Til hovedinnhold

Bring Courier & Express

Tariffavtalen i Bring Courier & Express er en vertikal tariffavtale, det vil si at Fagforbundet kan organisere alle tilsatte i selskapet.

Hovedoppgjøret 2024

Det gis et generelt årstillegg på 25.000 kroner til alle arbeidstakere med en årslønn under 550.000 kroner, og 4,8 prosent for de som tjener 550.000 kroner og mer. Tilleggene inkluderer tillegg avtalt i de innledende sentrale forhandlingene.

Deltidsansatte gis et forholdsmessig tillegg.

– Vi har fått på plass et godt oppgjør som tilsier økt kjøpekraft for alle medlemmene i Bring Courier & Express, sier Gerd Øiahals, leder i Fagforbundet Post og finans.

Ubekvemstillegg for morgen- og ettermiddagsjobbing økes med 8 kroner. I tillegg innføres det et høytidstillegg på 35 kroner per time for arbeid på helge- og høytidsdager.

– Høytidstillegget er et viktig gjennomslag. Noen må jobbe disse dagene, og nå vil de få bedre betalt for dem, sier Øiahals.

Det er også lagt til et nytt punkt i avtalen som stadfester heltidskultur.

Ellers er partene blant enige om at dagens særavtale om hjemmevakt skal evalueres og gjennomgås på nytt, og at det skal utredes et forslag til ansiennitetsstige eller ansiennitetstillegg til mellomoppgjøret 2025.

Les mer i protokoll og overenskomst.

Spekter 036

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Avtalens innhold:

Bring Courier & Express as

Protokoller:

Protokoll, 2024

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2024

Protokoller:

Protokoll, A-del, 2024 - 2026

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Helse Midt-Norge RHF
Bring Home Delivery as
Teateroverenskomsten
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Spekter Helse
Hemit HF
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Bring Før7 AS
Sykehuset Østfold
Vestre Viken HF
Sykehuset Innlandet HF
Helse Bergen HF
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
A-hus HF
St. Olavs hospital HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Nord RHF
AtB AS
Ruter
Norsk Helsenett SF
Tian Helse
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Bring Courier & Express as
Bring Warehousing as
Posten Bring AS
Post Bring Bildrift AS
Dansens Hus
Den norske opera & ballett
Drammen Scener
Olavshallen as
Oslo Konserthus
Østfold Internasjonale Teater
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Fonna
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehuspartner HF
2Care Oslo as
Evidia
Lovisenberg diakonale barnehage
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Trøndelag ortopediske verksted
Tyrilistiftelsen
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Valnesfjord Helsesportsenter
Martina Hansens hospital
Bori BBL
Fjellinjen AS
Sporveien
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Lovisenberg omsorg 2
Stiftelsen RIBO
Helseplattformen AS
Sykehusinnkjøp HF
Funksjonæroverenskomst Vy buss

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?