Til hovedinnhold

Pasientskadeerstatning, brannfolk og akutthjelpere - hvor står vi?

Utrykningsgarderobe

Utrykningsgarderobe (Foto: Jan Lillehamre)

I høst sendte DSB ut et skriv til alle landets brannvesen som omhandlet lovgivingen rundt pasientskadeerstatning når brannfolk utfører akuttoppdrag. Fagforbundets advokat Anne Gry Rønning Aaby har uttalt seg om saken.

09.12.2022 av Lill Overvik
Sist oppdatert: 09.12.2022

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendte den 22.oktober 2022 ut et skriv til alle landets brannvesen med informasjon om at akutthjelperordningen ikke er omfattet av ordningen med pasientskadeerstatning fordi det skilles mellom helsehjelp og førstehjelp.

Fagforbundets medlemmer reagerte med uro og vi bad om en redegjørelse fra vår advokat Anne Gry Rønning Aaby som undersøkte saken og kom med følgende tilbakemelding.

«..Dette innebærer at den enkelte i brann- og redningstjenesten ikke vil påføres et personlig ansvar for eventuelle feil i tjenesten. Dette dekkes fortsatt av arbeidsgiveransvaret, som er objektivt og dekker både forsettlige og uaktsomme handlinger»

«Dersom det oppstår en personskade, vil det foretas en helhetlig vurdering hvor forholdene på stedet, situasjonen (behov for akutt førstehjelp), og om arbeidstaker har opptrådt i samsvar med arbeidsgivers oppdrag. Det skal, på samme måte som for arbeidslivet for øvrig, svært mye til for at en arbeidstaker skal bli direkte personlig ansvarlig for handling eller unnlatelse av handling. Det samme gjelder arbeidsgivers adgang til regress overfor en arbeidstaker - hvor det også vil hensyntas arbeidsgivers oppfølgning, opplæring og veiledning». Sitat: Anne Gry Rønning Aaby

 

Vi presiserer at dette ikke betyr at Fagforbundet ikke er enig i at Helsedirektoratet bør se på et særløp i pasientskadeloven slik at også brannfolk er innbefattet av denne når de er ute på akutthjelperoppdrag. Men enn så lenge konkluderer vi med at brannfolk er dekt etter regler om arbeidsgiveransvar og at det da er trygt å utføre disse akuttoppdragene uten å være bekymret over et eventuelt personlig erstatningsansvar.

Vi følger saken videre for endring av Norsk Pasientskadeerstatning og støtter DSB sin anmodning til Helsedirektoratet.

DSB sitt notat av 22.oktober 22 som ble sendt ut kan du lese her. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?