Til hovedinnhold

Felles satser for tilleggslønn i Den norske kirke

Leder Fagforbundet teoLOgene

Leder Fagforbundet teoLOgene (Foto: Gjøa Kristine Aanderaa)

Etter fjorårets tariffoppgjør satte riksmekleren ned en nemd for å fastsette nye felles tilleggssatser for alle ansatte i den norske kirke.

20.04.2023
Sist oppdatert: 20.04.2023

Leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen er fornøyd med hovedelementene i nemdsavgjørelsen.  

Særlig glad er han for kompensasjonsordningen som ble forhandlet frem i hovedtariffoppgjøret for KA i 2022. - Det har vært viktig for oss at ingen skal gå ned i lønn, sier lederen for Fagforbundet teoLOgene. For alle som har samme stilling etter de nye satsene trer i kraft vil lønnsutbetalingen bli minst på samme nivå som tidligere.

Thore Wiig Andersen peker likevel på at vi må være oppmerksomme når det gjelder nyrekrutteringen, der det er mye jobb på helligdager. Det er prester som jobber mye på slike dager som ofte også jobber på steder der det er vanskelig å få rekruttert. - Vi i teoLOgene forventer at det ved nyansettelser, blir forhandlet fram høyere grunnlønn mellom arbeidsgiver og arbeidssøker.  Vi er klare til bistå våre medlemmer der det er aktuelt i slike forhandlinger, slår teoLOgenes leder Thore Wiig Andersen fast. 

Leder av forhandlingsenheten i Fagforbundet, Kai Nygård, er godt fornøyd med at prosessen er landet. - Jeg er veldig fornøyd med at nemda fant en løsning som anerkjenner viktigheten av en god kompensasjon for å jobbe på ubekvemme tider, også i den norske kirke, sier Kai Nygård.

- Dette betyr alt i alt bedre ubekvemsatser for brorparten av våre medlemmer, samtidig som det sikrer at ingen vil få lønnstap, sier en fornøyd forhandllingsleder.  

Satsene for tilleggslønn vil etter dette være de samme for alle ansatte både i fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Satsene får virkning fra 1. juli i år. En kompensasjonsordning vil sikre ansatte i rDnk mot eventuelt lønnstap.

De nye satsene

Tilleggslønnssatsene i Hovedtariffavtalen for Den norske kirke justeres slik, og gjøres gjeldende for samtlige arbeidstakere:

  1. Klokken 17-21: Tillegg på minst kroner 32 per time for ordinært arbeid og minst kroner 56 per time for turnusarbeid
  2. Lørdag og søndag: Tillegg på 22 % av timelønnen per time, minimum kroner 70 for alle
  3. Helge- og høytidsdager: Tillegg på 133 % per time for alle
  4. Klokken 21-24 er tillegg på 22 % av timelønnen pr time, minimum kr 70 for ordinært arbeid og 25 % av timelønnen, minimum kr 70 for turnusarbeid.
  5. Klokken 24-06 er tillegg på 30 % av timelønnen pr time, minimum kr 70 for alle.

De nye satsene innebærer at ansatte i fellesrådene og menighetsråd vil få noe høyere tilleggslønn enn i dag. For prestene ansatt i rDnk er noen av satsene høyere og andre lavere enn i dag. Konsekvensen av dette er at noen prester vil kunne få en høyere samlet tilleggslønn enn i dag, mens andre vil få lavere. Derfor er det også avtalt kompensasjonsordninger for de som vil oppleve å gå ned i tilleggslønn med de nye satsene.

 

Kompensasjonsordninger

Kompensasjonsordningene sikrer at den som er i stilling ved overgangen til nye satser 1. juli i år, ikke går ned i tilleggslønn så lenge man fortsetter i samme stilling. 

I praksis innebærer dette at prester som får lønnstap på grunn av endringene, vil få en månedlig utbetalt ekstra kompensasjon som skal dekke opp for dette, så lenge man står i samme jobb som da endringen inntrådte.

Kompensasjonsordningene er omtalt i protokoll fra hovedtariffoppgjøret 2022.

Bakgrunn for nemndsbehandlingen

Virksomhetene i Den norske kirke har av historiske årsaker tilhørt ulike tariffområder og de kirkelig tilsatte har som følge av dette vært omfattet av ulike regler for tilleggslønn. Siden 1. januar 2017 har både de lokalkirkelige arbeidsgiverne og kirken nasjonalt vært medlem av KA.

Det var i hovedoppgjøret for 2020 at partene kom til enighet om at det skulle innføres felles satser for godtgjøring for særskilt arbeidstid for alle ansatte i Den norske kirke. Det ble i dette oppgjøret også avtalt at dersom partene ikke kom til enighet om satsene gjennom ordinære forhandlinger, skulle disse avgjøres av en partssammensatt nemnd med nemndleder oppnevnt av Riksmekleren.

Et partssammensatt utvalg arbeidet fram mot hovedoppgjøret i 2022, men det ble ikke oppnådd enighet om felles satser verken gjennom dette arbeidet eller i forhandlingene høsten 2022. Den endelige avgjørelsen ble derfor overlatt til en slik nemnd.

Nemnda på til sammen 7 medlemmer – tre fra KA og tre fra arbeidstakerorganisasjonene samt nøytral nemndleder oppnevnt av riksmekleren - har nå tatt sin beslutning.

Nemnda har avsagt en flertallsavgjørelse i tråd med forslaget til nemndas leder. Forslaget har fått tilslutning fra de tre representantene fra arbeidstakerorganisasjonene. KAs representanter fant ikke å kunne slutte seg til forslaget fra nemndleder.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?