Til hovedinnhold

Forslag til endringer i hjemmekontorforskrift - på høring

(Foto: Mette K. Haugen)

Forrige uke la arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen frem regjeringens forslag til nytt regelverk for arbeid på hjemmekontor. Etter over et år på hjemmekontor for store deler av norsk arbeidsliv er det på høy tid å regulere den utdaterte forskriften fra 2002. Den populært kalt hjemmekontorforskriften har vært hyppig diskutert under pandemien. Høringsfrist er 23. juli og Fagforbundet vil gi sine innspill på høringen.

06.05.2021 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 06.05.2021

Forslag til endringer i forskriften er kort oppsummert:

  • En tydeliggjøring av forskriftens virkeområde.
  • Et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • En tydeliggjøring av at bestemmelsen om arbeidsmiljøet i forskriften også omfatter psykososiale forhold.
  • At Arbeidstilsynet gis kompetanse til å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir overholdt.
  • I tillegg ber departementet om høringsinstansenes innspill om hvorvidt hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, eller om det er behov for særlige bestemmelser.

I samarbeid med LO og forbundene vil Fagforbundet utarbeide et høringsinnspill.

Høringsnotat

Uavklarte ansvarsforhold

En fersk undersøkelse blant 2 900 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund avdekker store hull i praktisering av regelverket for hjemmekontorsituasjonen under pandemien. Blant annet viser undersøkelsen at et flertall av virksomheter i svært liten grad har formelt avklart spørsmål om juridisk ansvar og forsikringsordninger, arbeidsgivers ansvar for helse, miljø og sikkerhet, arbeidstid, utstyr og tiltak for å kompensere for mangel på sosial kontakt.

Totalt sett er det kun mellom 2 og 6 prosent av de tillitsvalgte som svarer at ansvarsforholdene er formalisert gjennom en skriftlig avtale. Mellom 9 og 20 prosent har gjennomført drøftinger.

Mange har erfart at arbeidstid og fritid kan flyte over i hverandre på hjemmekontoret, men hele 55 prosent av de tillitsvalgte sier at det ikke har vært involvert i drøftinger om arbeidstid ved virksomheten.

Resultatene fra undersøkelsen understreker behovet for presiseringer og avklaring av ansvarsforhold i regelverket, og utstrakt bruk av hjemmekontor aktualiserer spørsmål om rettigheter og plikter på en ny måte. Det omfatter blant annet hva slags ansvar arbeidsgiver må og kan ha, og hvilke rutiner som trengs for å følge opp arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er også risiko for at det lokale partssamarbeidet svekkes ved at den uformelle kontakten mellom ledelse og tillitsvalgte blir mindre.

Dette er viktige momenter Fagforbundet vil ha med seg inn i vurderingen av forslag til ny forskrift.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?