Dannenberg/Fagforbundet)

Hver høst mottar Fagforbundet henvendelser fra fortvilte medlemmer i kultursektoren fordi deres tjenester blir utsatt for kutt i den kommunale budsjettprosessen. Her kommer mer informasjon om hva du kan gjøre allerede nå for å påvirke.

16.01.2024 av Heidi Anderssen-Dukes
Sist oppdatert: 17.01.2024

Nedskjæringer gjøres gjerne som «ostehøvelkutt» i alle kommunens tjenester, men mange kommuner begynner prosessen med å vurdere kutt i de ikke- lovpålagte tjenestene. Det innebærer at fritidsklubb og kulturadministrasjon er ekstra utsatt.

Hva gjør Fagforbundet, og hva kan du som kulturarbeider gjøre?

Konsekvensene ved nedskjæringer er ille for alle arbeidsplasser som rammes. I verste fall kan det føre til oppsigelse av stillinger. Også i kulturskolen og bibliotek kan det foreslås budsjettkutt, ettersom lovverket ikke sier noe om antall stillinger eller omfang/kvalitet i tilbudet. Dersom det foreslås nedskjæringer i form av stillinger som skal avsluttes, skal de berørte tjenestene være involvert. Og det er viktig å huske på at både kulturloven, FNs barnekonvensjons artikkel 31 og folkehelseloven legger føringer for kommunenes fritids- og kulturtilbud. 

Budsjettprosessen i kommunene organiseres på ulike måter. I noen kommuner kan sektorene selv utarbeide budsjettgrunnlaget for sine ansvarsområder, mens i andre kommuner drives prosessen fram av kommunedirektøren, med ulik grad av politisk involvering. Uavhengig av hvordan budsjettarbeidet organiseres, vil det som regel utarbeides av administrasjonen før det legges fram for politisk behandling om høsten. Tjenesteledere og kommunalsjefer bruker mange måneder på å utforme budsjettdokumentene, gjerne med bred involvering. Når politikerne skal behandle og vedta budsjettet i årets siste kommunestyremøte, er det som regel for sent å reagere. 

Kultur- og fritidsfeltet må derfor jobbe hele året med omdømmebygging, og med å sørge for at både politikere og kommunal ledelse vet hvor viktig deres arbeid er for innbyggerne i kommunen.

Hva kan du som kulturarbeider gjøre?

Det blir betraktet som lojalt å påvirke budsjettet ved å gå tjenestevei. Det er konstruktivt å samarbeide med dem som er ansvarlige for tekstutformingen i budsjettet gjennom hele budsjettprosessen. De første møtene begynner allerede i februar, ofte med å se på det økonomiske resultatet fra fjoråret. Tilby å bidra med tekst, og vær løsningsorienterte i diskusjoner om budsjettjusteringer. Kultur- og fritidsvirksomhetene kan bidra med å beskrive tjenestetilbudet, og vise hvordan deres virksomheter bidrar til kommunens overordnede målsettinger innenfor eksempelvis medvirkning og tverrfaglig samarbeid. Dersom tjenesten din har oppdatert statistikk om sin tjeneste, mediesaker (gladsaker), forskning eller interessante prosjekter å vise til, bruk det! 

Dersom din virksomhets innspill til budsjettdokumentets tekstdel blir inkludert, og din virksomhet blir involvert i redigeringsprosessen, vil du kunne slippe de største overraskelsene når budsjettet legges fram om høsten.

Det er likevel ikke alltid slik at alle virksomheter får mulighet til å delta i budsjettarbeidet. Det er tidkrevende å involvere bredt, og kommuneledelsen er avhengig av å se «det store bildet». Dersom enkelte av kulturvirksomhetene ikke får fram sine perspektiver overfor ledelsen, kan de i stedet gå via tillitsvalgte. De tillitsvalgte skal være involvert i budsjettarbeidet, og kan bidra til å ivareta kulturvirksomhetene stemme. 

Hva gjør Fagforbundet?

Fagforbundet jobber politisk for å styrke kulturvirksomhetenes posisjon gjennom et tydeligere lovverk, kvalitetskriterier og rammevilkår for kommunal kultursektor. Når kommunene behandler sine budsjetter om høsten, har imidlertid vi som organisasjon færre virkemidler overfor det enkelte kommunestyre. De tillitsvalgte skal imidlertid delta i budsjettarbeidet gjennom hele prosessen.

Som et verktøy for ansatte i fritidsklubb, har vi utviklet kvalitetskriteriene som gir argumentasjon for betydningen av ungdomsarbeidet. Kvalitetskriteriene kan brukes til å beskrive hvilken rolle fritids- og kulturarbeidet spiller i lokalsamfunnet.

Tillitsvalgtes rolle i budsjettprosessen

Mange av våre tillitsvalgte jobber ikke i kulturtjenestene, og er dermed ikke like tett på de kuttene kulturtjenestene blir utsatt for. For kulturarbeiderne er det likevel viktig å være klar over tillitsvalgtes rolle i budsjettprosessen, og å gjøre tillitsvalgte oppmerksom på at kulturvirksomhetene er særlig utsatt for budsjettkutt.

Vi har tidligere skrevet om de tillitsvalgtes rolle i budsjettprosessen . De tillitsvalgte bør vite når de ulike økonomiske styringsdokumenter blir behandlet i løpet av året. Eksempelvis bør tillitsvalgte også medvirke i budsjettrevisjoner. Disse kan forekomme flere ganger i budsjettåret.

I formålsparagrafen i hovedavtalens del B (KS) står det at samarbeid mellom partene skal bidra til videreutvikling for å gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og godt arbeidsmiljø. Tillitsvalgtes rolle i budsjettprosessen bør nettopp knyttes til å komme med innspill for å oppnå best mulige tjenester innenfor de økonomiske rammene kommunen har til disposisjon. Gode budsjettdrøftinger er fordelaktig for alle tre parter i budsjettprosessen. De folkevalgte kan få framlagt alternative løsninger til administrasjonens forslag ved innspill fra tillitsvalgte.

Det kan skje via drøftingsprotokoller eller mer direkte i fora med trepartssamarbeid.

I en budsjettprosess kan tillitsvalgte formidle medlemmers synspunkter på forslag til budsjettendringer, enten det skyldes negativt nettodriftsresultat fra fjoråret eller andre årsaker. Tillitsvalgte kan da komme med alternative løsningsforslag til driftsendringer og kostnadskutt som ivaretar ansatte og arbeidsmiljø. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?