Til hovedinnhold

Høringssvar på ny rammeplan for SFO

SFO blir endelig anerkjent som en pedagogisk institusjon. Les yrkesseksjon Kirke, kultur og oppveksts høringssvar på den nye rammeplanen.

24.03.2021
Sist oppdatert: 24.03.2021

Yrkesseksjon Kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo

 

Først vil vi berømme at det nå er kommet en nasjonal rammeplan for SFO. Det viser at SFO nå også er en pedagogisk institusjon som jobber ut ifra et pedagogisk syn med et pedagogisk verktøy, samt gir samfunnet et innblikk i hva SFO er og hvilket samfunnsoppdrag den har.

Vi er enige i overordnede hovedpunkter i høringen, men mener det er lite utfyllende i henhold til innholdet under de forskjellige punkter. Vi mener det bør stå noe om bemanning, kompetanse, plantid, økonomi osv. Det er positivt på at planen fremhever at SFO skal være med på å utjevne sosial og økonomisk ujevnheter jmf. punkt 3 i utkastet. 

Yrkesseksjonen er enige om at det er barnas premisser som ligger som grunn for planen og at viktige områder som retten til lek og hvile fokuseres på. Vi stiller oss dog spørrende til om det er mulig å realisere alle områdene i planen på alle SFO, med tanke på dagens ulike lokaler som brukes i SFO, herunder lokaler som kan tilrettelegges for for eksempel hvile. 

Vi er helt enige i at den legger til rette for lokal variasjon, men vi er på den andre siden bekymret for at lokale variasjoner kan skape store forskjeller med tanke på for eksempel tilskudd fra kommunen, noe som vil påvirke hva SFO-er har av ressurser til å kunne gjennomføre punktene rammeplanene. Vi oppfatter utkastet til rammeplanen mer som en veileder enn en reell rammeplan.  En rammeplan skal være med på utjevne forskjellene, slik at barna har nok så like utgangspunkt til læring, knytte vennskapsbånd, ha trygge omgivelser for å kunne utfolde seg og bli sett av trygge voksne.  Faren er at når det samtidig legges vekt på at det er rom for lokal variasjon, vil rammeplanen gi de kommunene med dårligere kommuneøkonomi lite rom for å kunne senke prisen på foreldrebetaling, slik at alle barn blir inkludert. Noen barn vil da bli ekskludert på grunn av prisen. Et annet problem er at de fysiske lokalene som blir brukt av SFO-er ikke alltid møter de kravene for universell utforming, noe som igjen fører til ekskludering av elever med nedsatte funksjonsevner.  Vi mener det må nedfelles en nasjonal standard som eier må følge, med muligheter for lokale variasjoner i årsplan grunnet sammensetning og organisering av SFO. 

Vi håper at rammeplanen kan være det første steget mot at SFO får en større plass i opplæringsloven. Dagens tilbud i de ulike SFO/AKS gjør dette vanskelig å oppnå når det er så store økonomiske variasjoner. Blant annet selvkostsystemet skaper store forskjeller i forhold til mulighetene for tilbud og bemanning. På grunn av selvkosten blir prisen for en plass på AKS/SFO for høy til at mange familier kan ta seg råd til det, noe som igjen fører til en ekskludering av en del barn. Dette blir selvmotsigende når rammeplanens intensjoner er å utjevne forskjellene. 

Yrkesseksjonen er enige i verdiene i høringsutkastet, men vi mener at det ikke er satt av nok tid til å realisere dem. Man bør legge til rette for både plantid og tid til refleksjon i personalgruppen for at dette skal kunne gjennomsyre arbeidet i SFO/AKS. Vi mener at det er viktig at personalet i SFO/AKS får tid til å kunne snakke fag sammen, kollegabasert veiledning ved behov og tid til refleksjoner og egenutvikling. SFO/AKS personell kommer ofte samtidig med barna og har liten tid til å forberede aktiviteter, utveksle informasjon om barna fra lærerne, og ellers klargjøre SFO-en for å ta imot barna på best mulig måte. Det bør tydeliggjøres hvor viktig det er med gode støtte - og veiledningsmateriell for at alle skal kunne bruke rammeplanen nå og fremover. Dette bør lett tilgjengelig både i bokform og digitalt. Rammeplanen har mange gode punkter angående de pedagogiske verdiene og hvordan SFO/AKS skal jobbe med å oppnå det samfunnsoppdraget som både rammeplanen og opplæringsloven gir den. Problemet her er at den ikke sier noe om hvilken kompetanse de ansatte skal ha for å utføre dette oppdraget. Yrkesseksjonen mener at det bør ligge krav om at det utarbeides en god årsplan for den lokale Aks/Sfo. For at dette skal kunne gjennomføres må det legges til rette for at personalet har egne planleggingsdager i forkant av nytt skoleår. Da rammeplanen ikke nevner noe om avsatt tid til dette arbeidet, er det meget uklart for oss når man mener at dette arbeidet skal gjøres? God kvalitet i tilbudet påkrever at de som skal levere tilbudet har et eierskap til det (jmf. samfunnsoppdraget rammeplanen og opplæringsloven gir SFO/AKS).

Vi poengterer at opplæringsloven ikke sier noe om minstekrav til bemanning eller maks en kan ta i foreldrebetaling. Opplæringsloven sier at kommunene må ha et tilbud. Kommunene står fritt til å bestemme selv hvordan tilbudet skal være på bakgrunn av egen økonomi og kan føre til at SFO blir alt for kostbar for familier med dårlig økonomi. Ved å sette foreldrebetalingen så høyt at mange barn ikke kan benytte seg av tilbudet fører til redusert bemanning på grunn av færre barn på SFO og dårligere kvalitet i SFO-tilbudet.  De ulike forskriftene gjør at bemanning løses på ganske mange ulike måter og dette vil også være med på å styre både kvalitet og prioriteringer av rammeplanen. Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo mener rammeplanen bør sette en nasjonal standard i henhold til bemanning. Denne skal ha bakgrunn i en fordelingsnøkkel der barna er i fokus og der de ansatte samtidig har mulighet til å kunne utføre rammeplanens pedagogiske innhold.

Om rammeplanen har status som forskrift må den kunne si noe om minstekrav til hva kommunene skal følge. Slik at det eneste som skiller SFO-ene er hvor mange barn som benytter seg av tilbudet og hvilke interesser barna har som er med på å forme aktivitetene som tilbys til enhver tid.

SFO skal aktivt informere om de moderasjonsordningene som gjelder for SFO, for å bidra til at familieøkonomi ikke hindrer barn fra å delta på den viktige felleskapsarenaen SFO er. Her mener Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo at ved å gi rammeplanen status som forskrift, hjemlet i opplæringsloven, kan man legge føringer for hvordan kommune-Norge vedtar sine vedtekter om SFO/AKS.

Det framkommer ikke i rammeplanen hvem som blir stående som virksomhetsleder hvis SFO ikke er knyttet til skolen. Dette er et viktig punkt å ha med i en nasjonal rammeplan for SFO. Vi mener også at opplæringsloven bør regulere oppgaver og ansvar for SFO/AKS. 

Yrkesseksjonen mener at en halv setning som lyder slik: "Samiske barn i SFO skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk og sin kultur" ikke er å beskrive godt det samiske innholdet. Barn med samisk kultur og bakgrunn vokser opp over hele vårt langstrakte land. At det kun er SFO i samiske distrikt som skal ha egne årsplaner mener vi ikke ivaretar barn med samisk kultur og bakgrunn som bor andre steder enn i samiske distrikt.

Til slutt vil vi gi ros for rammeplanen at det er mye "skal" i rammeplanen og lite "bør" og "kan". Ved å se på innspillene vi kommer med her og ved å gjøre noen endringer i teksten, mener yrkesseksjon at rammeplanen vil være et meget bra verktøy som gir SFO/AKS den annerkjennelse i det samfunnsoppdraget den har.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?