Til hovedinnhold

Statliggjøring av skatteoppkrevingen - møte i Finansdepartementet 31. oktober

Torsdag 31. oktober deltok Fagforbundet på vegne av LO Kommune med tre personer til et oppstartsmøte om et samarbeidsutvalg i forbindelse med statliggjøringen av skatteoppkrevingen.

01.11.2019 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 01.11.2019

Trond Finstad møtte som representant på vegne av LO Kommune i Finansdepartementet 31. oktober. I tillegg var Fagforbundet og LO Kommune representert ved rådgiver Karianne Hansen Heien fra forhandlingsenheten og rådgiver Martin Raaen Eidissen fra Yrkesseksjon kontor og administrasjon.

Regjeringen har som kjent i sitt forslag til statsbudsjett for 2020 foreslått å legge ned alle dagens 227 skatteoppkreverkontorer, og overføre dagens ansatte til Skatteetaten. I forbindelse med regjeringens forslag inviterte Finansdepartementet de relevante partene i arbeidslivet til et første oppstartsmøte 31. oktober. Hensikten med møtet var dels å informere og dels et forsøk om å enes om et utkast til et mandat for et samarbeidsutvalg som skal jobbe nærmere med problemstillingene regjeringens forslag medfører.

Til stede i møtet var et bredt utvalg av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, samt representanter fra Skatteetaten og Finansdepartementet.

Det kom tydelig fram i møtet at det var relativt stor uenighet knyttet til en rekke områder. Deltakerne kom derfor ikke til enighet om en skisse til et mandat. Finansdepartementet fikk imidlertid tydelige tilbakemeldinger fra omtrent samtlige deltakere på at den skisserte tidslinjen for virksomhetsoverdragelsen regjeringen foreslår framstår som veldig knapp. I tillegg gjorde blant annet KS det ettertrykkelig klart at Skatteetaten har ansvar for å følge opp hver enkelt kommune som arbeidsgiver for dagens skatteoppkrevere, og at KS ikke har mandat til å kunne påta seg denne rollen.

Trond Finstad informerte på vegne av LO Kommune om at vi er positive til å delta i et samarbeidsutvalg, men at vi er opptatt av at de berørte arbeidstakerne må oppleve å ha reell medbestemmelse og å bli godt ivaretatt gjennom hele prosessen.

Finansdepartementet ba om at det innsendes grundigere skriftlige tilbakemeldinger i etterkant av møtet, og satt en frist på tilbakemeldingene til 8. november. Fagforbundet og LO Kommune vil levere sitt innspill i god tid før fristen. Det er foreløpig ikke satt en dato for neste møte, men Fagforbundet og LO Kommune vil delta videre, og våre medlemmer vil holdes løpende orientert om utviklingen i prosessen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?