Til hovedinnhold

GRATULERER MED DAGEN!

Vi gratulerer alle helsefagarbeidere og hjelpepleiere med den europeiske helsefagarbeiderdagen i dag 26. november. :)

25.11.2020
Sist oppdatert: 25.11.2020

Det er en usikker tid, både for landet og for helsetjenestene. Vi vet at vi skal leve med effektene av koronapandemien i lang tid fremover. Vi vet at særlig kommunene - før krisen - rapporterte om utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert personell. 

Vi vet at Statistisk sentralbyrås (SSBs) framskrivinger viser stor mangel på særlig helsefagarbeidere. "Eldrebølgen" er ikke lenger en teoretrisk størrelse, noe som blir aktuelt en gang i framtiden. Det er en demografisk endring som er i gang allerede. En mann født i 1946 er 74 år i 2020. 

SSB sier også i en nylig publisert rapport at for helsefagarbeidere er avgangen større enn tilveksten av ny arbeidskraft. Dersom helsefagarbeidere som går ut av arbeidsmarkedet skal erstattes av nye, utdannes det i dag for få. 

Det er mulig å løse disse utfordringene! Med en moderne tilnærming til kompetanse og oppgavedeling, kan mange mobilisere til å være med og dra lasset. Fagutdanningene er allerede smidige. De gir bred kompetanse og et solid grunnlag for videre kompetanseutvikling. 

Det forutsetter selvfølgelig også at de som velger denne veien tilbys rimelige vilkår. Det må finnes hele og faste stillinger til dem, det må tas grep for å sikre nok bemanning, særlig i kommunehelsetjenesten. 
Ikke minst må alle aktører lære seg hva som er fagarbeidernes kompetanse og bruke den bedre. De må få den annerkjennelsen de fortjener!

Fagforbundet er glade for at fagarbeiderne ble prioritert i lønnoppgjøret for sykehusene. Begge parter i lønnsoppgjøret pekte dessuten på at helseforetakene gjør det for dårlig i bruk av helsefagarbeiderne sine. Det er enighet om at det skal arbeides med å utnytte kompetansen deres bedre. 
Noe går i riktig retning! 

Fagforbundet nærmer seg 400 000 medlemmer. Som en moderne fagorganisasjon organiserer Fagforbundet alle som vil, fra sykepleiere med mastergrad til folk uten formell kompetanse, men de faglærte helsearbeiderne er blant våre kjernetropper. Gratulerer med dagen helsefagarbeidere og hjelpepleiere!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?