Til hovedinnhold

Må involvere ansatte om vi skal sikre ivaretagelse av sårbare barn

En nasjonal ekspertgruppe har kommet med anbefalinger for hvordan skoler, SFO og barnehager kan ivareta barn og unge, selv om resten av samfunnet stenges ned. Myndighetene ønsker heller strengere tiltak for resten av samfunnet, enn å stenge tilbudet til barn og unge. Her kan du lese om Fagforbundets innspill.

13.11.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 24.11.2020

 – De negative konsekvensene av reduserte tilbud rettet mot barn og unge er alvorlige og godt dokumentert. Derfor er det viktig at barn og unge skånes for de strengeste tiltakene og kan være mest mulig i barnehage og skole, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. Hun leder ekspertgruppa som har levert en rapport om konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler.

Tillitsvalgte må ha kunnskap til rapporten


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

– Det er viktig at de kommunale og fylkeskommunale fagforeningene har kunnskap om rapporten fra ekspertgruppa og diskutere lokalt hva anbefalingene i rapporten betyr for deres medlemmer og arbeidsplasser, sier May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst. – Spesielt når de de anbefaler at tiltakene skal ha lokal tilpassing.

Dette forutsetter involvering lokalt av flere enn oppvekstsektoren dersom man skal kunne ivareta barn og unge. Fagforbundet støtter lokalt tverrfaglig arbeid mellom de ulike sektorene som har ansvar for barn og unge og deres foreldre. Sektorer vi tenker på er kultur, helse og sosialsektoren, i tillegg til frivilligheten.

En del av beredskapsplanen

Ekspertgruppa anbefaler at man inkludere dette arbeidet i de lokale beredskapsplanene. Dette mener Fagforbundet vil kreve at de ansatte får mulighet å bli involvert via de tillitsvalgtes medbestemmelse etter hovedavtalen og vernetjenesten etter arbeidsmiljøloven.

– Fagforbundet krever å bli hørt i kommunen, og på aktuelle arbeidsplasser som barn og unge ferdes, sier Sundal.

Skolefritidsordningen må inkluderes i skolens beredskapsplan, og rektor må inkludere de ansatte i planleggingen. Om tilbudet skal opprettholdes ved rødt nivå, må vi sikre at barna fortsatt har mulighet til frilek og avkobling fra skoledagen. Om man innfører et heldagstilbud der elever i barneskolen skal ha tilbud om opplæring på skolen hver dag og at SFO skal være tilgjengelig, må man ikke tvinge barna til å bli igjen i klasserommene som en utvidet skoledag. – Om vi skal tenke forebyggende psykisk helse, må tilbudet være alders- og funksjonstilpasset, mener Sundal.

Fagforbundet støtter ekspertgruppen når de anbefaler at deler av ekstramidlene som tilføres kommunene i forbindelse om koronautbruddet bør øremerkes barnehager og skoler for å kompensere for kostnader som følge av smitteverntiltak.

Sikre barn og unge tilgjengelige møteplasser

Ekspertgruppen støtter Fagforbundets krav om at ansatte med barnefaglig kompetanse skal være tilgjengelig for barn og unge. Dette inkluderer skolehelsetjenesten og helsesykepleieren. – Våre ungdomsarbeidere i klubber og forebyggende arbeid må sikre at det finnes åpne og tilgjengelige møteplasser. Det er viktige steder som ser barn og unge på fritida, påpeker Sundal.

Fagforbundet savner anbefalinger når det gjelder skoleskyss og om renholdkompetanse. Dette bli viktig å diskutere lokalt, og komme med gode løsninger.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?