Til hovedinnhold

Fagforbundets arbeid med pensjon for 110-operatører

Pensjon for 110-operatører er igjen et aktuelt etter at Det Norske Maskinistforbund tapte en sak om pensjonsalder for 110-operatører i arbeidsretten. I denne artikkelen oppklarer vi hva som er fakta og feil når det gjelder særalderspensjon på 110-sentralen. Her kan du også melde deg på webinaret vi avholder om temaet 8. september

01.09.2023
Sist oppdatert: 01.09.2023

Det norske maskinistforbunds korstog

Før sommeren var Det Norske Maskinistforbund i Arbeidsretten i saken om særaldersgrense for 110-operatører, og i sommer kom rettens kjennelse. Som i tidligere saker registrerer Fagforbundet at Dnmf feilinformerer og bruker kampen for bedre lønns- og arbeidsvilkår for brann- og redningspersonell som en organisasjonskamp på feilaktig grunnlag. Fagforbundet finner derfor å måtte presisere noen av påstandene fra Dnmf.

La oss først presisere det vi er enig med Dnmf i, nemlig at vi mener at 110-operatører bør ha særaldersgrense. Fagforbundet har tatt opp temaet med KS/Samfunnsbedriftene flere ganger, slik at vår motpart er godt kjent med vårt standpunkt. Fagforbundet har på lik linje med Dnmf (det er høgskolesammenslutningen Unio som forhandler på vegne av Dnmf) foreløpig ikke fått gjennomslag for dette ovenfor KS. Så til sakens fakta. Det er riktig at Fagforbundets tarifforståelse er at det ikke foreligger en rettighet etter Hovedtariffavtalen til særaldersgrense for 110-operatører per nå. Rettigheter etter Hovedtariffavtalen forutsetter enighet mellom partene. I dette tilfellet så er det ikke enighet mellom partene om at 110-operatører har særaldersgrense etter Hovedtariffavtalen. Stillingskoder med særaldersgrenser framkommer eksplisitt som enighet mellom partene. Fagforbundet mener det er viktig å være en ryddig tariffpart, på samme måte som vi forventer at KS er en ryddig motpart som forholder seg til hva vi er blitt enige om.

Fagforbundets syn 110-operatørenes særaldersgrense synes også å ha vært Dnmfs forståelse slik det framkommer av Arbeidsrettens redegjørelse:

KS anfører: Det følger av SFS 2020 § 6-1 annet ledd at «dagens særaldersgrenser opprettholdes uendret. Det er i B/04-2020 inntatt den sist oppdaterte samlede oversikten over stillinger med særaldersgrense i KS’ tariffområde. Det er omforent enighet mellom partene i SGS 2020 om at dette rundskrivet uttømmende regulerer hvilke stillinger innenfor KS tariffområde som gir grunnlag for særaldersgrense… Stillinger med hovedfunksjon å være operatør på 110-sentralen, er ikke omfattet av listen over stillinger med særaldersgrenser i KS’ tariffområde. Det er enighet mellom tariffpartene i SGS 2020 om at stilling som operatør på 110-sentralen ikke har særaldersgrense. Også Maskinistforbundet var inntil nylig enig i dette. Det kan her vises til protokoll fra lokalt drøftingsmøte i Tromsø datert 7. november 2017 hvor partene var enig om følgende: «Partene er enige om at aldersgrensen for nyansatte alarmsentraloperatører i Tromsø kommune er 70 år i henhold til hovedtariffavtalen og rundskriv B-5/2016.»

Fagforbundet vil jobbe videre for at 110-operatører skal få særaldersgrense i kommende forhandlinger. Vi er glade for at vi har fått med oss den største arbeidstagerorganisasjonen, LO, i dette synet. Fagforbundet har sørget for at LO i sine innspill til Molander-utvalget (regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe som vurderte ordningen med særaldersgrenser), og i arbeidet med særaldersgrenser som pågår for øyeblikket, spesielt har framhevet 110-sentralene. I LO sitt innspill til Molander-utvalget sin rapport, står følgende: «Innenfor sektoren har vi fortsatt uavklarte forhold knyttet til 110-operatører, som vi mener det er gode begrunnelser for at bør ha en særaldersgrense ut fra de krav som settes i stillingene og hva som gjelder for andre operasjonssentraler.»

Vi oppfordrer Dnmf til å bruke sine krefter til å sikre en framtidig særaldersgrense for 110-operatører i sin egen sammenslutning Unio og sammen med Fagforbundet, istedenfor å drive villedende informasjon.

 

Webinar om pensjon for ansatte på 110-sentralen

Fredag 8. september kl 13.00-14.00 avhodler vi webinar på Teams. 

 

Klikk her for å registrere deg til webinaret

 

Fagforbundet inviterer medlemmer og tillitsvalgte på 110-sentralen til et webinar om pensjon. Steinar Fuglevaag og Karianne Hansen Heien fra Fagforbundets avdeling for lov- og avtaleverk redegjør for hvorfor reglene for pensjon er slik de er for 110-operatører, hvordan Fagforbundet har jobbet og hvordan Fagforbundet vil jobbe videre for at 110-operatører skal komme inn under ordningen med særalderspensjon. Webinaret blir åpent for spørsmål. 

 

Slik får du med deg webinaret

Alle medlemmer av Fagforbundet kan melde seg på. Påmeldte deltakere får link til webinaret på e-post en time før start. 

 

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/Webinarompensjonforansattepa110sentralen/register

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?