Til hovedinnhold

Posten Bring

Tariffavtalen i Posten Norge er en vertikal avtale, det vil si at alle som jobber i selskapet kan bli medlemmer i Fagforbundet.

Mellomoppgjøret 2023

Fagforbundet Post og finans har forhandla fram et lønnsløft for de ansatte i Posten Norge. Resultatet er i tråd med frontfaget og sikrer en lavlønnsprofil.

Partene ble enige om et tillegg på 23.300 kroner per år til arbeidstakere med en årslønn som er lavere enn 517.778 kroner. Arbeidstakere med en årslønn på 517.778 eller høyere gis et tillegg i lønn på 4,5 prosent.

Det generelle tillegget gis fra 1. april 2023, og inkluderer tillegget avtalt i de sentrale forhandlingene. Ettersom årets oppgjør var et mellomoppgjør, ble det bare forhandlet om lønn.

Lønnstilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

– Vi er fornøyde med å oppnå frontfagets ramme på 5,2 prosent. I tillegg mener vi at vi har fått til en god sosial profil, der vi har tatt hensyn til alle grupper i Posten Norge, og de lavtlønte er ivaretatt, sier Gerd Øiahals, leder for Fagforbundet Post og finans.

Hovedoppgjøret 2022

Partene i meklingen i oppgjøret mellom Posten Norge og Fagforbundet ble enige natt til torsdag 8. september. Dermed ble det ingen streik.

– Det har vært en krevende mekling. Vi har fått fram et resultat som er tydelig bedre enn det som medlemmene stemte nei til. Vi har fått ferske penger som gir et solid løft. Vi har fått et generelt tillegg på 20 000.- til arbeidstakere med en årslønn lavere enn 571 428. Arbeidstakere med en årslønn på mer enn 571 429 gis et tillegg på 3,5 prosent. Begge deler med virkning fra 1.5., sier lederen for Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals.  

Fagbrevtillegg

Resultatene som ble oppnådd i vårens oppgjør som blant annet fagbrevtillegg, endringer på lønnsrammene 63 og 66 og justering av normeringspott videreføres.

Partene er også enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal se på stillingsstrukturen og konsekvensene av dagens stillingstitler og lønnsspenn i Posten Norge AS i løpet av 2023.  

Dette ble partene enige om etter ordinære forhandlinger

Resultatet medlemmene sa nei til uravstemningen var som følger: tillegg på kr 15.800 kroner pr. år til arbeidstakere med en årslønn lavere enn 480.000 kroner. Arbeidstakere med en årslønn på 480.000 kroner eller høyere gis et tillegg i lønn på 3,3 prosent.

Lønnstilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Lønnsstige for sjåfører

Det etableres en egen lønnsstige for sjåfører (varebil førerkort B/BE) basert på yrkesansiennitet. Stigen blir lik lønnsstigen for Postbud. Dagens Sjåfører opprettholder lønn som i dag. Stillingstittel Sjåfør vikar avvikles. Tittel for disse blir Sjåfør.

Også postbud og terminalarbeidere får ny lønnsstige.

Andre punkter:

  • Beløpet til veileder for lærlinger økes til kr 15.000.
  • Fagbrevtillegget økes til kr 18.600. 
  • Som følge av endrede krav til pensjon fra første krone er det noen endringer i overenskomsten.
  • Det skal etableres et partsarbeid som skal se på arbeidsorganisering der arbeidstaker har fast oppmøte på mer enn én geografisk lokasjon. Arbeidet skal kartlegge omfanget og hvorvidt oppgavene bør organiseres på andre måter, samt vurdere kompensasjonsmodeller for denne type organisering. Frist for dette arbeidet er 01.10.2022
  • Kompetanseutvikling av egne ansatte er et viktig virkemiddel for å nå Postens mål og strategier. Partene skal sammen utarbeide og drøfte hvilke vilkår som skal være gjeldende i forbindelse med ulike kompetansetiltak. 
  • Det skal igangsettes et partsarbeid for å vurdere endring av innretning av vilkårene for yrkessjåfører. Hensikten med arbeidet er å identifisere hvilke endringer som bør gjennomføres, for at langt flere typer av transportoppdrag kan utføres med lønnsomhet.
Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Spekter A-del

Protokoller:

Protokoll Spekter A-del 2022-24

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Bring Før7 AS
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
St. Olavs hospital HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sporveien
Post Bring Bildrift AS
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Bring AS
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Bring Warehousing as
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Ruter
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Tian Helse
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Olavshallen as

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?