Virke - Spesialisthelsetjenesten

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (Virke 004) gjelder ansatte hos ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, helsesekretærer, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, portører, teknikere og byggdriftere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Mellomoppgjøret 2021

Fagforbundet og Virke har forhandlet ferdig årets mellomoppgjør. Resultatet er på linje med resultatet i Spekter Helse.

Lønn

Partene ble enige om et generelt tillegg til alle ansatte på minimum 10 000 kr, med virkning fra 1. juli. Høyskolegruppene får et generelt tillegg minimum to prosent med virkning fra 1. august. Det er også avtalt nye minstelønnssatser. (Se egen tabell lenger nede på siden).

Tillegg for kveld, natt og helg

Partene har blitt enige om et prosentvis ubekvemstillegg. For helgearbeid er tillegget på 20 prosent av timelønn (minimum 50,- kroner per time).

For kvelds- og nattarbeid er tillegget 28 prosent av timelønn (minimum kr 70,- per time).

Bestemmelsen om at det kan settes ulike satser etter drøfting og at tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til hele stillinger videreføres.

Lokale forhandlinger

Det settes av 1,3 prosent av den totale lønnsmassen til lokale forhandlinger. Frist for forhandlingene er 30. november.

Hovedoppgjøret 2020

Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe A på kr 6 000.

Arbeidstakere i stillingsgruppe B1 og B2 med lavere enn 16 års ansiennitet gis et generelt tillegg på kr. 8 000,-. Arbeidstakere i stillingsgruppe B1 og B2 med ansiennitet på 16 år eller mer gis et generelt tillegg på 1,9 prosent.

Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 0,8 prosent. Arbeidstakere i stillingsgruppe D med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8 prosent (samlet 1,6 prosent).

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe A-D gis et generelt tillegg på 1,4 prosent.

De generelle tilleggene inkluderes i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Tilleggene gis med virkning fra 1. oktober 2020.

Fagforbundet jobber for at medlemmene i Virke skal få de samme vilkårene og godene som andre ansatte i sykehusene. Vi fortsetter også arbeidet for å sikre uttelling for kompetanseheving blant annet for fagarbeidere (se under), samt å sikre bestemmelser for mer likestilling og likelønn.   

Lederlønn

Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar for ansatte som får sine lønnsvilkår regulert etter denne overenskomstens bestemmelser, skal avlønnes over det høyeste minstelønnsnivået for dem de er satt til å lede.

Lokale forhandlinger

Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger i virksomhetene.

Fagarbeidere med tilleggsutdanning

Med virkning fra 1. mai 2020 skal det fastsettes tillegg for fagarbeidere med tilleggsutdanning fra fagskole. Utdanningen skal være av relevans for stillingen.

Tilleggene inngår i den enkeltes grunnlønn og skal ikke reduseres ved endringer i minstelønnen for stillingen. Tillegget skal minimum utgjøre kr. 20 000 for 60 fagskole- eller studiepoeng og minimum kr. 10 000 for 30 fagskole- eller studiepoeng.

Lærlinger

Partene er blitt enige om at lærlinger nå omfattes av tjenestepensjonsordningen, for den tiden de jobber.

Uravstemning

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene.

Virke 004

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år, og dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:
01-05-2020 - 30-04-2022

Protokoller:
Protokoll Virke HUK-området, hovedoppgjøret 2020
Protokoll Virke- HUK 2021, Del2 (spesialisthelsetjenesten)

Vedlegg:
Tariffplakat Virke spesialisthelsetjenesten, mellomoppgjøret 2021


Sentrale tillegg og garantert årslønn. Gjeldende fra 1. juli 2021 for stillingsgrupper A, B1 og B2, og 1. august for stillingsgruppe C og D.

Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 000 338 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 11 000 377 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 11 000 377 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 2 % 423 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 2 % 470 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 000 343 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 11 000 382 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 11 000 382 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 2 % 439 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 2 % 496 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 000 354 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 11 000 395 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 11 000 395 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 2 % 464 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 2 % 532 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 000 399 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 13 000 451 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 13 000 451 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 2 % 517 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 2 % 570 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 000 427 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning - -
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell - -
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 2,5 % -
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 2,5 % -