Til hovedinnhold

Marian er vernepleier og stiller til Stortinget for SV

marian hussein.jpg

marian hussein.jpg (Foto: Johan Granerud)

Marian Hussein fra er nummer to på SV Oslos Stortingsliste. Hun er vernepleier i bunn og begynte virkelig å engasjere seg når høyrebyrådet i Oslo ikke lyttet til verken vanlige arbeidsfolk eller de som er avhengige av den offentlige velferden.

27.08.2021 av Anders Borg
Sist oppdatert: 02.03.2022

Hvorfor begynte du å engasjere deg politisk?

Jeg jobba i førstelinjetjenesten som vernepleier i tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse og opplevde at politikerne ikke tok hensyn til min arbeidsplass eller de menneskene jeg jobbet for å ivareta.

Jeg opplevde at høyrebyrådet som styrte Oslo ikke var opptatt av å lytte til vanlige arbeidsfolk og mennesker som har behov for offentlig velferdstjenester. Siden da har Oslo fått et rødgrønt byråd som satser mer på velferdstjenester og tillitsreform.

I tillegg til arbeidslivspolitikk og politikk for å styrke vår fellestjenester er en rettferdig asyl og flykningspolitikk viktig for meg.

 

Behovet for økt bemanning i barnehage og skole er synligere enn noen gang som følge av pandemien. Hvordan jobber dere for å øke bemanning i oppvekstsektoren?

  • Barnehagene skal ivareta barns behov for omsorg, lek, danning og læring, gi barn like muligheter og utjevne sosiale forskjeller i barnas nærmiljø. SV vil styrke kvaliteten i barnehagen og øke antall ansatte. Vi må sørge for at alle barn blir sett og får omsorg av ansatte de kjenner. Barnehagenormene er underfinansiert med 1 mrd. kroner neste år. I Sosialistisk Venstrepartis alternative kommune-budsjett for 2022 har vi satt av 800 millioner til å dekke dette finansielle etterslepet, samt at det settes av 50 mill kroner allerede nå i revidert budsjett, som en oppstart.
  • Skal alle barn lære, lykkes og trives i skolen må de møte kvalifiserte lærere i klasserommet. Den omfattende bruken av ansatte uten lærerutdanning er dramatisk, og gjør at mange ikke møter denne kvalifiserte læreren. Høyre og Venstre later som om alt er i skjønneste orden. Elevene taper på at Erna Solbergs regjering ikke tar lærermangelen i Norge på alvor. Høyres og resten av regjeringens symbolpolitikk både når det gjelder 4er-kravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen og avskiltningen av mange tusen norske lærere gjør problemet større og større for hver dag. Dette må vi bare ta på alvor, for det å ikke få undervisning av en kvalifisert lærer har svært store konsekvenser for de barna det gjelder. Lærermangelen gir mange elever en dårligere opplæring enn de kunne og burde fått. Både i dag og i morgen og til neste år.

 

Hvordan ser oppvekstsektoren ut om dere får bestemme om ti år?

Barnehage og skole legger et viktig grunnlag for et godt liv, utdanning og aktiv deltakelse i samfunn og arbeidsliv. Barnehage og skole er møteplasser for barn og ungdom med ulik sosial og kulturell bakgrunn. Den offentlige fellesskolen gir oss like muligheter. SV vil derfor styrke fellesskolen. Foreldres og fellesskapets penger skal i sin helhet komme barna til gode, ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere. Alle barn skal ha mulighet til å delta på skolefritidsordning. SV vil gjøre AKS/SFO gratis. SV vil sikre et tilgjengelig og fleksibelt utdanningstilbud med høy kvalitet og et mangfold av fagskoler, høgskoler og universitet i nærheten av der folk bor, og fri forskning som bidrar med kunnskap til et bedre samfunn. Miljø- og klimaendringer krever satsing på utdanning. Skole og barnehage skal ruste barn og unge til å forstå og bidra til å løse miljø- og klimautfordringene.

 

Hvor viktig er det for dere at velferdstjenester er drevet av det offentlige? Og hvorfor?

Fellesskapsløsninger er en fornuftig, rettferdig og effektiv måte å organisere tjenester på. Sterke fellesskap reduserer forskjeller og bidrar til bedre samfunn og levekår for den enkelte. Velferdstjenester skal dekke grunnleggende behov og være tilgjengelige der folk bor. Derfor må vi ta tilbake tjenester og oppgaver som er konkurranseutsatt og privatisert og sikre demokratisk styring til flertallets beste. At oppgaver løses av det offentlige og finansieres av fellesskapet er en viktig forutsetning for å kunne sikre velferd uten profitt og at velferdstjenestene organiseres med mål om tid og tillit framfor markedstenkning. I kommende stortingsperiode vil SV prioritere å reversere usosiale kutt og bygge ut velferden gjennom gratis SFO/AKS, utbygging av offentlig tannhelsetjeneste kombinert med at tannhelse blir en del av folketrygda, og sikre at også folk utenfor arbeidslivet har ei inntekt å leve av. Velferdsstaten må være sterk og forutsigbar, samtidig som den stadig må utvikles for å imøtekomme folks behov. Folketrygdens ytelser må opp på et nivå som gjør det mulig å leve et fullverdig liv.

 

Hvordan kan vi sikre et fortsatt ryddig arbeidsliv i Norge? 

Et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger, faglige rettigheter og tariffavtaler er avgjørende for å utjevne maktforholdene i arbeidslivet og hindre utnyttelse av arbeidsfolk. SVs mål er arbeid til alle. Vi jobber for full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et arbeidsliv med rettigheter og makt til lønnsarbeidere. Usikre og midlertidige ansettelser er blitt vanlig i deler av arbeidslivet. Mange blir tilknyttet arbeidslivet på måter som ikke gir de rettighetene og det vernet som fast ansettelse gir og jobber i yrker der lønna ikke er til å leve av. Dette bidrar til økte forskjeller i makt og rikdom, og økende fattigdom.

 

Hvorfor bør våre medlemmer stemme på deg og ditt parti? 

Vi trenger en ny politikk i Norge. I dag øker forskjellene, og vi gjør ikke nok for å stoppe klimaendringene. En stemme til SV er en stemme for et rettferdig Norge og et rettferdig grønt skifte. Sp går til valg med et ønske om en regjering med kun Sp og Ap. Det vil bli en grå sentrumsregjering. Sentrumsregjering, fordi hele hensikten vil være å samarbeide med høyresiden når det passer dem. Det er SV mot. Vi vil ha en rødgrønn regjering, bundet til venstresiden i norsk politikk. Ønsket om en sentrumsregjering har gitt rødgrønne velgere et utrolig godt argument for å stemme SV.

Jeg kommer til å kjempe for like muligheter for alle barn i Norge uansett størrelsen på lommeboka til foreldrene. Kjempe for å lovfeste reell rett til heltid. At det fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter.

SV vil at myndighetene skal ta initiativ til et trepartsarbeid med arbeidslivets organisasjoner for å fremme heltid, likelønn og tiltak mot et kjønnsdelt arbeidsliv.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?