Til hovedinnhold

Godt forslag til ny kulturlov

Revidert kulturlov er sendt ut på høring. Fagforbundet mener dagens lov ikke beskytter offentlig kultursektor i stor nok grad.

Revidert kulturlov er sendt ut på høring. Fagforbundet mener dagens lov ikke beskytter offentlig kultursektor i stor nok grad. (Foto: Mostphotos)

Fagforbundet arbeidet for å få på plass kulturloven i 2007. I ettertid ser vi at den ikke beskytter offentlig kultursektor mot nedskjæringer og er i liten grad et styringsverktøy. I mars ble et forslag til revidert kulturlov sendt på høring.

23.06.2023 av Heidi Anderssen-Dukes
Sist oppdatert: 05.01.2024

I forslaget til ny kulturlov blir armlengdes avstand-prinsippet lovfesta. Prinsippet innebærer at ikke politikere kan påvirke det kunstfaglige innholdet i kulturproduksjoner likevel ikke hindre at politikere kan bevilge penger til inkludering av barn fra lavinntektsfamilier eller andre formål.

Fagforbundet organiserer kulturarbeidere i kommunal, statlig og privat sektor. De ulike yrkesgruppene tilhører ulike type virksomheter, og har ulike behov for hva en slik lov skal verne. Et teater har andre behov enn en fritidsklubb, og et museum har andre behov enn en kino.

Fagforbundet har gitt innspill om at armlengdes avstand-prinsippet må gjelde for alle forvaltningsnivå, mens kommunale kultur – og fritidsaktiviteter for barn likevel må kunne ha politiske mål om inkludering eller en bedre folkehelse, uten at politikerne blander seg inn i kulturfaglige vurderinger. Det er også nødvendig å ivareta kulturlivets infrastruktur gjennom forutsigbare rammevilkår for institusjonsteatrene.

Det viktigste for Fagforbundet er at fritidsklubb forankres i kulturloven. Denne tjenesten brukes av over 100 000 ungdommer, har alltid levd med trusselen om nedleggelse i forbindelse med den kommunale budsjettprosessen. Ungdomsarbeiderne opplever ofte at ikke de blir tatt på alvor som kommunal tjeneste, og ettersom de som regel er på jobb når alle andre har gått hjem om ettermiddagen, har de lite kontakt med kommunal ledelse. Denne yrkesgruppa må tas på alvor, og gis trygghet gjennom lovverket.

Det nye lovforslaget gir også kommuner plikt til å inkludere kultur i kommunal planlegging. Telemarksforsking gjennomførte en undersøkelse for Fagforbundet i 2019 som viste at kommuner som har en kulturplan bruker mer penger på kultur. Kultur som en del av planverket fremstår følgelig som et gode. Samtidig vil virksomheter som både har statlig, fylkeskommunalt og kommunalt eierskap få føringer fra ulike forvaltningsnivå. Det er en rekke slike nyanser som må gås opp i forarbeidene til en ny lov.

Alt i alt er Fagforbundet fornøyde med innholdet i den nye loven, selv om vi ønsker at den er sterkere på noen områder. Regjeringen har selv ikke tatt stilling til lovforslaget. Fagforbundet forventer at arbeidet med innspillene fortsetter og munner ut i et reelt lovforslag.

 

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?