Til hovedinnhold

Verneombud - arbeidsmiljøets fanebærer

MUF-konferansen

MUF-konferansen (Foto: Ellisiv S. Selnes)

Har dere verneombud på salongen? I følge Arbeidsmiljølovens §6.1 skal det velges verneombud ved enhver virksomhet som går inn under loven. Det vil det si for alle salonger som har ansatte. Dersom salongen har 10 ansatte eller flere er det obligatorisk å ha verneombud. Har salongen færre enn 10 ansatte kan arbeidsgiver og ansatte bli enige om å ikke ha verneombud, det må da inngås skriftlig avtale om en annen ordning.

04.05.2017 av Vivian Jacobsen
Sist oppdatert: 16.10.2018

Verneombud eller annen ordning – hvordan er det på din salong?
Som hovedregel skal det altså velges verneombud i alle salonger som har ansatte, men dersom det er færre enn 10 ansatte kan man inngå avtale om en annen ordning. En slik avtale må være skriftlig og inneholde en klar beskrivelse av hvordan vernearbeidet skal ivaretas. Avtalen må for eksempel inneholde nødvendige arbeidsmiljøtiltak, hvordan vernespørsmål skal tas opp, hvordan risikoforhold skal håndteres, de ansattes medvirkningsplikt m.m. Avtalen skal også inneholde hvem som er de ansattes representant eller kontaktperson. Avtaleperioden skal maksimalt være to år av gangen, og alle ansatte skal signere.
Skjema for avtale om annen ordning kan lastes ned fra arbeidstilsynet.no: http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=253337

Hvem skal være verneombud?
Verneombudet velges av og blant arbeidstakerne, og er slik sett arbeidstakernes tillitsvalgte i HMS-spørsmål. Den som velges bør ha vært ansatt i salongen i minst to år. Arbeidsgiver skal ikke kunne påvirke hvem som velges, men dersom ingen vil påta seg rollen som verneombud skal arbeidsgiver utpeke en av de ansatte til rollen.
Det er ikke noe i veien for at den som er tillitsvalgt også kan være verneombud dersom salongen er liten, og ingen andre vil påta seg oppgaven. Men man må være klar over de forskjellige ansvarsområdene, og kunne skille mellom dem. Den tillitsvalgte skal ta seg av stillingsvern, lønn- og arbeidsvilkår og delta i forhandlinger og tvister med arbeidsgiveren. Verneombudet håndterer saker som angår arbeidsmiljøet, hvor det er mindre rom for forhandlinger, da man har lovverk å forholde seg til.
Selv om tillitsvalgt og verneombud altså har ulike funksjoner, vil disse i noen tilfeller gli over i hverandre. Derfor bør både tillitsvalgt og verneombud involveres når det gjelder omorganisering, endringer av arbeidstid og andre spørsmål som kan ha betydning både for de ansattes lønn- og arbeidsvilkår, og de ansattes helse.

Verneombudets oppgaver
Verneombudets hovedoppgave er å påse at arbeidet på salongen blir utført slik at hensynet til de ansattes sikkerhet blir ivaretatt. Verneombudet skal særlig påse at maskiner/teknisk utstyr, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter de ansatte for fare, og at arbeidet utføres på en forsvarlig måte. Dette kan blant annet bety å påse at det er god nok tilgang på verneutstyr og hjelpemidler, og at alle ansatte har fått tilstrekkelig opplæring. Som verneombud har man også viktige oppgaver knyttet til varsling ved mobbing og diskriminering, og arbeidsmiljøspørsmål som oppstår ved omorganiseringer og endringer i salongen.
Som verneombud skal man ha en aktiv rolle i salongens HMS-arbeid, og man skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, som for eksempel etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemet i salongen.
Verneombudet skal altså påse at arbeidsmiljøet fungerer som det skal, og skal gi beskjed til arbeidsgiver ved feil og mangler. Det vil alltid være arbeidsgivers ansvar å oppfylle lovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljø.

Opplæring og tid til å utføre oppgaven som verneombud
Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombudet får den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre vervet. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer. Det er mange som tilbyr veneombudkurs, både bransjeorganisasjoner, fagforeninger, opplysningsorganisasjoner og bedriftehelsetjenesten.
Opplæringa skal helst foregå i arbeidstiden, og alle utgifter skal betales av arbeidsgiver. Du skal også ha arbeidsfri med full lønn. Dersom opplæringa er lagt til fritida, skal du ha lønn som for vanlig arbeidstid, men ikke overtidstillegg.
Verneombudet skal også gis nødvendig tid til å utføre oppgavene sine. Det må blant annet settes av tid til at verneombudet kan få gjennomført vernerunde på salongen. Hva som vil være nødvendig tid avhenger av den enkelte salong, og dens eventuelle utfordringer. Arbeidet du gjør som verneombud skal selvsagt lønnes.

Hvor mange frisørsalonger har verneombud da?
Svaret er at det vet vi ikke! Det finnes ingen oversikt over antall salonger med verneombud, heller ingen oversikt over salonger med færre enn 10 ansatte som har inngått avtale om en annen ordning.
Vårt inntrykk som fagforening, basert på henvendelser vi får fra medlemmer, tyder på at det er mange salonger som ikke har dette på plass. Men det er nå engang sånn at det er et lovkrav å ha verneombud eller inngå avtale om en annen ordning.
Det kan heller ikke være noen tvil om at verneombud trengs i frisørbransjen. Vi har et fysisk belastende yrke, og jobber med kjemikalier som også er utfordrende for helsa vår. Statistikker og undersøkelser, fra både Norge og Europa, viser at frisører har høy risiko for å utvikle eksem, astma og muskel/skjelettlidelser.
Gode rutiner på HMS-arbeidet vil være en fordel for både arbeidsgiver og ansatte. Man føler seg bedre ivaretatt i en salong som tar arbeidsmiljøet på alvor, noe som vil gi mer motiverte og lojale ansatte. Fokus på vern og forebygging vil føre til lavere sykefravær, ansatte som trives og blir lenger i faget.
Vi har ingenting å tape på å sette helse, miljø og sikkerhet på dagsorden.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?