Til hovedinnhold

Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 01.11.2020

Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november.

20.03.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 03.04.2020

Utsettelsen iverksettes på grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset, som medfører for stor risiko for å gjennomføre som planlagt 1. juni.

Skatteetaten informerer 20.03:

Etaten og kommunene har et felles mål om å sikre en god og trygg overføring av ansatte og oppgaver, og vi har derfor rådført oss med KS og enkelte kommuner. Både store og små kommuner er rådspurt, og Skatteetatens ulike delprosjekter har sett på hva som er mulig å gjennomføre, samt gjort en risikovurdering. Flere mulige tidspunkter for overføring er vurdert, og mange hensyn er veid opp mot hverandre. Det er viktig å sikre at produksjonen går som normalt også i høst, og vi har blant annet sett på hvordan ulike tidspunkter påvirker innkreving og regnskap. Etter denne vurderingen ble forslaget om 1. november framlagt Finansdepartementet, som ga sin tilslutning.

Selv om overføringstidspunktet flyttes noen måneder ut i tid, planlegger vi å ferdigstille innplasseringen av alle berørte ansatte så raskt som mulig. Det blir en forsinkelse i forhold til opprinnelig plan, men vi tar sikte på at alle skal få avklart sin innplassering i løpet av mai.

For noen av kommunene er det utfordrende å ivareta skatteoppkreveroppgavene en lengre periode enn planlagt. Her vil Skatteetaten raskt sette i gang arbeidet med å se på løsninger for de det gjelder.

Skatteetatens prosjekt fortsetter arbeidet med å forberede overføringen med samme innsats som før. Den krevende situasjonen gjør at det er behov for den ekstra tiden før overføring.

Fagforbundet følger situasjonen tett og vil informere så straks det foreligger ytterligere informasjon.

Vedlagt følger brev fra Finansdepartementet om utsatt overføring av skatteoppkrevingen.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?