Til hovedinnhold

Presentasjoner fra brannkonferansen 2016

Da er ‪#‎Brannkonferansen2016‬ over. Vi vil takke alle deltakere, innledere og utstillere for deres bidrag til nok en vellykket brannkonferanse. Det har vært tre faglig interessante og sosiale dager i Bodø. Nedenfor finner du presentasjonene fra de ulike innleggene.

11.12.2018 av Jarle Kristoffersen
Sist oppdatert: 11.12.2018

Tirsdag 1. mars

Medlemsmøte og årsmøte i Norsk brannmannsforum

Norsk Brannmannsforum er en selvstendig, administrativt og økonomisk uavhengig interesseorganisasjon for brannpersonell tilsluttet Fagforbundet. Forumet engasjerer seg på fritt grunnlag i alle saker som vedrører medlemmene. I forbindelse med konferansen har Norsk brannmannsforum innkalt til medlemsmøte og årsmøte.

Årsberetning 2015

Regnskap 2015

Budsjett 2016

Ledelses og forebyggende forum v/Bård Inge Larsen, Salten Brann IKS

Ny forskrift om brannforebygging 1. januar 2016, og Bård Inge Larsen holdt et innlegg om hvilke problemstillinger og utfordringer som Salten Brann IKS har møtt på i forbindelse med gjennomføring av forskriften. 

Presentasjon

Forum for mangfold og inkludering v/Anette Moldrem, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Seksuell trakassering er ødeleggende både for den som blir utsatt for det og for arbeidsmiljøet generelt, og tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at uønsket seksuell oppmerksomhet, som all trakassering, fører til høyere sykefravær.  Seksuell trakassering er dessuten, i henhold til likestillingsloven § 8 a og arbeidsmiljøloven § 4-3, forbudt og kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2011 kom det frem at bare 3,7 prosent av de ansatte innen brann- og redningstjenesten er kvinner. Det er fra flere hold blitt ytret at det er ønskelig å rekruttere flere kvinner til brann- og redningstjenesten, men samtidig har vi har de senere år dessverre sett flere tilfeller hvor kvinnelige ansatte i brann- og redningstjenesten har blitt utsatt for seksuell trakassering. Dette er et problem brann- og redningstjenesten må tak i!

Fagforbundet er opptatt av mangfold og inkludering innen brann- og redningstjenesten, og ønsker gjennom dette seminaret å sette temaet seksuell trakassering på dagsorden. Spørsmål som vil bli diskutert: Hva er seksuell trakassering? Hvor går grensen for hvilken adferd som er akseptabel og ikke? Hvem setter grensene for hvilken adferd som ikke er akseptabel? Hvem har ansvaret og hvordan håndteres tilfeller hvor grensene for akseptabel adferd brytes?

 

Onsdag 2. mars

Åpning av konferansen v/Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune

Tomas Norvoll er oppvokst på Andøy og bosatt i Bodø. Han var innvalgt på Stortinget (AP) fra Nordland i perioden 1993–2001, og har siden 7. oktober 2013 har han vært leder for fylkesrådet i Nordland fylkeskomune. Som fylkesrådsleder har han vært en av pådriverne for å beholde utdanningen av brannkonstabler ved Norges brannskole i Tjeldsund, og nå som dette er vedtatt vil han arbeide aktivt for at Narvik får et kompakt og helhetlig utdanningssystem for det norske brann- og redningsvesenet ved at det her etableres en utdanning for ledere innen brann- og redningstjenesten.

Etableringen av Salten Brann IKS v/Ivar Hogstad og John Harald Løkås, Salten Brann IKS

Salten Brann IKS ble formelt opprettet 1. januar 2007, og har det brannfaglige ansvaret for en del av kommunene i Salten. Dette er Gildeskål kommune, Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Bodø kommune, Sørfold kommune, Hamarøy kommune. Steigen kommune og Meløy kommune.

Presentasjon

Samlokalisering av 110, 112 og 113 i Bodø v/Ivar Hogstad og John Harald Løkås, Salten Brann IKS

«En historisk begivenhet!». Dette uttalte daværende ordfører i Bodø kommune, Paul Martin Strand, da intensjonsavtale for samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler ble undertegnet 12.februar 2014.

Presentasjon    

Brann- og redningstjenesten i 2025 – Et blikk i glasskula v/Lars Brenden, Brannmannen

Det er i de senere år igangsatt en rekke myndighetsinitierte prosesser som berører brann- og redningstjenesten. Det er utarbeidet et beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningstjenesten, det er vedtatt nye 110-regioner og en samlokalisering med politiets operasjonssentraler, det er fastsatt ny forskrift om brannforebygging og det er vedtatt etablering av en fagskoleutdanning for brannkonstabler. Hvordan vil brann- og redningstjenesten se ut i 2025?

Ny organisering av brann- og redningstjenesten v/Espen Gilboe-Hermansen, DSB

DSB oversendte 1.desember et beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningstjenesten til Justis- og beredskapsdepartementet (JD). I beslutningsgrunnlaget anbefales departementet å gi sin tilslutning til utarbeidelse av et statlig pålegg til kommunene om regionalt samarbeid om brann- og redningsoppgaver.

Presentasjon

Etablering av fagskoleutdanning for brannkonstabler v/Morten Støldal, DSB

Regjeringen har besluttet å etablere fagskoleutdanning for brann- og redningspersonell som skal legges til Norges Brannskole i Tjeldsund i Nordland, og Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) har utarbeidet en plan for utforming og etablering av utdanningen.

Presentasjon

Ny forskrift om brannforebygging v/Espen Gilboe-Hermansen, DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsatte forskrift om brannforebygging 17. desember 2015, og forskriften trådte i kraft 1. januar 2016. Forskriften gir kommuner større frihet til å prioritere forebyggende tiltak ut fra lokal risiko -  samtidig som det både gir større frihet og ansvar for virksomhetene.

Presentasjon

Mangfold og inkludering v/Ann-Sofi Johansson, Södertörns brandförsvarsförbund

Mellom 2012 og 2014 har Södertörns brandförsvarsförbund, brannvesenet i Attunda og redningstjenesten i Norrtälje gjennomført et kompetanseutviklingsprosjekt innen mangfold og inkludering. Prosjektet hadde navnet «Självklart!». Visjonen for prosjektet har vært å skape «En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald där olikheter tas till vara och allas lika värde är självklart».

Presentasjon

 

Torsdag 3. mars

Beredskapsforum

Brann i tunnel v/Per Arne Lindvik, Teknologisk Institutt

Det bygges stadig nye og lengre tunneler i Norge, og dette krever særskilte sikringstiltak mot brann og ulykker. Oppstår det brann i tunnel og det står om liv for involverte, er det brannmannskapene – og bare dem – som kan ta seg inn til skadestedet. Brann i tunnel representerer en stor utfordring for brannmanskapet, og opplæring og øving er derfor viktig

Presentasjon

Arbeidstidsordninger i brann- og redningstjenesten

Naturlig nok er arbeidstidsordninger svært viktig for Fagforbundets medlemmer, og noe som i stor grad definerer både arbeid og fritid. Fagforbundet har som utgangspunkt å basere vurdering av arbeidstidsordninger på tilbakemelding fra våre medlemmer, i tillegg bestemmelsene i gjeldende lovverk og hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Dette danner grunnlaget for de bestemmelsene som i dag er nedfelt i særavtalen for brann- og redningstjenesten mellom Fagforbundet/LO og KS.

Presentasjon - Karianne Hansen Heien, Fagforbundet

Presentasjon - Bjørnar Aron Aronsen, Oslo brannkorpsforening

Trusselbildet knyttet til ekstremisme v/Knut Eirik Sølsnes, PST Salten

Det siste året har terrorhendelser i Europa bidratt til å sette fokus på at trusselbildet mot mål i Norge er endret. Hvordan ser trusselbildet med vekt på situasjonen knyttet til ekstremisme ut? Hva slags situasjoner kan brann- og redningspersonell forvente å stå overfor?

Presentasjon

Forebyggende forum

Fagforbundet og feierne v/Jarle Kristoffersen, Fagforbundet

Fagforbundet organiserer om lag 600 av landets feiere. Feierne utgjør derfor en liten yrkesgruppe blant Fagforbundets nær 350 000 medlemmer. Dette betyr likevel ikke at Fagforbundet ikke gjør noe for yrkesgruppen. Tvert imot! Utover det tariffmessige arbeider Fagforbundet med yrkesfaglige og yrkespolitiske spørsmål som er knyttet til feierne som yrkesgruppe – både nasjonalt og internasjonalt.  I samarbeid med Feiermesternes landsforening har Fagforbundet laget en presentasjonsfilm for feieryrket, og målsetningen har vært å bruke den i profilering av yrket og i rekrutteringsøyemed.

Presentasjon

Film

Presentasjon av revidert Sikkerhetshåndbok v/Morten Juel Brauer, OBRE

Sikkerhetshåndboka for feiere er ei håndbok som er utarbeidet i samarbeid med DSB, Feiermesternes landsforening (FLF) og Fagforbundet. Den skal bidra til å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) for yrkesutøvere i feierfaget, og gi arbeidsgiver veiledning om hvilke krav som må være ivaretatt for å oppfylle bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 14.

Presentasjon

Hvordan er HMS-utfordringene løst i Oslo? v/Morten Juel Brauer, OBRE

Ren og skitten sone har i løpet av de senere år, som et resultat av fokuset på kreftrisikoen blant brann- og redningspersonell, blitt innført ved mange brannstasjoner. Oslo brann- og redningsetat (OBRE) har også innført dette ved avdeling for feiing og boligtilsyn - både i deres lokaler og i kjøretøy. Arbeid i høyden var også et tema i dette innlegget. Det kom her frem at det var uklart hvilke regler som gjaldt for tilkomst til tak ved feiing. Salten Brann IKS har mottatt et svar fra Arbeidstilsynet knyttet til dette. Svarbrevet finner du nedenfor. 

Presentasjon – Ren og skitten sone

Presentasjon – Arbeid i høyden

Svar fra Arbeidstilsynet

Fellesøkt

Kreftrisikoen – status og videre arbeid v/Kristina Kjærheim, Kreftregisteret

Gjennom sin yrkesutøvelse blir brann- og redningspersonell eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer gjennom sotpartikler, damper, brannrøyk og dieseleksos. Hva sier forskningen om sammenhengen mellom eksponering og yrkesrelatert kreft? Hvilken kunnskap vil videre forskning kunne bidra til?

Det kom i dette innlegget frem at Kreftregisterets og STAMIs planlagte forskningsprosjekt mangler finansiering. Fagforbundet har gått inn med 300.000 kr og LO vil gå inn med tilsvarende sum. Tidsskriftet Brannmannen har gitt 100.000 kr til prosjektet. Det er også igangsatt et arbeid for å få KS til å gå inn med midler i prosjektet. Dette vil likevel ikke være tilstrekkelig. Det kom derfor forslag fra salen at brannkorpsforeningene går inn med en sum for hvert medlem, og at de også forsøker å få arbeidsgiver til å gå inn med tilsvarende sum. Styret i NBMF vil lage et skriv om dette som vil bli sendt ut til alle brannkorpsforeninger og bli lagt ut på NBMFs hjemmeside, www.brannmannsforum.no. Dette er en viktig sak, og det er derfor svært positivt om flere vil bidra med midler for å finansiere det planlagte forskingsprosjektet. 

Presentasjon

Fokus på tiltak for å redusere kreftrisiko v/Hellgerd Sjøvoll, Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet vil i 2016 gjennomføre et prosjekt hvor de vil ta kontakt med brann- og feiervesen for å kartlegge hvilke tiltak som er innført for å redusere de ansattes kreftrisiko.

Presentasjon

Arbeid med holdninger og kultur - et viktig element i det systematiske HMS-arbeidet v/Dag Skaseth, Fagforbundet

Holdninger og kultur trumfer i mange tilfeller gode vernetiltak til tross for bedre viten. Hvordan kan man arbeide med holdninger og kultur som et element i det systematiske HMS-arbeidet?

Presentasjon

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?