Fagforbundet mener alle ansatte i barnehagen er like viktige

May-Britt Sundal, leder Fagforbundet yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

May-Britt Sundal, leder Fagforbundet yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Fagforbundet er positive til skjerpingen av pedagognormen i barnehagen, men har tydelige krav som også skal ivareta alle ansatte.

12.02.2018 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 26.02.2018

– Fagforbundet ønsker primært en generell bemanningsnorm om hvor mange ansatte det skal være i hver barnehage, sier leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal. Fagforbundet ønsker pedagognormen som skal tre i kraft fra 1. august velkommen, men har krav som også omfatter de øvrige ansatte i barnehagene.

– Alle ansatte i barnehagen er viktige, og trygge ansatte er aller viktigst, sier Sundal.

Med det som bakgrunn krever Fagforbundet at innføring av pedagognorm der alle barnehagene skal ha 43 prosent pedagogiske ledere fra 1. august, må gjøres på en måte som ansvarliggjør arbeidsgiverne til et løft for alle ansatte.

Fem konkrete krav

Fagforbundet mener at innføringen av pedagognormen må følge disse retningslinjene:

  • For det første er det viktig at arbeidsmiljølovens stillingsvern er ivaretatt, det betyr at ingen mister jobben i denne overgangen.
  • For det andre må det på plass gode overgangsordninger, slik at ansatte som nærmer seg pensjonsalder, er ivaretatt. Det er viktig at alder, helse og sosiale årsaker vektlegges.
  • For det tredje må arbeidsgiver være pliktig å tilby kompetansehevende tiltak, slik at ansatte har en mulighet til å beholde jobben.
  • For det fjerde må innføringen ha en realistisk tidslinje, slik at det er mulig for de ansatte å få den kompetansen som etterspørres.
  • For det femte må det sikres dispensasjonsordninger.

Bredde i kompetanse

Fagforbundet mener at det ikke bare bør være en norm for pedagoger, men at også antallet barne- og ungdomsarbeidere blir regulert. Fagforbundet ønsker også at begrepet pedagogisk leder skal være bredere enn kun å gjelde barnehagelærere. En pedagogisk leder skal enten ha utdanning som barnehagelærer, eller tilsvarende treårig pedagogisk utdanning på bachelornivå.

– Helt konkret vil vi ha en økt bemanning med 50 prosent barnehagelærere, 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere og 25 prosent med annen kompetanse, sier Sundal.

Hun mener også at det er et viktig poeng at skjerpingen av pedagognormen ikke innebærer at pedagogene skal lesses ned med administrative oppgaver.

– Det må være nok voksne til stede for barna hele dagen, sier Sundal.

May-Britt Sundal oppsummerer med at det for Fagforbundet sine medlemmer er viktig at departementet legger til rette for en overgangsordning for alle barnehagene som i dag ikke har riktig pedagognorm.

– Dette kan gjøres som i dag ved dispensasjon fra utdanningskravet, og ved at partene lokalt lager en kompetanseplan for å nå målet med 43 prosent pedagogiske ledere, sier Sundal, og legger til at hun selvsagt forventer at de som jobber i barnehager i dag ikke må gå som følge av strengere krav, men at det blir lagt til rette for en kompetanseheving for dem som ønsker det.

 Hjelp fra tillitsvalgt lokalt

Det er viktig at Fagforbundets medlemmer opplever å bli ivaretatt lokalt. De berørte medlemmene må ha en sikkerhet i at deres lokale tillitsvalgt har nok kunnskap for å sikrer deres stillingsvern. Dette må gjøres ved å styrke samarbeidet mellom de tillitsvalgte etter avtaleverket med de tillitsvalgte etter vedtektene.

– Alle, også medlemmer i små private tariffområder må ses og høres, og ha den samme tryggheten som medlemmer fra større tariffområder med lokale tillitsvalgte og egne hovedtillitsvalgte, avslutter May-Britt Sundal.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?