Til hovedinnhold

Stem for et trygt arbeidsliv!

(Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Fagforbundet Oslo ønsker fire nye år med et rødgrønt byråd som samarbeider med Rødt. Bruk stemmeretten.

04.09.2019
Sist oppdatert: 05.09.2019

9. september vil slaget om Oslo stå og valget er det viktigste i byen på lang tid. Fire år med et AP-SV-MDG-byråd som samarbeider med Rødt har styrket det fagligpolitiske samarbeidet. Fagforbundet Oslo har denne bystyreperioden inngått samarbeidsavtaler med Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Rødt Oslo. Fagbevegelsen blir tatt på alvor, noe som betyr at våre medlemmer blir lyttet til.

Byrådet gjennomfører en arbeidsgiverpolitikk som bygger på våre verdier og vår politikk. Fagforbundet Oslo ser positivt på at trygge jobber og et anstendig arbeidsliv for alle vektlegges.

Hele og faste stillinger

Fagforbundet Oslo krever hele og faste stillinger. Hele og faste stillinger er helt avgjørende for å kunne forsørge seg selv. I kvinnedominerte yrker i helse- og omsorgssektoren og i oppvekstsektoren er mangel på heltidsstillinger prekær. Hele og faste stillinger gir bedre og mer stabil kvalitet på velferden. Ansatte skal slippe å våkne med telefonen under hodeputa i håp om å få en ekstravakt. Hele og faste stillinger er nøkkelen til anstendige lønns- og arbeidsvilkår, pensjonsopptjening, en forutsigbar hverdag og tilgang til boliglån.

Full stopp av konkurranseutsetting og privatisering

Fagforbundet Oslo krever full stopp av konkurranseutsetting og privatisering i Oslo kommune og går inn i valgkampen med en klar forventning om at partiene på venstresiden støtter vårt krav. Velferdstjenester skal eies og drives av kommunen. Fellesskapets penger skal brukes på barn, unge og eldre, og ikke havne i lommene på velferdsprofitører. Oslo kommune har konkurranseutsatt i stort monn i mange år. I denne perioden er det systematisk tatt tilbake tjenester i egen regi, og vi har klare forventninger til at dette arbeidet må forsterkes i kommende periode og utvides til nye områder.

Være i front i kampen mot sosial dumping

Fagforbundet krever at Oslo kommune skal være i front i kampen mot sosial dumping. Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv er av stor betydning i dette arbeidet. Ved å bruke innkjøpsmakt til å stille krav om hele og faste stillinger, bruk av lærlinger og tariffestede lønns- og arbeidsvilkår overfor alle private virksomheter som utfører oppgaver på oppdrag for kommunen. Modellen må innføres, og styrkes i alle sektorer.

Forsterke tillitsreformen

Byrådet fører en politikk der kommunens ansatte skal ses på som en ressurs, der kompetansen skal verdsettes og tas i bruk. Tillitsreformen handler om å ta bruk de ansattes kunnskap og om tverrfaglig samarbeid for å sikre kvalitet i alle ledd. Det bidrar til en mer effektiv kommune enn stoppeklokkementaliteten og bestiller-utfører-organiseringen som Sylvi Listhaug og resten av høyresida stod i spissen for. Fagforbundets Oslo ser at retningen som nå stakes ut gjør kommunen til en bedre arbeidsplass som leverer bedre kvalitet på tjenestene.

Ny boligpolitikk

Situasjonen i boligmarkedet stenger mange ute fra boligmarkedet i Oslo. Utviklinga gjør det vanskeligere å rekruttere til jobber innen helse, omsorg, oppvekst og utdanning fordi boligkostnadene er for høye sammenlignet med lønnsnivået. Gode bomiljøer har plass til ulike mennesker med ulik livssituasjon, økonomi og bakgrunn. Fagforbundet Oslo krever en boligpolitikk som gir mangfoldige og trygge bomiljøer for alle.

Fagforbundet Oslo stiller følgende krav til Oslo-politikerne:

  • Etablér en heltidskultur. Ansatte skal tilbys hele og faste stillinger. Arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon er et virkemiddel for at flere skal få heltidsstillinger.
  • Fortsett av-privatiseringen av Oslo kommune ved å ta tilbake flere tjenester og utvides til nye områder. Kommunale virksomheter skal ikke sette tjenester ut på anbud.
  • Sørg for at Oslo kommune er i front i kampen mot sosial dumping i alle sektorer
  • Forsterk tillitsreformen slik at den realiseres i alle deler av kommunen.
  • Forny boligpolitikken ved bl.a. å avskaffe gjengs leie og innføre strengere regulering av utleie av boliger for å sikre alle innbyggere et sted å bo.

Vi ønsker at Oslo fortsatt skal styres av et rødgrønt bystyreflertall og vi oppfordrer våre medlemmer til å stemme på Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti eller Rødt.

Valgkamputtalelse vedtatt på representantskapet i Fagforbundet Oslo 6. juni 2019. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?