Til hovedinnhold

Fagforbundet vil gi den frie leken gode rammer i den nye rammeplanen for SFO

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto (Foto: Tormod Ytrehus)

Fagforbundet mener skolefritidsordningen (SFO) må være på barnas premisser. Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett på en fritid og den nasjonale rammeplanen for SFO må gi barn tid og rom for å kunne leke. – Lek skal ha en stor plass i barns liv. Den frie leken må gis plass både inne og ute, sier Morten Lindhard, nestleder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

24.08.2020 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 22.10.2020

Fagforbundet er med på å utvikle en nasjonal rammeplan

Utdanningsdirektoratet (Udir) har opprettet en egen referansegruppe for arbeidet med nasjonal rammeplan hvor Fagforbundet sitter. Arbeidet med den nye rammeplanen gjøres på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) og målet er å bidra til et mer likeverdig tilbud over hele landet.

Det er en egen arbeidsgruppe, etablert av Udir, som har skrevet selve utkastet til rammeplanen. Denne gruppen består av ansatte fra SFO, kommune og universitet og høgskole. De ansatte i SFO skal ta i bruk den nye rammeplanen fra august 2021 og før sommeren kom myndighetene med et utkast på rammeplanen.  

Nestleder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, Morten Lindhard, har denne våren hatt ansvaret for Fagforbundets arbeid med rammeplanen. Arbeidet har vært i samarbeid med yrkesseksjonsstyret, regionene og vår egen faggruppe for sektoren.

– Det er viktig at våre medlemmer og fagforeninger blir involvert i dette arbeidet med den nye rammeplanen, sier Lindhard.

Kvaliteten på tilbudet kommer ikke av seg selv

Fagforbundet mener det er viktig at skolefritidsordningen får en rammeplan og at den gjenspeiler mangfoldet innen sektoren. Det er også viktig at rammevilkårene gir de ansatte en reel mulighet til å kunne innfri de kravene som rammeplanen gir de. Både når det gjelder areal, bemanning, økonomi og tid.

– I dag er tilbudet mange steder finansiert av foreldrebetaling, selvkostprinsippet, når det nå utarbeides en nasjonal rammeplan trenger vi en politisk diskusjon om nasjonal finansieringen av tilbudet. Kvalitet på tilbudet kommer ikke av seg selv, sier Lindhard.

Barns rett til å delta

Fagforbundet har i sine innspill minnet myndighetene om våre forpliktelser etter ILO-konvensjonen om urfolk, å arbeide for at samisk historie, språk og egenart blir ivaretatt i hele landet. Den oppvoksende slekt skal gis mulighet til å få kunnskap om vår egen urbefolkning og historie. Vi savner også i høringsutkastet en referanse til konvensjonen som omhandler mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), og spesielt artikkelen som omhandler barns rett til deltakelse og inkludering. 

– Mangfold og likeverd skal være grunnverdiene som framheves i rammeplanen. dette for å sikre at alle har en mulighet til deltakelse. Det er viktig alle barn opplever å høre til, sier Lindhard.

 

Fagforbundets hovedlinjer (politikk) om SFO:

SFO-tilbudet skal gjelde alle barn i barneskolen

Samarbeid mellom skole og SFO må styrkes som et første skritt mot en helhetlig skoledag.

Lovfestet rett til gratis skolefritidsordning og tilby fysisk aktivitet, mat kreativ utfoldelse, lek og sosial læring, tilbudet må styrkes i den nye opplæringslov, for å sikre et likt tilbud i hele landet

Gi barn med spesielle behov tilstrekkelige ressurser i SFO-tiden

En nasjonal bemanningsnorm med kompetansekrav

Styrke de ansattes mulighet til etter- og videreutdanning i fritidspedagogikk  

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?