Til hovedinnhold

Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes håndtering av Akson-prosjektet

Det er svakheter ved helsemyndighetenes styring og kontroll av IT-satsingen Én innbygger - én journal (Akson) og reglene for anskaffelser er brutt, viser Riksrevisjonens undersøkelser.

23.06.2021
Sist oppdatert: 23.06.2021

image8ml98.png

Riksrevisjonen mener det er alvorlig at:

- legemiddellisten er blitt forsinket, til dels på grunn av mangelfull styring. God legemiddeloversikt er viktig for å unngå pasientskader, og forsinkelser kan få alvorlige konsekvenser for pasientsikkerheten.

 

Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at:
- utredningen av Én innbygger – én journal har hatt betydelige svakheter
- Helse- og omsorgsdepartementet ikke har ivaretatt sitt ansvar for oppfølging, kvalitetssikring og rapportering på en god måte
- Direktoratet for e-helse i 2020 gjorde en aktiv nedprioritering av samhandlingsløsningen i forprosjektet for Akson – spesielt ettersom behovet for en slik løsning da hadde vært kjent i nesten fem år
-Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelverket i flere kjøp av IT-konsulenttjenester
-Direktoratet for e-helse ikke har tilstrekkelig kostnadskontroll i anskaffelsene
-Direktoratet for e-helse ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere avhengigheten av enkeltkonsulenter og -leverandører

Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at:
- mange aktører i sektoren opplever at de ikke har tilstrekkelig medinnflytelse på nasjonale prioriteringer

Fagforbundets innspill blir nevnt i rapporten:

 

Les mer og se riksrevisor Per-Kristian Foss legge fram rapporten her: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelser-av-en-innbygger---en-journal-styring-og-anskaffelser/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?