Til hovedinnhold

Konkurranseutsettelse renholdstjenesten i Askøy kommune

Illustrasjonsfoto (Fagforbundet)

Illustrasjonsfoto (Fagforbundet)

I forbindelse med rådmannens sak om konkurranseutsetting av renholdstjenestene i Askøy kommune jobbet fagforeningen med en uttale til saken. Uttalen følger som vedlegg i den videre politiske behandlingen. Du kan lese den her:

18.05.2021 av Hilde Lende Aune
Sist oppdatert: 18.05.2021

Uttalelse til sak om mulig konkurranseutsetting renhold

 

Vi ber om at uttalelsen følger saken som vedlegg i videre politisk behandling.

 

Det er en kjent sak at Fagforbundet vil ha en sterk offentlig sektor som ivaretar de grunnleggende behovene i samfunnet.
Renhold er helt klart en viktig del av dette.

Renholderne i Askøy kommune er vaktmesterens tredje øye, de utfører arbeidet sitt med stolthet og høy kvalitet. Renholderne er fleksible, og bidrar inn i personalgruppen de er en del av. Fagforbundet Askøy er kjent med at det i flere omganger har blitt foreslått effektiviseringstiltak og omorganisering av driften. De har ved mer enn en anledning foretatt de innsparingene som er blitt foreslått av arbeidsgiver/politikere. Dette viser at de er ekstremt omstillingsdyktige. Fagforbundet Askøy mener det ikke mer penger å spare her og at politikerne må skåne de ansatte for usikkerhet og de bekymringene en anbudsprosess utsetter ansatte for.

 

Kommunestyret vedtok i budsjett for 2021 at i perioden 2022 - 2024 skal spares 3 mill. kr årlig ved å konkurranseutsette renhold. Vi undrer oss over at sum innsparing er satt uten tallgrunnlag og utredningen i forkant. Fagforbundet Askøy ønsker selvsagt å se om dette er en mulig innsparing med grunnlag i en presset kommuneøkonomi, og har i den forbindelse fått tilsendt de nødvendige tallene fra regnskap 2020. Tallene er brukt til beregninger, nettopp for å se om innsparingen på 3 millioner med konkurranseutsetting som verktøy er mulig for å nå målet.

 

 Beregninger gjort av Fagforbundet viser at det vil bli 3 millioner kroner dyrere og ha denne tjenesten på anbud enn å ha den i egen regi som i dag. Dette til tross for at vi kun har lagt inn en minimums innskuddsbasert tjenestepensjon på 2% i kalkylen. Det stemmer at Askøy kommune har høyere kostnader enn det en privat tilbyder vi ha ved å drive samme tjeneste, hovedsakelig pensjonskostnader - men nye kostnader eller de skjulte kostnadene som er lett å glemme og vanskelig å tallfeste gjør at kommunen får ekstra utgifter knyttet til å ha tjenesten på anbud. Det er lett å se seg blind på de millionene en privat tilbyder kan spare opp mot utgiftene kommunen har i dag. Politikerne må ha fokuset på de totale kostnadene kommunen vil få ved en konkurranseutsetting.

 

Kalkyle for eventuelle årlige besparelser/merkostnader etter fratrekk av fortjeneste/overskudd til privat aktør. Tall i millioner kroner.

Kostnader ved privat renhold

Kostnader ved kommunalt renhold (Askøy kommune)

Lønn                                                         27

Lønn                                                       27

Tjenestepensjon inkl. AFP                      1,2

Tjenestepensjon inkl. AFP                    4,9

Arbeidsgiver avgift (14,1 %)                      4

Arbeidsgiver avgift (14,1 %)                4,5     

Andre diverse kostnader                          5,7

Andre diverse kostnader                       5,7

Sum kostnader for privat selskap          37,9

Sum kostnader eget renhold                  42

 

 

Nye kostnader ved anbud for Askøy kommune :

 

Fortjeneste, 10 % av totale driftskostnader ...                                                              3,8

 

Estimert anbudssum                              41,7

 

Transaksjonskostnader                            1,7

 

Kostnader ved oppregulering av tjenestepensjon                                        1,6

 

Sum kostnader for Askøy kommune    45

Besparelse ved eget renhold                   3

*Grunnlaget i kalkylen er spesifisert i vedlegg 1.

Økt smitterenhold knyttet til pandemien og ekstrakostnader ved bruk av vikarbyrå er ikke spesifisert her da det var problematisk å synliggjøres dette for oss.

Fagforbundet Askøy tillater seg å minne om konkurranseutsetting av vaktmestertjenesten i 2009 for å forstå potensielle merutgifter som kan komme. Konkurranseutsettingen av vaktmestertjenesten ble mye dyrere enn antatt, nettopp på grunn av ekstrakostnader knyttet til ekstraarbeid. De skjulte kostnadene var ei heller ikke spesifisert godt nok den gangen. Askøy kommune har ikke råd til denne feilen en gang til.

Økonomisk usikker pensjonstilværelse

Minner om valgløftet som nåværende ordfører Siv Høgtun kom med i paneldebatten 2019: «Ingen skal tape pensjon ved konkurranseutsettelser.»
Valgløftet holder ikke mål så lenge posisjonen vil vedta å konkurranseutsette tjenester.
Derfor bør det være en selvfølge å legge inn krav om best mulig privat tjenestepensjon for de som berøres av virksomhetsoverdragelsen. Slik at pensjonstapet blir minst mulig.
Respekten renholderne fortjener er i det minste at politikerne i Askøy kommune kan sørge for å legge inn 7% tjenestepensjon i anbudsgrunnlaget. Regningen må Askøy kommune betale uansett.

 

 Våre renholdere vil miste:
- uførepensjon
- ti tusener til millioner av kroner i årlig pensjon

- særaldersgrense

- retten til AFP
     * Se vedlegg 1 for mer informasjon


Valgrett

Fagforbundet Askøy hevder at renholderne, 55+ vil inneha en valgrett. Det betyr at Askøy kommune må finne arbeid til de i kommunen og sørge for at de ikke blir berørt av anbudsprosessen og virksomhetsoverdragelsen.  Jfr. Høyesterettsdom 2018
*se vedlegg 1 for mer informasjon.

 

Konklusjon

En konkurranseutsetting vil låse Askøy kommune til faste utgifter i mange år fremover. Det vil ikke være rom for fleksible ordninger i etterkant uten at det får økonomiske tilleggskostnader. Pandemien har vist oss at å ha kontroll på eget renhold gjør at man er mer fleksibel enn om man skulle bestilt tilleggsoppgaver av eksterne tilbydere.
I pandemien er det startet ett opprop på Askøy: Støtt lokal arbeidskraft og handle lokalt. Våre flertalls politikere gjør er det stikk motsatte, de neglisjerer oppropet ved å vurdere å kaste egne ansatte ut i usikkerhet med dårligere lønns og pensjonsvilkår. Dersom flertallet velger å gå for konkurranseutsetting tross alt, må Askøy kommune delta i anbudskonkurransen som tilbyder. Det fortjener renholderne.

Vi henviser også til Senter for omsorgsforskning sin rapport til Koronakommisjonen: Hvordan redusere best smitte på sykehjem: hele faste stillinger og renhold i egen regi.

 

Fagforbundet ber politikerne i Askøy kommune si NEI til konkurranseutsetting av renholdstjenesten.
Besparelsen kan hentes ved å skifte pensjonsleverandør istedenfor. Vi vil hevde at innsparingspotensialet ved bytte av en pensjonsleverandør har en størrelsesorden langt over 3 millioner kroner.

 

Med hilsen
Fagforbundet Askøy
V/ Bente M. Sannes
Fagforeningsleder

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?