Til hovedinnhold

Fagforbundets 12 krav til partiene foran Stortingsvalget 2021

Fagforbundet vil ha en ny regjering med ny politikk. Utviklingen vi har advart mot med arbeidsledighet, skattekutt til de rikeste, mer ulikhet og et storstilt salg og sentralisering av Norge har blitt forsterket i denne stortingsperioden. Samtidig gir koronapandemien oss store utfordringer for den neste fireårsperioden. Dette er Fagforbundets viktigste krav til partiene:

22.02.2021 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 22.02.2021

Arbeid til alle 

Kamp mot arbeidsledighet er jobb nummer en. Nye arbeidsplasser innen vedlikehold kan skapes umiddelbart. Det er behov for en grønn omstilling av leverandørindustrien som gjør den mindre avhengig av petroleumssektoren. Ny industri basert på fornybare ressurser og ny teknologi må skapes. En styrket kommuneøkonomi som sikrer velfungerende kommunale tjenester med god bemanning, kapasitet og økt kompetanse. Ureturnerbare flyktninger skal få rett til arbeid, skolegang og helsehjelp. Ungdomsgarantien må utvides til å gjelde opp til 35 år, for å sikre unges rett til jobb eller utdanning.

Heltidskultur

Fagforbundet krever at ansettelser skal skje i hele stillinger, og deltidsansettelser er unntak fra hovedregelen. Det må stilles langt strengere krav til kommuner og virksomheter for å øke heltidsandelen. Retten til heltid må styrkes i arbeidsmiljøloven. Offentlige virksomheter skal utlyse hele stillinger. Deltidsstillinger må begrunnes spesielt.

Et trygt arbeidsliv med plass til alle
Fagforbundet ønsker at offentlig sektor styres etter en tillitsbasert modell som erstatter hierarkiske styringsmodeller som New Public management med detaljstyring og unødig rapportering. Arbeidstakernes rettigheter må forbedres i arbeidsmiljøloven, og retten til yrkesskadeerstatning må omfatte muskel- og skjelettlidelser. Sykelønnsordningen må bevares. Innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må styrkes. Fagforbundet krever anstendige vilkår for dagpengemottakere, med gode muligheter til å ta formell utdanning og økt satsing på arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsformidling og arbeidstrening må tilbake i offentlig regi.

Trygg Pensjon

Alle må få en pensjonsordning som sikrer pensjon fra første krone. Pensjonistforbundet må få tilbake forhandlingsretten på alderspensjon i folketrygden. Minstepensjonen må heves og skjermingstillegget som kompenserer uføre som ikke kan øke sin alderspensjon ved å stå lenger i arbeid, må videreføres.

Bedre ordninger for livslang læring
Fagforbundet vil ha en kompetansereform. Mange yrker og bransjer står foran store omstillinger, digitalisering og det grønne skiftet. Det må sikres en ordning med finansiering av livsopphold for voksne ved etter- og videreutdanning, gjennom å opprette flere studier på Y-veien og styrke arbeidsplassbaserte tilbud innen fagopplæring og fagskole. Det krever et desentralisert og digitalisert tilbud og styrking av fagskolene.

Flere ansatte i oppvekstsektoren

Barnehager og skoler må ha nok voksne for barna hele dagen. Bemanningsnormer må fullfinansieres. Fagforbundet vil ha en helhetlig skoledag med gratis skolemat. Kommunene må kunne prioritere å beholde kommunale barnehageplasser, framfor private.

Mer velferd - nei til privatisering

Alle velferdsstatens skatte- og avgiftsfinansierte tjenester drives best i egenregi. Flere og flere kommuner velger å utvikle og ta tjenester tilbake i egenregi. Fagforbundet sier nei til konkurranseutsetting, anbud og privatisering av offentlige velferdstjenester. Fagforbundet ønsker at kollektivtrafikken skal eies og driftes av det offentlige.

Bekjempe økt ulikhet

Det viktigste tiltaket mot sosial ulikhet er universelle velferdsordninger. Ulikhet i inntekt og formue øker i Norge. De rikeste må bidra med mer til fellesskapet gjennom skatt på arv, formue, eiendom og grunnrente.

Økt beskatning av finanssektoren vil kunne bidra til å finansiere velferdsstaten og til bedre fungerende finansmarkeder: Vi må ha en forsterket innsats mot skatteflukt, skatteparadiser, korrupsjon og skatteunndragelser. Skattefradraget for fagforeningskontingenten må utvides.

En offensiv klima og miljøpolitikk

Norge har forpliktet seg til 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030. Vi må øke bevilgningene til kollektivtrafikk, elektrifisere offentlig transport og ruste opp jernbanen. Matsvinn og kjøttforbruk må reduseres, det offentlige må gå foran i arbeidet med karbonnøytrale byggeplasser. Arbeidet med fangst og lagring av CO2 må forseres. Skatte- og avgiftspolitikken må få grønnere profil, det må investeres i klimavennlige jobber og investeringer som vil gi utslipp, lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås.

Bedre helsetjenester og eldreomsorg

Fagforbundet vil beholde sykehusstrukturen med desentraliserte lokalsykehus med gode fødetilbud. Fagforbundet vil ha en sterkere politisk styring av sykehusene og reduksjon i innsatsstyrt finansiering. Ordningene med fritt behandlingsvalg og nøytral moms i sykehusene må fjernes. Tannhelsetjeneste må inn i egenandelssystemet.

Vi må utdanne nok kvalifisert helsepersonell for framtidas eldreomsorg, bygge ut et variert bo- og tjenestetilbud, få færre ansatte per bruker i hjemmetjenesten og utvikle frivilligheten. For å oppnå dette, er det nødvendig å øke satsingen på de yrkesfaglige utdanningsveiene.

Totalberedskap – den nære beredskapen må styrkes.

Fagforbundet vil styrke beredskapsarbeidet nasjonalt og lokalt. Vi ønsker nasjonal styring og produksjon av medisiner, medisinsk utstyr og smittevernutstyr. Vi må stimulere til at Norge blir mer selvforsynt, blant annet gjennom å videreforedle mer av maten fra hav og landbruk selv.

Vi må styrke informasjonssikkerheten ved å sikre offentlig eierskap på infrastruktur og at informasjon knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser blir driftet og lagret i Norge. Systemer som behandler helse-, omsorgs- og sosialrelaterte opplysninger bør driftes av det offentlige.

Sivilforsvaret må bygges opp igjen, og vi vil styrke politi- og ambulansetjenester i hele landet.

Anerkjenn Palestina

Fagforbundet krever at Norge skal anerkjenne Palestina som en selvstendig stat. Norge skal ikke tjene penger på okkupasjonen og Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) må derfor trekkes ut av selskaper som er med på å finansiere okkupasjon og undertrykkelse av palestinerne.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?