Posten Norge

Tariffavtalen i Posten Norge er en vertikal avtale, det vil si at alle som jobber i selskapet kan bli medlemmer i Fagforbundet.

Partene i lønnsoppgjøret for Posten Norge er enige om lønnsoppgjøret for 2021. Oppgjøret gir et opprykk på minst 16 000 til alle og et ekstra løft for de lavest lønte.

De som tjener over 570 000 vil få et prosenttillegg på 2,8 prosent. Det ble også solide påslag på de laveste lønnsstigene i tillegg til det generelle tillegget. Dette resultatet innbefatter det LO-Stat – Spekter ble enige om i A-delsforhandlingene.

I praksis betyr det:

  • Lønnsrammene 63 og 66 økes med 3800 i henholdsvis 2 og 4 års ansiennitet i landet for øvrig.
  • Lønnsrammene 63 og 66 økes med 4000 i henholdsvis 2 og 4 års ansiennitet i Oslo.
  • Lønnsrammene 63 og 66 kortes med år og topplønn oppnås etter 16 år.

Til tross for at dette er et mellomoppgjør der det vanligvis ikke snakkes om annet enn lønn, så fikk Fagforbundet Post og finans inn en bestemmelse om å ta inn ekstra lærlinger i 2021.

Økt pensjon og stipender

Fra 2022 vil innskuddssatsene til pensjon øke til 5,9 prosent for inntekt mellom 0-7,1G og 21,5 prosent for inntekt mellom 7,1 – 12G.  I tillegg styrkes stipendordningen med 1 million kroner hvert år i tre år fra 2021. Økningen av innskuddssatsene til pensjonsordningen og styrking av stipendordningen mener vi er gode erstatninger for tapte seniordager.

Lønnsrammer for Posten Norge (gjeldende fra 1. april 2021)

Lønnsansiennitet, år Lønnsramme 6302 Lønnsramme 6303
0 år 409 700 417 100
1 år 413 300 420 900
2 år 417 100 424 900
4 år 420 900 428 900
7 år 424 900 432 500
8 år 428 900 434 800
9 år 432 500 438 500
10 år 434 800 442 200
14 år 442 200 449 500
16 år 452 400 454 100
Lønnsansiennitet, år Lønnsramme 6602 Lønnsramme 6603
0 år 409 700 417 100
1 år 413 300 420 900
2 år 417 100 424 900
4 år 420 900 428 900
7 år 424 900 432 500
8 år 428 900 434 800
9 år 432 500 438 500
10 år 434 800 442 200
14 år 442 200 449 500
16 år 452 400 454 100
Spekter 032

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:
Protokoll, Posten Norge B-del, hovedoppgjøret 2022

Andre avtaler:
Omstillingsavtalen Posten
Særavtale om fleksibel arbeidstid i Posten
Særavtale om seniordager i Posten
Særavtale om fastsettelse av tjenestetid i forbindelse med nedbemanning i Posten
Virkemiddelavtalen Posten
Justering av virkemiddelavtalens regler om gavepensjon


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2022-24


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2018-2021

Protokoller:
Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:
Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:
Aleris røntgen as
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Norlandia Care eldreomsorg
Oslo Konserthus
Spekter Helse
Bring Warehousing as
Sykehuspartner HF
Valnesfjord Helsesportsenter
Norlandia preschool
Drammen Scener
Dansens Hus
Sykehusapotekene HF
2Care Oslo as
Fjellinjen AS
Hålogaland Kraft as
Rehabiliteringsenteret AiR
Ruter
Helseplattformen AS
Stiftelsen RIBO
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Tyrilistiftelsen
Trøndelag ortopediske verksted
N.K.S. Helsehus Akershus
Bring Før7 AS
Sjukehusapoteka vest HF
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
Oslo Universitetssykehus HF
St. Olavs hospital HF
Sunnås sykehus HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Spekter Helse A2-del
Oslo Sporveier
Bring Transportløsninger as
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Norge as
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Helse Nord IKT as
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?