Posten Norge

Tariffavtalen i Posten Norge er en vertikal avtale, det vil si at alle som jobber i selskapet kan bli medlemmer i Fagforbundet.

Hovedoppgjøret 2022

Oppdatert 1. juni: Medlemmene sa nei til oppgjøret i Posten Norge

57,8 prosent stemte nei til lønnsoppgjøret i Posten i uravstemningen. Partene skal nå snakke sammen, med bistand fra LO Stat og Spekter. Om det ikke blir enighet, blir det mekling - og vi må vente på tur i meklingskøen. I så fall vil meklingen trolig skje først over sommeren.

Det er med andre ord fare for streik i Posten-oppgjøret, og det blir i så fall den første streiken i avtaleområdet i manns minne.

Resultat fra uravstemningen

Av Fagforbundets 6571 stemmeberettigede har 3704 (56,37%) medlemmer stemt.

1486  (40,12 %) stemte JA

2144 (57,88 %) stemte NEI

74 (2,00 %) stemte BLANK

Dette ble partene enige om etter ordinære forhandlinger

Resultatet medlemmene sa nei til uravstemningen var som følger: tillegg på kr 15.800 kroner pr. år til arbeidstakere med en årslønn lavere enn 480.000 kroner. Arbeidstakere med en årslønn på 480.000 kroner eller høyere gis et tillegg i lønn på 3,3 prosent.

Lønnstilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Lønnsstige for sjåfører

Det etableres en egen lønnsstige for sjåfører (varebil førerkort B/BE) basert på yrkesansiennitet. Stigen blir lik lønnsstigen for Postbud. Dagens Sjåfører opprettholder lønn som i dag. Stillingstittel Sjåfør vikar avvikles. Tittel for disse blir Sjåfør.

Også postbud og terminalarbeidere får ny lønnsstige.

Andre punkter:

  • Beløpet til veileder for lærlinger økes til kr 15.000.
  • Fagbrevtillegget økes til kr 18.600. 
  • Som følge av endrede krav til pensjon fra første krone er det noen endringer i overenskomsten.
  • Det skal etableres et partsarbeid som skal se på arbeidsorganisering der arbeidstaker har fast oppmøte på mer enn én geografisk lokasjon. Arbeidet skal kartlegge omfanget og hvorvidt oppgavene bør organiseres på andre måter, samt vurdere kompensasjonsmodeller for denne type organisering. Frist for dette arbeidet er 01.10.2022
  • Kompetanseutvikling av egne ansatte er et viktig virkemiddel for å nå Postens mål og strategier. Partene skal sammen utarbeide og drøfte hvilke vilkår som skal være gjeldende i forbindelse med ulike kompetansetiltak. 
  • Det skal igangsettes et partsarbeid for å vurdere endring av innretning av vilkårene for yrkessjåfører. Hensikten med arbeidet er å identifisere hvilke endringer som bør gjennomføres, for at langt flere typer av transportoppdrag kan utføres med lønnsomhet.
Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2022-24


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2018-2021

Protokoller:
Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:
Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:
Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Posten Norge as
Bring Warehousing as
Sykehuspartner HF
Drammen Scener
Dansens Hus
Sykehusapotekene HF
Hålogaland Kraft as
Helseplattformen AS
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Bring Før7 AS
Sjukehusapoteka vest HF
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
Oslo Universitetssykehus HF
St. Olavs hospital HF
Sunnås sykehus HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Oslo Sporveier
Bring Transportløsninger as
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Helse Nord IKT as
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Helseforetakenes senter for pasientreiser HF
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehusinnkjøp HF
Diakonistiftelsen Røysum
Røde Kors rehabiliteringssenter
Ruter
Martina Hansens hospital


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?