Til hovedinnhold

Barnehagelæreren trenger tid

Fagforbundets leder Mette Nord

Fagforbundets leder Mette Nord (Foto: Lars Helgerud)

Det er ingen tvil om at det aller viktigste for å kunne tilby gode barnehager, er at det er nok ansatte på jobb til enhver tid. Men det er heller ingen tvil om at det er viktig at man har tilstrekkelig pedagogisk kompetanse i den enkelte barnehage.

08.08.2023 av Mette Nord
Sist oppdatert: 10.08.2023

Barnehagelæreren er selve navet, som gjør barnehagen til et sted der barn lærer og utvikler seg. Men det er hele laget av ansatte som gjør at barna får en trygg og utviklende hverdag.

 

Er du barnehagelærer? Bli medlem i Fagforbundet

 

Nok ansatte gjør at barnehagelærerne får tid

Når det er tilstrekkelig antall ansatte i barnehagen, kan barnehagelærerne konsentrere seg mer om det pedagogiske opplegget og følge opp barnas utvikling. For barnehage er lek og utfoldelse for barn, men det er også en viktig forberedelse til skolestart og en måte å utjevne forskjeller på.

Barnehagesektoren skal gi de ansatte tid til å planlegge, og gjennomføre de ulike pedagogiske aktivitetene, både for barnegruppen som helhet, og for det enkelte barnet. Rammeplanen krever at barnehagen skal være en lærende organisasjon, der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger. Det krever at pedagogisk leder har tid og rom for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og sørge for at alle barn får et tilrettelagt tilbud. Da må det være tilstrekkelig bemanning gjennom hele åpningstiden.

 

Fagforbundet vil utvikle hele personalets kompetanse

Regjeringen har nylig lagt fram en nasjonal barnehagestrategi, «Barnehagen for en ny tid mot 2030», som har som overordnet mål at alle barn skal ha tilgang til et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet i hele landet. I strategien skriver de at det viktigste vi kan gjøre for å heve kvaliteten i barnehagene, er å sikre at barnehagene har ansatte med god og relevant kompetanse

Vi i Fagforbundet vil utvikle hele personalets kompetanse. Barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og andre ansatte, må få tilbud om etter- og videreutdanning. Det å sikre kompetanse er en kontinuerlig prosess, som arbeidsgiver må legge til rette for.

Alle barn skal få muligheten til å gå i barnehage

Hvis barnehagen skal være en viktig fellesarena og skoleforberedelse, så må alle foreldre ha muligheten til å sende barna sine i barnehagen. Derfor er det veldig bra at regjeringen har sørget for at man nå har satt ned maksprisen. Det er også veldig positivt at man for eksempel i Oslo har innført gratis kjernetid i barnehage for barn fra lavinntektsfamilier i enkelte bydeler. Det er også viktig med prosjektene som er satt i gang for å oppmuntre flere familier med minoritetsbakgrunn til å sende ungene i barnehage.

Fagforbundet kjempet for barnehagepensjonen

I løpet av de siste året har Fagforbundet tatt kampen for de ansattes rettigheter. Vi krevde at ansatte i private barnehager skulle få de samme pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale barnehager. En AFP-ordning (Avtalefestet pensjon) som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon. Dette var en viktig kamp, som burde vært unødvendig. Men vi måtte ta denne kampen både mot PBL og NHO

Private barnehager blir finansiert av kommunale midler og foreldrebetaling. Dette utgjør nær 27 mrd. årlig. Dagens finansieringssystem er laget for en tid med økende behov for barnehageplasser og en vekst i sektoren. Dette er ikke lenger situasjonen. Fellesskapsmidler må benyttes til barnas beste. Med lønns- og arbeidsvilkår som gjør at de ansatte forblir i barnehagene, skaper stabilitet og mulighet til oppbygging av gode relasjoner til barna.

Dagens system er modent for endring, og det haster.

Fellesskapets ressurser skal gå til barnets beste gjennom bedre regulering av barnehagesektoren.

Mette Nord, Forbundsleder i Fagforbundet

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?