Til hovedinnhold

EN FØRJULSHILSEN FRA LEDER I TEOLOGENE

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene (Foto: Gjøa Kristine Aanderaa)

20.11.2022 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 05.01.2023

Julehilsen medlemmene.

Kjære medlemmer i teoLOgene

Når dette skrives, er vi helt på tampen til desember, på vei til 2 søndag i advent. Jeg vet at tida mange av dere nå går inn i er den kanskje mest hektiske hele året. Det er barnehagevandringer, skolegudstjenester, adventskonserter og andakter, i tillegg til gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger.

Jeg selv jobber nå sammen med styre med årsmøteforberedelser. Da er det tid for beretning og se tilbake på året som var. Det har vært et begivenhetsrikt fagforeningsår. Heldigvis mer normalisert enn tidligere. Vi har fått møte våre medlemmer i hele landet, i større grad fysisk, noe som for min egen del må sies å ha vært meningsfullt og inspirerende. Vi trenger de fysiske møtene oss i mellom for å bygge fellesskap og samhold.

Året har vært preget spesielt av to store begivenheter denne høsten.

Kirkemøtet 22 som fattet et intensjonsforslag for å videreutviklet modell 3 med samlet og samordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner. Men der rettssubjektet Den norske kirke fortsatt er arbeidsgiver for prestene og soknene ved fellesrådet fortsatt er arbeidsgiver for de andre ansatte som arbeider i soknene. Det hevdes at modellen skal ivareta lokal forankring og sammenheng i kirkeorganisasjonen.

TeoLOgene ønsket ikke denne modellen og har gitt uttrykk for dette i offentligheten.  Den ble vedtatt med knappest mulig margin ift modell 2; en stemme på kirkemøtet. Modell 2 har vært den modellen som har ligget tettest på den modellen som teoLOgenes medlemmer og organer har ønsket, bla uttrykt gjennom vårt høringssvar høsten 2021. Altså nasjonal arbeidsgiver for alle. Og en felles arbeidsgiverlinje.

Det var skuffende at kirkemøtet med knappest mulig flertall, valgte en modell som skaper stor usikkerhet fremover når det gjelder viktige anliggender for våre medlemmer, selv om vi er glad for at prestene beholdt nasjonal arbeidsgiver. Selv om vi er skuffet, blir vår jobb nå fremover, å sikre best mulig, våre medlemmers arbeidsvilkår, ut fra de rammer som KM har gitt.  Derfor har vi satt ned en arbeidsgruppe som jobber tett på problemstillingene modell 3 reiser. Det blir mye arbeid frem mot KM 23 bla.

Ellers bar høsten preg av hovedtariffoppgjør i KA i Dnk. Jeg satt i forhandlingsutvalget til Fagforbundet.  Fagforbundet og KA ble etter lange og harde forhandlinger enige om en ny tariffavtale for ansatte i kirken, tidlig på morgenkvisten 29. oktober. Forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke fant sted 27. september, 11. oktober, 24. oktober og 28. oktober. Det ble oppnådd enighet på morgenen lørdag 29 oktober.Uravstemning ble sendt ut 1. november med svarfrist 10. november kl. 11.00. Partene sa ja til forhandlingsresultatet, og dette er dermed vedtatt.

Lønna heves med mellom 12 000 og 34 000 kroner for alle ansatte. Det ble et løft for nyansatte fordi de to nederste trinnene på ansiennitetsstigen fjernes (med unntak av lønnsgruppa 1) slik  at alle som ligger her løftes til det gamle 6-års trinnet.

Ansatte i kap 4.6 får et tillegg på 2,6 prosent av lønna. Her skal det også føres lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. Ansatte i kapittel 4.7 får et tillegg på 2,48 prosent. ( rettsubjektet).

Vi ble ikke enighet om nye felles satser på tilleggslønn , det skal behandles i egen nemd våren 2023, men vi ble enige om prinsipper for kompensasjon ved et eventuelt tap. Samtalene om og arbeidet med å utvikle et nytt lønnssytem i KA-området vil bli videreført inn i denne tariffperioden.

Kjære medlemmer: Jeg kunne også nevnt fine medlemsmøter i hele landet, stiftsdager og Ou-dager der jeg har truffet mange av dere, samt tillitsvalgtsamlinger. Hvert enkelt møte har gjort meg klokere og bedre i stand til å gjøre tillitsvalgtjobben.

Jeg nevnte at vi nå forbereder fagdag og årsmøte 24 og 25 januar 2023 i Oslo. Det er nå mulig å melde seg på spennende dager for alle medlemmer. Info blir lagt ut med program på hjemmesiden vår www.teologene.no .Håper å se mange av dere i januar til faglig påfyll, viktige årsmøtevedtak og ikke minst sosialt fellesskap!

Mitt ønske for hver en av dere, er at dere, midt i den viktige og hektiske jobben dere står i nå fremover, får oppleve julens fred i hjerte og sinn. At dere får henta dere inn etter meningsfull innsats, i en julehøgtid, som forhåpentligvis vil skje mer normalisert enn i fjor.

En salme jeg har veldig kjær er Folkefrelsar til oss kom. Hymnen fikk en viktig funksjon da markering av advent ble tatt opp på 400-tallet. Hymnens tema er inkarnasjonen og Jesu unnfangelse. Hymnen har åtte vers og hadde i middelalderen sin viktigste funksjon i tidebønnene.

Jeg hilser dere kolleger og kamerater med denne hymnen og ønsker hver enkelt av dere en velsignet advent og etterhvert juletid :

Folkefrelsar, til oss kom, / fød av møy i armodsdom! / Heile verdi undrast på / kvi du soleis koma må.

2Herrens under her me ser, / ved Guds Ande dette skjer. / Livsens ord frå himmerik / vert i kjøt og blod oss lik.

3Utan synd han boren er / som all synd for verdi ber. / Han er både Gud og mann, / alle folk han frelsa kan.

4Frå Gud Fader kom han her, / heim til Gud hans vegar ber, / ned han fór til helheims land, / uppfór til Guds høgre hand.

5Du som er Gud Fader lik, / ver i vanmakt sigerrik! / Med din guddomsvelde kom, / styrk oss i vår armodsdom!

6Klårt di krubba skina kan, / ljoset nytt i natti rann, / naud og natt til ende er, / trui alltid ljoset ser.

7Lov og takk, du Herre kjær, / som til verdi komen er! / Fader god og Ande blid, / lov og takk til evig tid!

 

Thore Wiig Andersen

Leder Fagforbundet teoLOgene avd 727.

HTV for Fagforbundet Dnkr.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?