Til hovedinnhold

Hvorfor er fokus på HMS viktig for frisører?

MUF-konferansen 09

MUF-konferansen 09 (Foto: Ellisiv S. Selnes)

Frisører er en gruppe yrkesutøvere med en relativt kort gjennomsnittlig yrkeskarriere. Hva er så årsaken til det? Er det lønnsforholdene, utfordringer med arbeidsmiljøet eller åpningstidene til salongene? Eller er det kjemikaliene vi jobber med, eller den fysiske belastninga?

13.12.2017 av Vivian Jacobsen
Sist oppdatert: 16.10.2018

Svaret er nok en kombinasjon av flere av disse faktorene, men det er ikke til å stikke under en stol at frisører fremdeles sliter med helsemessige utfordringer.

Å være frisør er en utrolig givende jobb, både i forhold til stoltheten det gir å være en dyktig håndverker, og relasjonen til kundene våre. Da er det selvsagt viktig å gjøre det vi kan for at karrieren i faget skal bli så lang som mulig, og møte utfordringene før de blir et problem.

Er det så galt da?

Hver gang helsemessige utfordringer i frisørfaget dukker opp som tema på sosiale medier kan man være sikker på at minst én frisør med 30-40 års erfaring kommer med påstander som at «dette er ikke noe problem», «sånn har vi alltid gjort det» eller «jeg har jobba i førti år og aldri vårt syk». Hipp hurra for deg, og gratulerer med at du enten har vært veldig bevisst på hvordan du jobber og hva du jobber med eller at du har vært heldig og sto langt fremme i køa når gode gener ble utdelt. Eller en kombinasjon!

For fakta er at frisører innehar noen uheldige besteplasseringer på tabeller som viser hvem som har brukt opp sykepengerettigheter, fordelt på yrkesgrupper og diagnoser (STAMI/NOA 2013). Det vil si når man har brukt opp retten til sykepenger, og enten må over på arbeidsavklaring eller omskolering.

Hudsykdommer og eksem

Når det gjelder hudsykdommer og eksem ligger vi på en klar førsteplass og er den yrkesgruppen hvor flest må slutte i jobben på grunn av disse plagene. På tabellen over muskel- og skjelettlidelser holder vi andreplassen, og for astma/kolsrelaterte lidelser ligger vi på syvende plass.

Også Frisørundersøkelsen 2013, gjennomført av forskningsstiftelsen FAFO på oppdrag fra Norsk Frisør- og Velværeforening (Nfvb) viser at mange frisører opplever jobbrelaterte helseplager i større eller mindre grad. Hele 45% av frisørene som deltok i undersøkelsen svarte at de hadde opplevd jobbrelaterte plager det siste året. Sammen med blant annet renholdere var frisør det yrket hvor flest oppga å ha hatt helseplager relatert til jobben (STAMI 2012). Dette må da være god grunn til å ta noen grep?

Hvor ligger utfordringene?

Som vi vet er frisøryrket er fysisk tungt yrke hvor vi står mye av dagen med løfta armer. Verktøykassa vår består av en rekke produkter med belastende kjemiske stoffer. Dette er det viktig å være klar over da vi har en kosmetikklovgivning som er svak og tar mer hensyn til sluttforbrukeren enn oss som yrkesutøvere.

Gammeldagse holdninger om at kosmetikk er ufarlig, dårlige vaner, mangel på informasjon fra leverandører og produsenter, og liten interesse fra mange frisørers side til å innhente informasjon og sette seg inn i ny kunnskap og forskning virker som er bremsekloss for en mer positiv og trygg utvikling av faget.

Fokus på helse, miljø og sikkerhet – hva innebærer det?

Noe av det viktigste er å innarbeide gode vaner så tidlig som mulig, både når det gjelder ergonomi og vern mot belastende kjemikalier. Alle frisørsalonger skal ha et internkontrollsystem med kartlegging av helsefare, risikovurderinger, tiltaksplaner og prosedyrer for å ivareta de ansattes helse, miljø og sikkerhet. Både arbeidsgiver og ansatte har ansvar for å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø. Selv om produsenter og leverandører av kosmetikk er unntatt fra å levere produktdatablad, har leverandører likevel plikt til å levere tilstrekkelig informasjon om produktene dere bruker.

Verneombud

I følge Arbeidsmiljølovens kapittel 6 er alle bedrifter med ansatte pålagt å ha et verneombud som skal påse at både det fysiske, kjemiske og psykososiale arbeidsmiljøet til enhver tid er forsvarlig. Verneombudet skal fortrinnsvis velges blant de ansatte, kurses, gjennomføre årlige vernerunder på salongen og ikke bare være et navn på papiret. I salonger med mindre enn 10 ansatte kan det inngås 2-årige avtaler om å ikke ha verneombud, selvsagt uten at dette fratar arbeidsgiver eller ansatte ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø.

Siden 1.januar 2010 er alle frisørbedrifter omfattet av obligatorisk bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, ansatte, verneombud og et eventuelt arbeidsmiljøutvalg med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Arbeidsgiver og bedriftshelsetjeneste skal i fellesskap på grunnlag av risikovurderingene for faget sette opp et program for helseundersøkelser av de ansatte.

Så hva kan DU gjøre?

Vær nysgjerrig og søk ny kunnskap. Sett deg inn i lover og regelverk.
Sørg for at det blir valgt verneombud på salongen som kan påse at alle deler av arbeidsmiljøet er forsvarlig.

Hjelp til med å verve medlemmer til fagforeninga slik at det kan kreves tariffavtale på salongen, og sørg for at det velges tillitsvalgt (blant fagforeningas medlemmer) som kan påse at rettigheter i forhold til arbeidstid, ansettelsesforhold og lønn blir fulgt.

HMS og kjemisk verktøykasse

Vit hvilke stoffer som finnes i din kjemiske verktøykasse. Etterspør informasjon når dere får nye produkter i salongen, ikke bare i forhold til hvordan det fungerer i håret, men også om hvilke stoffer produktet er sammensatt av, og hvilke vernetiltak du eventuelt må ta.

Samarbeid med arbeidsgiver for å få bytta ut produkter med spesielt belastende stoffer, og bruk vern som hansker og blandeskap/punktavsug. Husk å bruke hansker ved alt vått arbeid, inkludert hårvask og rengjøring, og at du også bruker punktavsug når du jobber med hårspray og andre stylingprodukter med løsemidler.

Pass på arbeidsstillingene dine, bruk avlastningsstoler og gode sko. Samarbeid med arbeidsgiver for å få arbeidsutstyr som er ergonomisk riktig både i forhold til utforming og vekt. Ta små pauser og gjør enkle øvelser i løpet av arbeidsdagen, og hold deg i form på fritiden.

Frisørundersøkelsen

Frisørundersøkelsen 2013 sier at frisør er blant de yrkene med høyest motivasjon og engasjement i jobben. Men vi er også det yrket med høyest andel som opplever å måtte skjule sinne og frustrasjon på jobben (ovenfor kunder), så vær der for hverandre, sånn at dere har en ventil for å få utløp for frustrasjonen.

Gjør din del for at det psykososiale miljøet på salongen skal være bra, både i forhold til arbeidsgiver, kolleger og kunder. Vær der for hverandre også når det gjelder fysisk og kjemisk arbeidsmiljø og pass på hverandre.

Engasjer deg i fagforeningsarbeidet og spør:

Hvordan jobber Fagforbundet Frisørenes Fagforening med HMS-området?
Vår visjon er at ingen skal bli syke av jobben sin, derfor vier styret i fagforeninga mye av sin tid til å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet i frisørfaget.
I tillegg til å stadig ta opp temaet både i medlemsbladet, på facebook og på nettsidene våre, frisorene.no og gronnfrisor.no, har vi utarbeidet flere brosjyrer:

  • Framtida er i dine hender – unngå håndeksem i frisøryrket
  • Gravid og trygg på jobb i frisørsalongen
  • Grønn Frisør – en sunn og trygg arbeidsplass

Alle disse brosjyrene er tilgjengelige i pdf-format på våre nettsider, dessuten har vi ofte med en eller flere av disse brosjyrene når vi besøker arbeidsplasser.

Samarbeid

Tidligere var Grønn Frisør en sertifiseringsordning for frisørsalonger som ønsket å drive miljøvennlig og allergivennlig, men har gått over til å bli et informasjons- og holdningsskapende prosjekt. Nå anbefaler vi frisører som ønsker en «grønn» sertifisering til å ta kontakt med vår mangeårige samarbeidsparter, Grøn Salon i Danmark, groensalon.dk.

Vi samarbeider også med flere andre instanser, blant annet leger og forskere hos Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), leger ved arbeidsmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Lansforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) og representanter for arbeidsgiversiden ved NHO/ Nfvb.

Gode vaner tidlig i yrkeskarrieren

Det er svært viktig for oss å dra på besøk til frisørlinjene på videregående skoler over hele landet. Ikke bare for å fortelle om viktigheten av fagorganisering og fagbevegelsens historie, men også for å sette fokus på HMS helt fra starten av yrkeskarrieren. Dette har nå resultert i oppstarten av et prosjekt hvor elevene skal bytte på å fungere som verneombud når de har undervisning i skolens salong. Foreløpig er prosjektet satt i gang på tre videregående skoler. Vi venter på evaluering av prosjektet til våren, og har ambisjoner om at flest mulig av frisørlinjene blir med fra neste høst.

Målet med prosjektet er at elevene skal klare å innarbeide gode vaner, og ikke minst være med å påvirke sin fremtidige arbeidsplass i positiv retning. I tillegg har vi arrangert fagdager på flere skoler i samarbeid med blant annet overlege Jose Alfonso fra STAMI og Sunne Hender-prosjektet til NHO Service.

Fokus på verneombud

Behovet for å få på plass flere verneombud i bransjen er stort, og spørreundersøkelser vi har gjennomført blant dere medlemmer viser at det er stor mangel på verneombud i salongene og manglende fokus på viktigheten av å ha dette på plass. Dette ble ytterligere understreket av manglende interesse for å delta på verneombudkurs for frisører som ble laget i samarbeid med Fagforbundet og NHO Service. Men vi gir ikke opp, og er i samtaler med Arbeidstilsynet om viktigheten av å ha et fungerende verneombud, bekymringen rundt mangel på verneombud i frisørbransjen og hva vi kan gjøre med dette.

Nye verktøy for risikovurdering

Sammen med Arbeidstilsynet og Nfvb deltar vi for tiden i utviklingen av et nytt risikovurderingsverktøy som skal gjøre det lettere å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder for salongen, hvordan arbeidsmiljø og helsefarer skal kartlegges, hva slags tiltak som må settes i gang og hvordan det skal følges opp. Dette vil komme i form av en app som kan benyttes av både arbeidsgivere og arbeidstakere og er planlagt lansert tidlig vår 2018.

Europeisk samarbeid

Europeisk lovgivning er styrende for store deler av norsk lovgivning, og vi deler en felles kosmetikklov. Da er det viktig at vi kan være med å påvirke. Vi er en del av UNI Europa Health & Beauty og deltar i EU’s Sosiale Dialog hvor vi som en samlet bransje forsøker å påvirke til innstrammingen i lovgivningen, både når det gjelder kosmetikkloven og andre relevante lover og forskrifter. Vi er også part i forskningsprosjekter og leverer høringssvar ved forslag om lovendringer.

Nordisk Frisørunion består av representanter fra alle de nordiske landenes fagforeninger for frisører. Vi holder tett kontakt og det arrangeres konferanser hvor vi møtes for å utveksle informasjon og erfaringer, og lære av hverandre.

Det jobbes altså fra flere hold for bedre helse, miljø og sikkerhet i frisørbransjen men det viktigste er at hver enkelt frisørarbeidsgiver og hver enkelt frisøransatt gjør sitt for å bedre arbeidsmiljøet og ta vare på helsa.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?