Til hovedinnhold

Seher Aydar sin vei til Rød Ungdom var solidaritets- og fredspolitikk

Seher Aydar er andrekandidat for Rødt på Stortinget. Det er viktig for henne at alle skal få leve verdige liv, uavhengig av kjønn, legning, bakgrunn og at sikkerhetsnettet fungerer. Vi har tatt en prat med henne.

10.08.2021 av Anders Borg
Sist oppdatert: 10.08.2021

Hvorfor begynte du å engasjere deg politisk?
Fordi jeg vil være med å skape forandring. Mange av oss kjenner politikken direkte på kroppen. Det kan være på grunn av deltid og midlertidighet som skaper økonomisk stress og utrygghet. Eller fordi vi er minoriteter som blir mistenkeliggjort og utsatt for rasisme. Kanskje vi blir syke eller utslitte, og trenger at sikkerhetsnettet fungerer. Det handler om at mennesker som ikke kan jobbe eller får jobber, også skal ha verdige liv og inntekt. At kvinner, arbeidere, minoriteter skal få leve gode liv. Jeg var lei av at andre skulle bestemme, og gi livene våre retning. Politikk er ikke bare for dem som allerede har makt og penger. Det er på tide at vi, flertallet som får livene sine forandret av politikken, selv kan være med å forandre politikken.

Min vei til Rød Ungdom var solidaritet- og fredspolitikk. Det var avgjørende med et parti som er opptatt av rettferdighet og solidaritet, både lokalt og internasjonalt.

Behovet for økt bemanning i barnehage og skole er synligere enn noen gang som følge av pandemien. Hvordan jobber dere for å øke bemanning i oppvekstsektoren?Det er helt åpenbart at kvalitet i skole, barnehage og SFO har sammenheng med antall ansatte og god bemanning. Rødt støtter kravet om at bemanningsnormen skal gjelde på gruppenivå og knyttes opp til barnehagens åpningstid. Rødt vil ha færre elever i hver klasse, og at ansatte som jobber i SFO og som skoleassistenter sikres hele og faste stillinger.

Rødt styrker kommuneneøkonomien med flere milliarder kroner, slik at de har økonomisk rom til å oppfylle bemanningsnormen i barnehagene og råd til vikarer fra dag en. I tillegg bevilger vi midler til flere fagarbeidere og barnehagelærere i barnehagene, i Rødts alternative budsjett. Vi står sammen med fagbevegelsen og ulike aksjonsgrupper som krever bedre bemanning.

Hvordan ser oppvekstsektoren ut om dere får bestemme om ti år?Kampen mot Forskjells-Norge som er Rødts aller viktigste sak – også i skole og barnehage. Vi vil ha en barnehage og skolesektor der skattepenger og foreldrebetaling, bevilget til barnehage og skole, faktisk går til barna, og sikre bedre bemanning, og gode arbeidsforhold.

Vi må ha en skole og barnehage som setter barnets beste først og fremst, slik vi er forplikta av Barnekonvensjonen og Grunnloven. Men i dag ser vi at dette ikke alltid er tilfelle fordi fagfolkene i barnehage og skole ikke har de nødvendige rammene til å utøve yrket sitt og følge opp barn og elever, og blir overstyrt av politikeres og direktørers behov for målbare data. Mål- og resultatstyringen av utdanningssektoren setter lærernes profesjonelle kompetanse til side - slik skal det ikke være. 

De siste tiårene har det vært en økning i testing og måling i skole og barnehage. Kartlegging er nødvendig, men Rødt mener det er fagfolkenes faglige skjønn som må være tungtveiende i avgjørelsen om hvilke tester som er nødvendige, og riktige, verktøy til å fremme best mulig læring hos ungene på lang sikt. Rødt vil erstatte tvungen testing, måling og overrapportering, med fokus på barna og elevenes utvikling, og fellesskap.  Vi hadde styrket fellesskapet også i barnehagesektoren, og starta innfasing av gratis barnehage. Vi hadde styrket skolehelsetjenesten, og fritidstilbud med utvida åpningstider, flere dager i uka.. 

Vi vil ha bedre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i oppvekstsektoren. Rødt mener det er nødvendig med en likelønnspott som bidrar til en tydelig lønnsøkning i både helse- og oppvekstsektoren. Økt grunnbemanning vil gi oss stabil bemanning med ansatte som ikke er utslitte, men som får bruke kompetansen sin til å bygge en god oppvekstsektor

 

Hvor viktig er det for dere at velferdstjenester er drevet av det offentlige? Og hvorfor?
De offentlig finansierte velferdstjenestene er til for befolkningen, ikke for at velferdsprofitører skal tjene penger. Rødt vil styrke og forsvare velferden mot kommersielle aktører som tjener seg rike på våre skattepenger. Vi står opp for barnehagebarna og deres foreldre, for syke og deres pårørende, for asylsøkerne og for de som trenger barnevernet, og for arbeidsfolk som går på jobb for fellesskapet.

Å kaste velferdsprofitørene ut av velferden handler om å velge fellesskapets interesser framfor velferdsprofitørenes interesser. Gode og stabile økonomiske rammer for velferdstjenestene våre er blant de viktigste verktøy for å sikre vår felles velferd og hindre privatisering. Rødt er åpne for at ideelle aktører kan drive deler av velferdstilbudet, men da kan det ikke være profittbasert.

Sykehjem, barnevern og barnehager skal ikke være butikk, det skal være gode tilbud for alle som trenger det.

 

Hvordan kan vi sikre et fortsatt ryddig arbeidsliv i Norge?
Vi har fortsatt en vei å gå for ryddig arbeidsliv i Norge. Det offentlige må gå foran som en ryddig arbeidsgiver med faste og hele stillinger, gode pensjonsvilkår og ryddige kontrakter. Økt grunnbemanning og kortere arbeidstid med full lønnskompensasjon er nødvendig.

Rødt vil styrke arbeidsfolks rettigheter og makt i møte med sjefen. Altfor mange har usikre jobber, med lav stillingsprosent og midlertidig stilling. Derfor ønsker Rødt å forby bemanningsbransjen og rydde opp i jungelen av løsarbeid i det offentlige. Arbeidsformidling skal være en offentlig oppgave.

Vi kan alle være uheldige og rammes av sykdom eller arbeidsledighet. Vi trenger et sterkere sikkerhetsnett.

 

Hvorfor bør våre medlemmer stemme på deg og ditt parti? 
Fordi det haster å skape et vendepunkt i kampen mot klasseskiller og for solidaritet, fred og miljø. Vi ser at de på toppen øker sin makt og rikdom, at lønns- og arbeidsvilkår svekkes, at velferdsstaten uthules og vanlige folks problemer overses. Heldigvis er det mulig å snu utviklingen. Derfor er kampen mot Forskjells-Norge Rødts aller viktigste sak. Vi vil ha et samfunn som fungerer for alle, ikke et samfunn hvor de på toppen får det de peker på, mens vi andre sorteres etter hvor mye vi har på kontoen eller hvor vi kommer fra. Valget handler om å skape et vendepunkt i kampen mot økte forskjeller.

Må du betale for tannlegen? Er du overarbeida og underbetalt? Blir du utsatt for rasisme, for diskriminering? Har du ikke råd til å kjøpe bolig i byen du bor i? vil du bevare Ullevål sykehus? Mener du barnehageprisene er for dyre? Vil du ha en stopper på profittmotiv i velferden? Ja, da har du grunn til å stemme Rødt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?