Til hovedinnhold

Uttalelse til Kirkemøte 2023. Kjære Kirkemøte: Det er ikke for seint å snu i tide!

Leder Fagforbundet teoLOgene

Leder Fagforbundet teoLOgene (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet teoLOgene har sett innstilling fra Kirkerådet til Kirkemøte, vedrørende kirkelig organisering. I likhet med mange andre kirkelige aktører som har talt tydelig den siste tiden, ber vi nå Kirkemøtet besinne seg og snu i tide. En må nå vise lederskap og avvise Kirkerådets innstilling.

20.06.2023 av Fagforbundet teoLOgene
Sist oppdatert: 20.06.2023

Vi har anerkjent behovet for styrket ledelse og sammenheng på alle nivåer i kirken. Men den modellen som Kirkerådet nå har tegnet ut har store svakheter og store uklarheter. Det er umulig å se at den kan fungere som en samlende nasjonal modell, som skaper forutsigbarhet, kompetent arbeidsgiveri og like arbeidsvilkår for kirkens ansatte. Nå må KM vise klok ledelse. Det er tida nå.

Fagforbundet teoLOgene avga høringsuttalelse til Müller-Nilsen utvalgets rapport om kirkelig organisering 17.11.2021. FAGFORBUNDET TEOLOGENES HØRINGSUTTALELSE OM KIRKELIG ORGANISERING

Der tok vi til ordet for modell 2. Fagforbundet teoLOgene uttrykte da at hvis denne modellen ikke ble vedtatt, så mente vi det ville være bedre med en status quo- situasjon, der en arbeider for bedre samhandling og kultur, samt koordinerer HMS arbeidet på tvers. TeoLOgene sa i vårt høringssvar den gang:  "Vår uttalelse baseres på dagens kirkevirkelighet som hverken kan ellers bør snus helt opp-ned. Gode ordninger og eksisterende strukturer bør forbedres, fremfor å innføre helt nye. Dette er både økonomisk mer fordelaktig og skaper minst støy i en organisasjon preget av en uro kirkelig organiseringsdebatten har skapt, og som i tillegg har store rekrutteringsproblemer.  Og:

 «Vi mener at prostifellesrådsmodellen slik det fremstår i dag i utgangspunktet har flere svakheter enn sterke sider, med unntak av intensjonen om én arbeidsgiverlinje. Prostiet er en kirkelig enhet med ansvar for faglig utvikling av ansatte, ledet av prosten. Det er likevel stor enighet om at prostiet som begrep og enhet er så lite kjent utover den indre kirkelige krets at det ikke kommuniserer med «folk flest». Det er vanlige mennesker som velges til kommunestyrene, og det er de som skal bevilge en vesentlig del av soknets midler. Da er det uheldig og fremmedgjørende å etablere nye ukjente enheter som er dårlig tilpasset dagens virkelighet. Det er i dag direkte valg til menighetsrådene og til bispedømmerådene som samlet stiller Kirkemøtet. Vi ser det som udemokratisk å danne indirekte valgte prostiråd med arbeidsgivermyndighet og stort økonomisk ansvar. Erfaringsmessig er vervet som menighetsrådsmedlem for svært mange en dugnadsjobb som sjeldent medfører nødvendig interesse og kompetanse for å kunne fylle rollene et prostiråd er tiltenkt.»

Med bakgrunn i dette vi hele tiden har ment, vil vi på det sterkeste advare Kirkemøtet mot å vedta innstillingen til Kirkerådet som har store svakheter og uklarheter. Vi oppfordrer nå til å ta ansvar for ressursbruken og fatte vedtak om en status quo- situasjon, der en forbedrer de nevnte områder innenfor dagens strukturer. Vi etterspør nå Kirkerådet tydelig på hvor mye ressurser som er brukt på denne prosessen og en økonomisk konsekvensanalyse ift en forbedring av dagens ordning. Fagforbundet teoLOgene frykter at mer resssursbruk fremover på utredninger knyttet til dette, vil kunne svekke kirkens førstelinjetjeneste og kjernevirksomhet.  Modell 3 har ingen forankring i det brede lag av høringssvar som ble gitt før KM 22, ift Müller-Nilsen utvalgets rapport.

Om klarhet i roller og prost som tilrettelegger for fagutvikling for de kirkefaglige stillingene.

Fagforbundet teoLOgene mener det i lys av tjenesteordning for prost er store muligheter for å tilrettelegge fagutvikling for alle de vigslede faggruppene i tillegg til prestene, innenfor dagens ordning. Dette vil bidra til en mer lik og forbedret etter og videreutdanning for de kirkefaglige stillingene.

Forslaget Kirkerådet legger frem er skremmende fragmentarisk når det gjelder arbeidsgiveransvaret. Vi vil på det sterkeste advare mot en organisering som skaper store utfordringer og uklarheter knyttet til ulike roller, gir grobunn for ulik praksis ift arbeidsvilkår og ledelse, medbestemmelse og HMS i hele landet. Dnk trenger ikke mer uklarhet om dette.

Fagforbundet teoLOgene er som nevnt dypt bekymret for økonomien knyttet til Kirkerådets forslag. Hele begrunnelsen for nyorganisering var å spare penger og skape en mer effektiv drift.  Allerede er altfor mye ressurser brukt på dette. Vi tror dette blir dyrt og vil gi dårligere organisering enn i dag.

Å jobbe mer med felles kulturutvikling vil være et viktigere grep enn å bruke masse ressurser på en uklar kirkeorganisering som vil bli konfliktforsterkende, pga uklarhet i roller og ansvar. Det er verdt å merke seg at ingen av kirkens arbeidstakerorganisasjoner ønsker denne modellen. Det er et stort risikoprosjekt å gjennomføre noe som har så liten legitimitet blant kirkens ansatte.

Om kirkens åndelige lederroller, teologi  og Kirkerådets reduksjonistiske funksjonærspråk.

I likhet med Müller-Nilsen utvalgets forslag er hensynet til kirkens egenart og et minimum av en ekklesiologisk konsekvensanalyse fraværende i Kirkerådets innstilling til KM 23. Kirken er ikke en bedrift, men et fellesskap båret av teologien og teologene som garantister for den.  Det er slett og fraværende refleksjon rundt kirken som teologisk størrelse og som trossamfunn samt når det gjelder prestene som åndelige ledere. Sammen med andre kirkefaglige medarbeidere er prestene kalt til å gjøre tjeneste for det fellesskapet kirken utgjør.

I utredningen fra Müller-Nilsen og også i Kirkerådets innstilling degraderes embetets (biskopenes, prostenes og prestenes) rolle til funksjonærer. Det er fraværende refleksjon om hva kirkens oppdrag er, som skiller den fra andre sekulære organisasjoner. Språk skaper virkelighet. Kirkerådets språk er i så måte fattig ift å beskrive adekvat de vigslede tjenestenes egenart og viktighet for kirken.

Vi har sagt klart i fra før, men nå frykter vi alvorlig for rekruttering, arbeidsmiljø og økonomi!

Kjære Kirkemøte; snu i tide! Det er ennå ikke for seint. Å forbedre status quo-ordning vil gi ro til ansatte, bidra til å ha klart fokus på det kirken bør prioritere å ha fokus på fremover; å formidle evangeliet til alle i hele landet. La oss nå samle innsats på dette, i stedet for enda mer utmattelse blant kirkelige ansatte og folkevalgte, dårlig økonomi og uklare roller samt konflikter på en fremtidig kirkelig arbeidsplass.

For Fagforbundet teoLOgene

Thore Wiig Andersen Leder Fagforbundet teoLOgene og HTV for Fagforbundet rDnk

Ved spørsmål til uttalelsen: Kontakt leder@teologene.no tlf.97692250

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?