Virke - Spesialisthelsetjenesten

Avtalen gjelder ansatte i den private spesialisthelsetjenesten, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, helsesekretærer, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, portører, teknikere og byggdriftere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Hovedoppgjøret 2020

Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe A på kr 6 000.

Arbeidstakere i stillingsgruppe B1 og B2 med lavere enn 16 års ansiennitet gis et generelt tillegg på kr. 8 000,-. Arbeidstakere i stillingsgruppe B1 og B2 med ansiennitet på 16 år eller mer gis et generelt tillegg på 1,9 prosent.

Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 0,8 prosent. Arbeidstakere i stillingsgruppe D med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8 prosent (samlet 1,6 prosent).

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe A-D gis et generelt tillegg på 1,4 prosent.

De generelle tilleggene inkluderes i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Tilleggene gis med virkning fra 1. oktober 2020.

Fagforbundet jobber for at medlemmene i Virke skal få de samme vilkårene og godene som andre ansatte i sykehusene. Vi fortsetter også arbeidet for å sikre uttelling for kompetanseheving blant annet for fagarbeidere (se under), samt å sikre bestemmelser for mer likestilling og likelønn.   

Lederlønn

Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar for ansatte som får sine lønnsvilkår regulert etter denne overenskomstens bestemmelser, skal avlønnes over det høyeste minstelønnsnivået for dem de er satt til å lede.

Lokale forhandlinger

Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger i virksomhetene.

Fagarbeidere med tilleggsutdanning

Med virkning fra 1. mai 2020 skal det fastsettes tillegg for fagarbeidere med tilleggsutdanning fra fagskole. Utdanningen skal være av relevans for stillingen.

Tilleggene inngår i den enkeltes grunnlønn og skal ikke reduseres ved endringer i minstelønnen for stillingen. Tillegget skal minimum utgjøre kr. 20 000 for 60 fagskole- eller studiepoeng og minimum kr. 10 000 for 30 fagskole- eller studiepoeng.

Lærlinger

Partene er blitt enige om at lærlinger nå omfattes av tjenestepensjonsordningen, for den tiden de jobber.

Uravstemning

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene

Last ned tariffplakat til å henge opp på arbeidsplassen (DOCX: 66.2 kB)

Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. oktober 2020

Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 000 328 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 8 000 366 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 8 000 366 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 0,8 % 414 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 0,8 % 460 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 000 333 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 8 000 371 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 8 000 371 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 0,8 % 429 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 0,8 % 485 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 000 344 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 8 000 384 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 8 000 384 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 0,8 % 454 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 0,8 % 520 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 000 389 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 8 000 438 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 8 000 438 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 0,8 % 505 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 0,8 % 548 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 000 416 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 1,9 % -
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 1,9 % -
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 0,8 % -
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 1,6 % -

Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke

Protokoller:
Protokoll LO/ Virke 2021