Virke - Boligbyggelag

Avtalen gjelder ansatte i boligbyggelag, som kontor- og administrasjonsmedarbeidere, tekniske ledere og håndverkere.

Mellomoppgjøret 2021

Partene har blitt enige om et generelt tillegg for alle ansatte omfattet av avtalen på 2,25 kroner per time.

Resultatet er på linje med resultatet i frontfaget, og gjelder fra 1. april 2021. I tillegg er det lokale forhandlinger, som gjennomføres på hver enkelt virksomhet.

 

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet og Virke er blitt enige om en ny tariffavtale for boligbyggelag. Det var en tøff og spesiell forhandlingsrunde fordi Samfo ble oppløst tidligere i år og de fleste virksomhetene der gikk over i til Virke og tariffavtalen for boligbyggelag.

Forhandlingene var krevende, og Fagforbundets krav var i hovedsak å sikre medlemmene reallønnsvekst samt å sikre medlemmene at opparbeidede rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår fra Samfo-avtalene blir videreført.

Vi brukte mye tid på å sikre rettighetene for medlemmene som som ble flyttet over til denne avtalen. Vi er blitt enige om at tidligere Samfo-medlemmer må drøfte med de ansatte om ordninger kan videreføres lokalt. Ingen endringer skal gjøres for slike drøftinger er gjennomført. Lokale særavtaler som var forankret i Samfos hovedavtale skal forankres i Virkes hovedavtale.

Det økonomiske resultatet var på linje med frontfaget og ga et generelt tillegg til alle på kr 2481,- samt en tilsvarende heving av minstelønnssatsene. Nå skal det føres lokale forhandlinger i henhold til tariffavtalens bestemmelser.

Man har videre blant annet innført et ubekvemstillegg, ny bestemmelse om lønn under verneplikt samt bestemmelser om bemanning, innleie og nytt bilag om vikarbyrå.

Partene viderefører muligheten borettslag (og tilhørende virksomheter) har til at de lokale forhandlingene gjennomføres mellom de sentrale parter. Resultatet her vil foreligge så snart det har vært gjennomført godkjent uravstemning.

Partene er enige om i felleskap se på ordningene for ytelser for dødsfall og erstatning ved yrkesskader/yrkessykdom. Fram til en eventuell ny enighet skal virksomhetene følge eksisterende ordning fram til 30.4.22.

Nå går oppgjøret til uravstemning blant medlemmene.

Virke 026

Tariffavtale for boligbyggelag. Mange som tidligere hadde avtale med SAMFO er nå på denne avtalen. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


Garantilønn gjeldende fra 1. april 2019 etter ansiennitet

StillingerLønnstilleggGarantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875290 635
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå4 875315 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning4 875361 415
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875380 385
StillingerLønnstilleggGarantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875298 385
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå4 875321 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning4 875-
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875-
StillingerLønnstilleggGarantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875309 385
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå4 875331 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning4 875-
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875-
StillingerLønnstilleggGarantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875338 635
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå4 875353 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning4 875-
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875-