Til hovedinnhold

LO om NAV-utredning: Forutsetter nok ressurser

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto (Foto: Mostphotos)

Et offentlig utvalg har foretatt en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten. Utvalget har foretatt en bred gjennomgang av dagens system. Arbeidet har resultert i en NOU kalt Raskt og riktig som nå har vært på høring. LO har gitt høringsinnspill på vegne av Fagforbundets medlemmer.

05.09.2023 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 07.09.2023

I NOU 2023:11, Raskt og riktig, utvalget har foretatt en gjennomgang av hele klage- og ankeprosessen i NAV og Trygderetten.

Utvalget foreslår blant annet:

  • At det blir færre vurderinger av samme sak i klage- og ankesystemet
  • At kvaliteten på saksbehandlingen bør forbedres
  • At brukernes mulighet til innsyn i og dialog om egen sak bør bli bedre
  • At departementets styring bør fokusere mer på kvalitet
  • En rekke tiltak for å effektivisere saksbehandlingen i Trygderetten

Vi mener:

LO er enig i at saksbehandlingen for viktige livsoppholdsytelser etter folketrygdloven både i Nav og Trygderetten er for lang, og er positive til tiltak som kan føre til redusert saksbehandlingstid og økt kvalitet. 

Utvalget har likevel ikke sett på ressurssituasjonen i Nav eller Trygderetten, og LO vil påpeke at tilstrekkelige ressurser i forvaltningen er en grunnforutsetning for å sikre en akseptabel behandlingstid og kvalitet i saksbehandlingen. NAV har lenge slitt med lav grunnbemanning, blant annet i forvaltningsenhetene. Det har vært et høyt effektivitets- og arbeidspress i førstelinjen.

LO påpeker at utfordringene må sees i sammenheng med ABE-reformen. Kvaliteten på vedtakene i NAV har også lidd under sterk målstyringen med høye krav til rapportering, dokumentasjon samt rask saksbehandling. Det er behov for å styrke organiseringen, styringen og kompetansen innad i NAV. LO mener i likhet med utvalget at kommunikasjonen mellom saksbehandler og bruker er for dårlig, og at tilliten til NAV er for lav blant de som velger å klage/anke.

I LOs høringsuttalelse legges hovedvekten på de juridiske- og organisatoriske utfordringene, og konkrete forslag fra utvalget. LO vil likevel understreke at også organiseringen av NAV, interne prosesser og kommunikasjon må vektlegges om man skal lykkes med å redusere saksbehandlingstiden og det økende antallet klage- og ankesaker.

Utvalget kommer med mange forslag til endringer, og enkelte forslag innebærer vesentlige endringer av dagens ordning. LO vil spesielt advare mot å gjøre Trygderetten om til en særdomstol, og at Ankenemnda for sykepenger avvikles. Dette er tiltak som verken vil medføre redusert saksbehandlingstid eller vil gi økt kvalitet. Det å endre allerede fungerende og gode ordninger vil kun medføre unødvendig ressursbruk.

Høringssvaret i sin helhet kan leses her

Høringsfrist var 04.09.23

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?