Til hovedinnhold

Posten Bring AS

Tariffavtalen i Posten Norge er en vertikal avtale, det vil si at alle som jobber i selskapet kan bli medlemmer i Fagforbundet.

Hovedoppgjøret 2024

– Vi er godt fornøyd med resultatet. Oppgjøret er i tråd med frontfaget, noe som tilsier at våre medlemmer vil få økt kjøpekraft. Vi gikk inn i forhandlingene med et tydelig krav om å prioritere de med lavest lønn. Det har vi fått til, sier Gerd Øiahals, leder i Fagforbundet Post og finans.

Arbeidstakere med årslønn lavere enn 520.000 kroner gis et tillegg på 26.000 kroner i året. De med en årslønn på over 520.000 kroner vil få et tillegg på 5 prosent. Tilleggene er inkludert tillegg avtalt i de innledende sentrale forhandlingene.

Det er gjort endringer i lønnsrammen som spesielt treffer de med lavest lønn. Noen vil få opptil 35.000 kroner med denne justeringen.

– Vi har også fått løfta ubekvemstillegget på morgen og kveld til 25 kroner per time. I sum er dette et godt oppgjør for hele laget i Posten Bring AS, sier Øiahals.

Endelig får folk betalt for reise

Mange av arbeidstakerne i Posten Bring AS bruker mye tid på å reise. Det er en del av jobben. Fagforbundet har i lang tid hatt som prinsipp at alle som jobber i Posten Bring AS skal få betalt for den tida de jobber.

– Endelig har vi fått på plass godtgjørelse på all avtalt reisetid. Det anser vi som en stor seier. Det vil bety mye for lønna til de som tilbringer lange arbeidsdager i bilen, sier Øiahals.

Styrket satsing på egne ansatte

Løsningen gir betydelige muligheter for kompetanseutvikling. Det er avtalt at bedriften så langt som mulig skal utvikle egne ansatte. Sammen skal arbeidstaker- og arbeidsgiversida årlig avtale konkrete satsingsområder for kompetanseheving, basert både på arbeidstakernes behov og bedriftens planer.

I tillegg økes rammen for stipendordningen fra 1,5 millioner kroner til 2,25 millioner kroner.

– Det var forbundet som i sin tid klarte å få på plass en stipendordning i bedriften. Vi er stolt over at vi har klart å fylle på med midler i ordningen. Som alt annet er det også blitt dyrere å etterutdanne seg, sier Øiahals, og legger til:

– Samlet sett utgjør dette en kraftig styrket satsing på kompetanseutviklinga til medlemmene våre i Posten Bring AS.

Protokoll kommer så snart den er klar.

– Oppgjøret skal nå til uravstemning. Vi anbefaler våre medlemmer å stemme ja, sier Øiahals.

Mellomoppgjøret 2023

Fagforbundet Post og finans har forhandla fram et lønnsløft for de ansatte i Posten Norge. Resultatet er i tråd med frontfaget og sikrer en lavlønnsprofil.

Partene ble enige om et tillegg på 23.300 kroner per år til arbeidstakere med en årslønn som er lavere enn 517.778 kroner. Arbeidstakere med en årslønn på 517.778 eller høyere gis et tillegg i lønn på 4,5 prosent.

Det generelle tillegget gis fra 1. april 2023, og inkluderer tillegget avtalt i de sentrale forhandlingene. Ettersom årets oppgjør var et mellomoppgjør, ble det bare forhandlet om lønn.

Lønnstilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

– Vi er fornøyde med å oppnå frontfagets ramme på 5,2 prosent. I tillegg mener vi at vi har fått til en god sosial profil, der vi har tatt hensyn til alle grupper i Posten Norge, og de lavtlønte er ivaretatt, sier Gerd Øiahals, leder for Fagforbundet Post og finans.

Spekter 032

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2024

Protokoller:

Protokoll, A-del, 2024 - 2026

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Helse Midt-Norge RHF
Bring Home Delivery as
Teateroverenskomsten
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Spekter Helse
Hemit HF
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Bring Før7 AS
Sykehuset Østfold
Vestre Viken HF
Sykehuset Innlandet HF
Helse Bergen HF
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
A-hus HF
St. Olavs hospital HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Nord RHF
AtB AS
Ruter
Norsk Helsenett SF
Tian Helse
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Bring Courier & Express as
Bring Warehousing as
Posten Bring AS
Post Bring Bildrift AS
Dansens Hus
Den norske opera & ballett
Drammen Scener
Olavshallen as
Oslo Konserthus
Østfold Internasjonale Teater
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Fonna
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehuspartner HF
2Care Oslo as
Evidia
Lovisenberg diakonale barnehage
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Trøndelag ortopediske verksted
Tyrilistiftelsen
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Valnesfjord Helsesportsenter
Martina Hansens hospital
Bori BBL
Fjellinjen AS
Sporveien
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Lovisenberg omsorg 2
Stiftelsen RIBO
Helseplattformen AS
Sykehusinnkjøp HF
Funksjonæroverenskomst Vy buss

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?