Til hovedinnhold

Pressemelding Fagforbundet teoLOgene - Kirkemøte 2023.

Leder og nestleder KM23

Leder og nestleder KM23 (Foto: Fagforbundet teoLOgene)

Her er Fagforbundet teoLOgenes kommentarer etter Kirkemøte 2023:

08.08.2023 av Fagforbundet teoLOgene
Sist oppdatert: 08.08.2023

Et stort steg i riktig retning

Fagforbundet teoLOgene jubler over kirkemøtets (KM) vedtak i KM16/23.  Kirkemøtet besluttet 6.8 at kirken ikke lenger skal kunne benytte seg av unntaket i diskriminerings-lovverket, som gir Den norske kirke mulighet til å diskriminere jobbsøkere på bakgrunn av samlivsform! Dette er et viktig steg for en forsvarlig og ikke-diskriminerende arbeidsgiverpolitikk i Den norske kirke!

Nestleder Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby uttrykker glede over at det som Fagforbundet teoLOgene har jobbet for så lenge foreningen har eksistert, nå er en realitet:

«Vedtaket til kirkemøtet i KM 16/23 er det verdt å glede seg over! Samtidig tenker jeg på alle skeive prester som har opplevd diskriminering, i ansettelsesprosesser, kun på bakgrunn av deres legning. For alle dem, kommer nok vedtaket med en viss bismak, ettersom det er så alt for sent»

Pressekontakt denne saken Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby tlf.94186322/nestleder@teologene.no

Kirkelig organisering

Fagforbundet teoLOgene var tydelig i våre uttalelser før Kirkemøtet at forslaget om kirkelig organisering, som ble lagt frem fra Kirkerådet til Kirkemøtet 2023, var et forslag som ville skape store utfordringer og uklarheter. Utfordringene og uklarhetene var særlig knyttet til ulike roller, og kunne ha gitt stor ulik praksis når det gjelder arbeidsvilkår og ledelse, medbestemmelse og HMS i hele landet. Den norske kirke trenger ikke mer uklarhet om dette.

TeoLOgenes hovedbekymring har vært den slitasjen og usikkerheten prosessen om kirkelig organisering har påført kirkens ansatte og våre medlemmer. Men ikke minst, usikkerheten det har skapt hos alle som har vurdert en fremtid i kirkelig tjeneste.

Vi var også dypt bekymret for økonomien knyttet til Kirkerådets forslag. Noe av begrunnelsen for nyorganisering var å spare penger, gjennom en mer effektiv drift. Vi så en betydelig fare for at midlene som til nå er brukt på utredning samt gjennomføring av forslaget fra Kirkerådet ville svekke betydelig kirkens førstelinje økonomisk og svulme byråkratiet på bekostning av førstelinjetjenesten.

Leder i Fagforbundet teoLOgene utrykker lettelse: «Vi er svært lettet for at Kirkemøtet har tatt innover seg de signalene vi og andre kirkelige aktører har bragt på banen før Kirkemøtet. Vi ser det klare vedtaket som ble fattet som det eneste ansvarlige i det som er kommet frem fra mange aktører i forkant av Kirkemøtet. Vi takker Kirkemøtet for å ha lyttet til disse signalene, spesielt fra de ansattes organisasjoner»

Wiig Andersen utdyper: «Å satse videre på dagens arbeidsgiverorganisering vil skape nødvendig ro for kirkens ansatte. Vi mener det er store muligheter for videreutvikling av samarbeid, felles HMS og kulturbygging.»

Fremover blir det viktig å videreutvikle samarbeidet lokalt og fortsette arbeidet med god kulturbygging, som allerede pågår. Et annet viktig punkt fremover, blir å ivareta og følge opp ønske om en tettere tilknytning til biskopens tilsyn, samt gode etter- og videreutdannings muligheter, fra alle de kirkefaglige ansatte i kirken.

Pressekontakt denne saken Thore Wiig Andersen leder Fagforbundet teoLOgene tlf.97692250/leder@teologene.no

En bekymring for fremtidig økonomi i Dnk

Fagforbundet teoLOgene fulgte sak KM 11/23 Kirkemøtets fordeling av midler for 2024 og orientering om budsjett 2023 der det ble orientert om en mulig krevende økonomisk situasjon for Dnk fremover.

Fagforbundet teoLOgene hadde forslag til innsparing i vårt høringssvar til KM 15/23 Kirkemøtets arbeidsform. Vår viktigste anliggende var å gjøre noe med lengden på Kirkemøtet, noe Kirkemøtet også vedtok. Dette synes vi er bra! Samtidig har teoLOgene stilt seg spørrende til innføring av møtegodtgjørelse, særlig med tanke på hvilke signaler dette sender ut til andre frivillige, folkevalgte og ansatte rundt om i lokalkirken, i en allerede presset økonomisk situasjon. TeoLOgene ønsket en situasjon slik det er i dag, med godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste. Vi registrerer at Kirkemøtet nå har vedtatt møtegodtgjørelse på tross av de usikre økonomiske utsiktene fremover.

Pressekontakt denne saken Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby tlf.94186322/nestleder@teologene.no

En mer tilgjengelig kirke for alle medlemmer og ansatte

TeoLOgene vil berømme KM i sak «KM 7/23 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet – universell utforming av og i kirken» - Som tar på alvor behovet for universell utforming i mange av landets kirker, og en forpliktelse til inkludering av mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. TeoLOgene vil særlig løfte frem vedtakspunktet som fastslår at Dnk «Skal være en arbeidsplass som fremmer likestilling, inkludering og mangfold også når det gjelder funksjonshemmede.»

Pressekontakt denne saken Thore Wiig Andersen leder Fagforbundet teoLOgene tlf.97692250/leder@teologene.no

Fagforbundet teoLOgene er glad for at vedtak i de største sakene på Kirkemøtet, er i tråd med det som vi ønsket. Vi takker alle som har jobbet godt for dette før og under Kirkemøtet.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?