Til hovedinnhold

Tillitsvalgt og verneombuds rolle på hjemmekontor

Meeting online, job or education. Remote working from home. Workplace in home office with PC, devices and gadgets. Concept of distance learning, isolation, female business, shopping online, conference.

Meeting online, job or education. Remote working from home. Workplace in home office with PC, devices and gadgets. Concept of distance learning, isolation, female business, shopping online, conference. (Foto: Mostphotos)

Arbeidsmiljøarbeid er en utfordring når det gjelder hjemmekontor fordi det kun er den ansatte selv som har tilgang til arbeidsplassen og erfarer arbeidsmiljøet. Både tillitsvalgte og verneombud er aktører som har en sentral rolle i arbeidsmiljøarbeidet på norske arbeidsplasser. Hvilken rolle spiller de på hjemmekontoret? Les hva nylig publisert rapport fra AFI sier om dette.

11.06.2021 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 17.06.2021

De aller fleste arbeidstakerne i undersøkelsen (85 prosent) svarte at deres virksomhet har verneombud som tar opp arbeidsmiljøspørsmål på vegne av alle ansatte. Det er 61 prosent som er fagorganiserte, godt over gjennomsnittet i Norge. Færre enn dette, 57 prosent, har lønns- og arbeidsvilkår helt eller delvis dekket av tariffavtale, mens 38 prosent har kun privat avtale eller kontrakt.

Blant arbeidstakerne med hjemmekontor, er det få som svarer at de tillitsvalgte har vært spesielt viktige for utformingen av ordningene for hjemmekontor i virksomheten. Omkring halvparten av de ansatte svarer at de tillitsvalgte har vært lite viktig eller ikke viktige i det hele tatt, mens ytterligere en tredjedel svarer at de ikke vet, eller at det ikke er aktuelt. Kun henholdsvis 16 og 14 prosent svarer at verneombud og tillitsvalgte/ fagforening har vært viktige eller svært viktige for utformingen av ordningene.

Det er ikke spesielt stor forskjell i andelen som sier at de tillitsvalgte har vært viktige for utformingen av ordningene for hjemmekontor etter om de ansatte er fagorganisert, om de har verneombud i virksomheten eller tariffavtale. Riktig nok, er det dobbelt så mange fagorganiserte som uorganiserte som svarer at tillitsvalgte og fagforening har vært ganske, meget eller helt nødvendige, men andelen som mener dette blant fagorganiserte er likevel kun på 17 prosent.

Dette kan tyde på at hjemmekontoret oppfattes av mange som å ligge utenfor domenet til arbeidsplassens tillitsvalgte. Hva sier de tillitsvalgte selv om sin rolle på hjemmekontor?

Verneombud

I undersøkelsen har vi svar fra 109 ansatte som er eller har vært verneombud i løper av det siste året. Verneombudene har tatt stilling til noen påstander om hvordan det er å være verneombud i en situasjon preget av hjemmekontor.

Et flertall av verneombudene (56 prosent) sier at det er krevende å utøve vervet som verneombud i en situasjon preget av hjemmekontor. Det er 20 prosent som er uenig i dette, og 24 prosent som sier at de ikke vet, eller at de verken er uenige eller enige. Verneombudenes svar på påstander om kontakten med de ansatte de representerer viser at det er flere som sier at det er enkelt å opprettholde og å bevare kontakten med de de representerer (41 prosent), enn som er uenige i dette (26 prosent). Samtidig er det flere som sier at de har god dialog med virksomhetens ledelse (53 prosent), enn de som sier de bevarer kontakt med de ansatte de representerer (41 prosent).

Det er flere som er uenige i at hjemmekontorsituasjonen frigjør tid til å utøve vervet som verneombud, enn de som er enige i den påstanden. Samtidig er flere som svarer at de får mindre å gjøre i en situasjon preget av hjemmekontor (40 prosent), enn de som er uenige i dette (20 prosent).


Tillitsvalgte

Vi har også fått svar fra 218 ansatte som er eller har vært tillitsvalgt det siste året. De tillitsvalgte ble stilt tilsvarende spørsmål som verneombudene. 

De tillitsvalgtes svar på påstandene om hvordan det er å være tillitsvalgt i en situasjon preget av hjemmekontor ligner på verneombudenes. Omtrent halvparten av de tillitsvalgte (52 prosent) er helt eller delvis enige i at det er mer krevende å utøve vervet som tillitsvalgte. Det er kun 16 prosent som er uenige i den påstanden, mens 32 prosent ikke vet, eller svarer at de verken er uenige eller enige.

Et flertall av de tillitsvalgte (61 prosent) har god dialog med virksomhetens ledelse i situasjonen preget av hjemmekontor, mens 11 prosent er uenige i dette. Det er færre som sier at de bevarer kontakten med de de representerer, selv om halvparten av de tillitsvalgte sier at de gjør det. 42 prosent sier at de syns det er enkelt å opprettholde kontakten med de de representerer, mens 24 prosent er uenige.

Det er flere av de tillitsvalgte som eier at de får mindre å gjøre når medlemmene de representerer er på hjemmekontor (35 prosent), enn de som er uenige i dette (22 prosent). Få av de tillitsvalgte (21 prosent) sier at hjemmekontorsituasjonen frigjør tid til å utøve vervet, om omtrent like mange er uenige (24 prosent).

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet har spurt over 5000 arbeidstakere om hjemmekontorvaner og sammenstilt svarene med liknende undersøkelser fra før pandemien. Les hele rapporten her 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?