Virke - Boligbyggelag

Avtalen gjelder ansatte i boligbyggelag, som kontor- og administrasjonsmedarbeidere, tekniske ledere og håndverkere.

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet og Virke er blitt enige om en ny tariffavtale for boligbyggelag. Det var en tøff og spesiell forhandlingsrunde fordi Samfo ble oppløst tidligere i år og de fleste virksomhetene der gikk over i til Virke og tariffavtalen for boligbyggelag.

Forhandlingene var krevende, og Fagforbundets krav var i hovedsak å sikre medlemmene reallønnsvekst samt å sikre medlemmene at opparbeidede rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår fra Samfo-avtalene blir videreført.

Vi brukte mye tid på å sikre rettighetene for medlemmene som som ble flyttet over til denne avtalen. Vi er blitt enige om at tidligere Samfo-medlemmer må drøfte med de ansatte om ordninger kan videreføres lokalt. Ingen endringer skal gjøres for slike drøftinger er gjennomført. Lokale særavtaler som var forankret i Samfos hovedavtale skal forankres i Virkes hovedavtale.

Det økonomiske resultatet var på linje med frontfaget og ga et generelt tillegg til alle på kr 2481,- samt en tilsvarende heving av minstelønnssatsene. Nå skal det føres lokale forhandlinger i henhold til tariffavtalens bestemmelser.

Man har videre blant annet innført et ubekvemstillegg, ny bestemmelse om lønn under verneplikt samt bestemmelser om bemanning, innleie og nytt bilag om vikarbyrå.

Partene viderefører muligheten borettslag (og tilhørende virksomheter) har til at de lokale forhandlingene gjennomføres mellom de sentrale parter. Resultatet her vil foreligge så snart det har vært gjennomført godkjent uravstemning.

Partene er enige om i felleskap se på ordningene for ytelser for dødsfall og erstatning ved yrkesskader/yrkessykdom. Fram til en eventuell ny enighet skal virksomhetene følge eksisterende ordning fram til 30.4.22.

Nå går oppgjøret til uravstemning blant medlemmene.

Virke 026

Gyldig:
01.05.2020 - 30.04.2022

Avtalens innhold:
Tariffavtale for boligbyggelag i Virke

Protokoller:
Protokoll Virke boligbyggelag hovedoppgjøret 2020


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Garantilønn gjeldende fra 1. april 2019 etter ansiennitet

Stillinger Lønnstillegg Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875 290 635
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 4 875 315 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 4 875 361 415
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875 380 385
Stillinger Lønnstillegg Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875 298 385
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 4 875 321 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 4 875 -
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875 -
Stillinger Lønnstillegg Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875 309 385
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 4 875 331 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 4 875 -
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875 -
Stillinger Lønnstillegg Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875 338 635
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 4 875 353 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 4 875 -
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875 -