Til hovedinnhold

Forslag om at kun lærerutdannede kan ansettes i undervisningsstillinger

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. (Foto: Mostphotos)

Kunnskapsdepartementet foreslår at kun lærerutdannede skal ansettes i undervisningsstillinger. Fagforbundet støtter regjeringen i at det er svært viktig for barn og unges læring, mestring og trivsel at de møter kvalifiserte lærere, men mener at også spesialpedagoger i spesialskoler skal kunne få fast ansettelse i undervisningsstillinger.

16.01.2024 av Stine Hjerpbakk
Sist oppdatert: 19.01.2024

Dagens lovverk
Personer som skal ansettes i grunnskolen og den videregående skolen i dag skal, ifølge opplæringsloven §10-1, ha «relevant faglig og pedagogisk kompetanse». Departementet gir nærmere føringer om utdanning og praksis for den som skal ansettes i undervisningsstillinger på ulike årstrinn og skoleslag (kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven). Det samme gjelder om man blir ansatt i undervisningsstilling i private skoler som mottar statstilskudd (j.fr. privatskolelovens §4-2).

Forslag på høring
I november 2023 sendte Kunnskapsdepartementet forslag til endringer i ny opplæringslov, privatskoleloven og forskrift til opplæringsloven på høring.

Departementet foreslår å stille krav om relevant lærerutdanning ved ansettelse i lærerstilling, og å endre kravet til pedagogisk kompetanse i forskrift til opplæringsloven, slik at pedagogisk praksis ikke lenger skal kunne vektlegges i vurderingen av om en søker har tilsvarende pedagogisk kompetanse som lærerutdanningene gir.

Høringen inneholder også et forslag om å tydeliggjøre i loven at det kun er de som er ansatt i lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen. 

Fagforbundets høringssvar:
Fagforbundet har sendt inn høringssvar med innspill på hva vi mener om de foreslåtte endringene:

Fagforbundet støtter regjeringen i at det er svært viktig for barn og unges læring, mestring og trivsel at de møter kvalifiserte lærere. Samtidig er det viktig å understreke at det er viktig med flere og andre yrkesgrupper i skolen, der det ikke er nødvendig at de ansatte har lærerutdanning.

Fagforbundet støtter departementet i at ansatte i lærerstilling som hovedregel skal ha lærerutdanning. Samtidig mener Fagforbundet det vil være unntak for spesialpedagoger som jobber i spesialskoler. Når det er deres kompetanse spesialskolene ønsker og etterlyser, må det være mulig å søke etter den kompetansen og kunne gi spesialpedagogene fast ansettelse i undervisningsstillinger.

Departementet ønsker tilbakemelding om hvilke søkere med annen pedagogisk bakgrunn som er blitt vurdert å oppfylle vilkåret om tilsvarende pedagogisk kompetanse, og som ikke ville ha oppfylt et krav om tilsvarende pedagogisk utdanning.

Fagforbundet mener spesialpedagoger i spesialundervisning oppfyller kravet om tilsvarende kompetanse.

Da det er en stor mangel på kvalifiserte lærere, er det nødvendig med en plan for hvordan flere ansatte i skolen kan bli kvalifiserte. Det eksisterer flere ordninger der ansatte i barnehagen kan ta utdanning for å bli barnehagelærere. Fagforbundet opplever at ABLU-ordningen fungerer godt, da de ansatte kan være i jobb mens de tar utdanningen som gjør dem kvalifisert for stillingen. Lignende ordninger bør utvikles innen grunnskole.
 
Styrke laget rundt eleven
 Fagforbundet minner om at regjeringen i Hurdalsplattformen ønsker å “Styrkje laget rundt eleven og den tidlege tverrfaglege innsatsen med blant anna barne- og ungdomsfagleg kompetanse, miljøarbeidarar, miljøterapeutar og styrkt skulehelseteneste”.

Fagforbundet er opptatt av at hele laget i skolen må styrkes i den nye opplæringsloven. Flere og kvalifiserte ansatte er nøkkelen til en god og trygg skole. Derfor må regjeringen sikre at hele laget blir inkludert i kompetansestrategier for skoleansatte (Kompetanse for kvalitet).

Fagforbundet har mange medlemmer som er ansatt i skolen, men ikke i lærerstillinger, der mange av dem hjelper til i undervisningen, har ansvaret mens læreren ikke er til stede i klasserommet, eller får ansvar for enkeltelever i gruppeundervisning. Våre medlemmer har etter dagens lov og i ny opplæringslov rett på veiledning når de tar på seg et slikt undervisningsansvar.

Tilbakemeldinger fra våre medlemmer er at denne veiledningen sjelden gjennomføres, og at opplæringsloven dermed ikke følges. Det er derfor, etter Fagforbundets syn, viktig at regjeringen sikrer at skoleeier ivaretar veiledningsplikten bedre enn dagens praksis.

Tillitsreform i skolen
Fagforbundet støtter regjeringen når de vil innføre en tillitsreform i skolen i dialog med partene. I en tillitsreform er det helt essensielt at alle ansatte og arbeidstakerorganisasjoner i skolen blir inkludert i videre dialog og prosess.
 
I høringsnotatet skriver departementet at man i tråd med prinsippene for tillitsreformen skal “sørge for at skoleeiere, skoler og lærere får et lokalt handlingsrom til å kunne utføre sine oppgaver i tråd med mer overordnede rammer”. Fagforbundet vil påpeke også her at dette må gjelde alle ansatte, ikke bare én yrkesgruppe.

Her kan du lese høringssvarene fra Fagforbundet og andre organisasjoner på de foreslåtte endringene.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?