Til hovedinnhold

Sjekkliste for sunn digital omstilling

(Foto: Mette K. haugen)

Digital omstilling kan være krevende. Gode avtaler mellom tillitsvalgte, ansatte og arbeidsgiver er nøkkelen til suksess. Omstillingsenheten i Fagforbundet har utarbeidet denne listen til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer.

08.11.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 08.11.2019

Ved større omstillinger bør partene, arbeidsgivere og tillitsvalgte, inngå en omstillingsavtale. Avtalen skal bidra til en forutsigbar omstillingsprosess og sikre medvirkning for tillitsvalgte. Avtalen varierer etter type omstilling. I en digital omstilling er det vesentlig med opplæring og medvirkning for ansatte som berøres av endringen. Ny teknologi kan påvirke personvernet til de ansatte. Det kan være lurt at personvernombudet deltar i utarbeidelse av avtalen for å ivareta personvernet. I tillegg til hovedavtalen og arbeidsmiljøloven er personopplysningsloven relevant i en slik avtale. Kompetansesenteret bør kvalitetssikre omstillingsavtaler.


Følgende bør avklares i en omstillingsavtale for digitalisering:
Generelt
 Hvem er parter i avtalen?
 Bakgrunnen for avtalen, det formelle grunnlaget/vedtaket som ligger til grunn
 Formål eller hensikt
 Involvering av verneombud
Informasjon
 Hvordan skal prosessen foregå?
 Klargjøring av partenes rettigheter i prosessen
 Hvem som skal informere hvem i prosessen?
Kompetanse
 Kartlegging av kompetanse. Hvem er ansvarlig og når bør det gjøres?
 Kompetanseheving/-utvikling
 Opplæring; for eksempel utstyr, personvern
 Hvordan sørge for opplæring av vikarer?
Personvern og anskaffelser
 Hvordan sikres personvernet til de ansatte?
 Sjekk Datatilsynets veiledning for personvern på arbeidsplassen
 Ved innkjøp av nye systemer – sjekk lov om offentlig anskaffelser
Bemanning og håndtering av ledige stillinger/permisjoner
 Hvem omfattes av avtalen (ansatte i …, ansatte per …)
 Midlertidig ansatte
 Ansatte i permisjon
Varighet
 Fra og til


Mer informasjon om omstillingsprosesser og relevant lov- og avtaleverk finnes i heftet «Omstilling i kommunene» på Fagforbundets hjemmesider: https://bouv01mstr4e2s4prod.dxcloud.episerver.net/globalassets/globale-filer/omstilling-i-kommunene-2018.pdf

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?