Til hovedinnhold

Digitalisering gjør livslang læring viktigere enn før

(Foto: Mette K. haugen)

Gjennom historien har vi opplevd en eventyrlig velstandsvekst. Til grunn for denne veksten ligger kunnskap. Digitaliseringen krever kompetanseheving. Les mer om dette i NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

04.10.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 11.10.2019

Det er snart 300 år siden vi innførte skoleplikt i Norge. Fra innføringen av ukentlig undervisning i minst tre år i 1739 har omfanget av den obligatoriske skolegangen gradvis økt. Siden 1997 har vi hatt tiårig obligatorisk grunnskole. Samtidig har vi bygget ut retten til utdanning utover grunnskole. Reformeringen av videregående opplæring i 1994 gav lovfestet rett til videregående opplæring. Tilbudet av fagskoleutdanninger og høyere utdanning har også økt. Dette tilbudet er i all hovedsak gratis, og vi har omfattende støtteordninger for livsopphold gjennom Lånekassen.

Neste skritt er å gå fra et system der vi primært lærer først og jobber etterpå, til et system der vi lærer hele livet og jobber underveis. Dette er en naturlig konsekvens av en stadig mer omfattende akkumulering av kunnskap og økte behov for raskere endringer på mange områder.

Les mer om livslang læring i denne rapporten: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-12/id2653116/sec3

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?