Til hovedinnhold

Nye Oslo Universitetssykehus - Tillitsvalgte slår alarm!

megafon illustrasjon

megafon illustrasjon (Foto: Mostphotos / Fagforbundet)

Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet Bjørn Wølstad-Knudsen, sammen med ti andre organisasjoner ved Oslo universitetssykehus har sendt inn en bekymringsmelding til styret i Oslo universitetssykehus. Les bekymringsmelding i artikkelen.

05.09.2022 av Karina Torsæter
Sist oppdatert: 05.09.2022

Bekymringsmeldingen som er sendt til styret. 

Til styret i Oslo Universitetssykehus                                                       30.08.2022

 

Bekymring for særdeles høy risiko i prosjektene for videreutvikling av Oslo Universitetssykehus (OUS)

 

Tillitsvalgte i sykehuset ble i dialogmøtet 15.06.22 gitt en presentasjon som beskriver hovedkonklusjonene i gevinstrealiseringsrapporten som er utarbeidet av OUS og nå oversendt Helse Sør-Øst. Det framkom at klinikkene ikke har identifisert tilstrekkelige gevinster til å dekke inn de økte kostnadene utbyggingsprosjektene medfører.

 

Tillitsvalgte har i liten grad blitt tatt med i gevinstarbeidet, og har ikke fått tilgang til rapporten eller ekstern kvalitetssikrers (Dovre) rapport, heller ikke etter flere forespørsler de siste ukene. Etter vårt syn utgjør forholdet brudd på Hovedavtalen, og vi vil følge dette opp i en separat prosess.

 

I sykehusets styremøte 25.08.22 anmodet ansatte-valgte om at gevinst-rapporten ble underlagt selvstendig styrebehandling. Dette ble ikke tatt til følge.

 

Tillitsvalgte oppfatter at rapporten og beregningene er av særdeles høy viktighet for bærekraften i de planlagte prosjektene i sykehusene. Det kommer frem av økonomisk langtidsplan vedtatt mai 2022 og i fremlegg gitt av økonomidirektør i dialogmøtet 24.11.21 at sykehuset skal effektivisere med om lag 10 prosent – tilsvarende 1,7 milliarder – fram til innflytting i Nye Aker og Rikshospitalet. Ved innflytting forutsettes det en ytterligere driftseffektivisering på om lag 1,5 milliarder. Samlet krav til effektivisering utgjør da 3,2

 milliarder kroner.

 

I den økonomiske langtidsplanen som styret vedtok i mai fremkommer det at investeringskostnadene knyttet til nye bygg er økt med 4,3 milliarder sammenholdt med forrige års økonomiske langtidsplan.[1] Det samlede investeringsnivået i OUS angis i planen å være 64,0 milliarder fram til 2030 og 75,4 milliarder i 2036. Langsiktig gjeld forutsettes økt fra 3,3 milliarder (2022) til 40,0 milliarder i 2030.[2]

 

I planens senere vedlegg fremkommer det at det ikke er avsatt tilstrekkelige midler til

  • andre byggetrinn på Radiumhospitalet
  • nye lokaler for Rettsmedisinske fag
  • lokaler for den delen av laboratorievirksomheten som det ikke blir plass til i Livsvitenskapsbygget
  • Vedlikehold og oppgradering av anlegg på Rikshospitalet
  • Infrastruktur-investeringer nødvendige for sammenkopling av ny og gammel bygningsmasse på Gaustad
  • IKT og MTU. Det bemerkes at konsekvensen av manglende midler til MTU medfører at investeringene vil dreies fra planlagt oppgradering til erstatning ved havari, og at dette er fordyrende. Det anføres at 80 prosent av nyinvesteringene allerede i dag er knyttet til havari.

 

Som kjent planlegges det nå å oppføre de nye byggene uten kjøkken, med kutt i undervisningsarealer osv. Samlet utgjør dette om lag 700 millioner i manglende leveranser. Etter det tillitsvalgte kjenner til har en ennå ikke regnet inn effekten av prisøkningen på byggetjenester etter 2021, som har vært betydelig.

 

I planene som nå foreligger er altså en rekke betydelige kostnadselementer utelatt. Likevel er investeringskostnadene betydelig økt – også før økt pris på byggetjenester er regnet inn. I styremøtet ble det varslet om en betydelig reduksjon av årsresultatet for inneværende år (fra 450 til om lag 100 millioner). Dette vil medføre skjerpede krav i kommende år. I styremøtet anførte administrasjonen at kravet til driftseffektivisering neste år bør ligge i størrelsesorden 3 prosent. Styreleder uttrykte at en kunne doble dette kravet, til 6 prosent.

 

Etter tillitsvalgtes syn er risiko i de samlede prosjektene nå betydelig øket; kostnadene har økt vesentlig, byggeprisene øker, og sykehuset når ikke resultatmålet. Tillitsvalgte vurderer at det er usannsynlig at en vil kunne nå driftseffektivisering i den størrelsesorden det nå legges opp til. Også i de kommende årene må en påregne driftsforstyrrelser som følge av gamle bygg og havari av medisinsk teknisk utstyr, samt problemer med driftseffektivisering i et sykehus med en krevende ledelsesorganisering.

 

Etter det tillitsvalgte kjenner til har det ikke latt seg gjøre i klinikkene å identifisere nødvendige gevinster for inndekning av de økte kapitalkostnadene som belastes sykehuset når de nye byggene skal tas i bruk. Differansen utgjør i størrelsesorden 300 millioner i driftskostnader. Bærekraften i de ambisiøse investeringsprosjektene som er planlagt i OUS er avhengig av tilpasninger i driften og at gevinstene lar seg realisere som forutsatt. At sykehuset lykkes med realisering av gevinster, er helt avgjørende.

 

Tillitsvalgte vil uttrykke sterk bekymring for den alvorlige situasjonen sykehuset nå er i. Videre vil tillitsvalgte uttrykke bekymring for at styret ikke blir forelagt det viktigste dokumentet som beskriver hvordan investeringene kan dekkes inn, som separat beslutningssak, og at styreleder uttrykker at han ikke ser berettigelsen av selvstendig styrebehandling av gevinstarbeidet. Tillitsvalgte beklager at sykehusets ledelse i liten grad har involvert ansatte i utarbeidelsen av gevinstanalysen, og at tillitsvalgte ikke er gitt tilgang til dokumentet. Tillitsvalgte mener også det er kritikkverdig at gevinstanalysen er sendt til HSØ uten foregående drøfting med tillitsvalgte ved OUS iht hovedavtalens bestemmelser og de 12 prinsippene for medvirkning i HSØ.

Det vises til tidligere korrespondanse om de planene for de nye sykehusene, se vedlagte lenke.

 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/oslo-legeforening/nyheter/2020/nye-oslo-universitetssykehus-protokolltilforsel-fra-fagforeningene/

 

Med vennlig hilsen

Bjørn Wølstad-Knutsen, Fagforbundet

(Svein Erik Urstrømmen, Norsk Sykepleier Forbund)

Anne Marit Wang Førland, Legeforeningen

Jonathan Faundez, NITO

Eli Benedicte Skorpen, Norsk Radiograf Forbund

Birgit Aanderaa, Psykologforeningen

Linda Møllersen, Forskerforbundet

Leif- Ståle Nævestad, Norsk ergoterapeutforbund

Michael Lensing, Utdanningsforbundet

 

Oslo 30. august 2022

 

 

 

[1] OUS ØLP 2023-2026 Side 24, nest nederste avsnitt https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter%202022/2022-05-23/Styresak%202022-48-01%20Økonomisk%20%20langtidsplan%202023-2026%20(42)%2020220523.pdf

 

[2] OUS ØLP 2023-2026 Tabell 17, side 21

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?