Til hovedinnhold

NHO - BPA

NHO Geneo og Fagforbundet skrev 30. september 2022 under  en splitter ny avtale for brukerstyrte personlige assistenter (BPA).

BPA overenskomsten er en minstelønnsavtale der NHO Geneo og Fagforbundet anbefaler at det lokalt utarbeides egne minstelønnssatser som gir bedre uttelling. Dette kan gjøres i de årlige lokale forhandlingene med for eksempel  lønnsansiennistesbestemmelser som gir uttelling for erfaring med mer. Dette bør så  legges inn i lokale særavtaler som BPA-overenskomsten åpner opp for.

Pr i dag er disse virksomhetene omfattet av BPA-overenskomsten i NHO:

  • AssisterMeg avd. Stavnager
  • Human Care AS, BPA
  • Ecura Hjemmetjenester og BPA, avd Stor Oslo

Ny avtale for brukerstyrte personlige assistenter i NHO-området

Partene er enige om en minstelønnssats fra 01.10.2022 på kr 184,38 for medlemmer som jobber 37,5 timers uke og kr 194,77 for medlemmer som jobber gjennomsnittlig 35,5 timers uke. Dette utgjør en minste årslønn i full stilling uten ubekvemstillegg om lag 360 000. 

Fra 01.01.2023 er lørdags- og søndagstillegg minst kr 57,-. fra samme tidspunkt er kvelds- og nattillegg for de som jobber i turnusordning minst kr 60,-.

Vi håper alle virksomhetene blir med på det organiserte arbeidsliv og at BPA-overenskomsten gjøres gjeldende for alle BPA virksomheter i NHO området.

Minstelønnssatser

Arbeidstid Timelønn
37,5 timers uke 184,38
35,5 timers uke 197,77

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

NHO 595

BPA-overenskomsten blir forhandlet med NHO Geneo. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-10-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

BPA overenskomsten

Protokoller:

Opprettelsesprotokoll, NHO - BPA-overenskomsten, 2022

NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Bli en del av det ordna arbeidslivet med tariffavtale!

Det er altfor få som har tariffavtale i BPA-bransjen. Fagforbundet er opptatt av at brukerstyrte personlige assistenter skal ha ordna arbeidsforhold. Det kan være spesielt utfordrende for denne gruppa siden de jobber mye alene og i en veldig tett relasjon. Derfor er det viktig med klare avtaler og rammer.

Ønsker du tariffavtale? Ta kontakt med Fagforbundets rådgiver Arne Løseth.

Disse virksomhetene har tariffavtale for BPA:

Alle annsatte med kommune som arbeidsgiver – Hovedtariffavtalen (KS)
Alle ansatte med Oslo kommune som arbeidsgiver – tariffavtale Dok 025

NHO – BPA overenskomsten avt 595:
AssisterMeg AS avd Stavanger
Ecura Hjemmetjenester og BPA, avd Region Stor-Oslo
Human Care AS, avd BPA

Virke – Landsoverenskomsten for BPA:
Care Avlastning AS
Jag Assistanse AS, avd. Stavanger
Medvind Assistanse AS, avd Trondheim
Omsorg i Agder AS
Prima Assistanse AS, avd Agder
Prima Assistanse AS, avd Grenland
Prima Assistanse AS, avd Innlandet
Prima Assistanse AS, avd Midt-Norge
Prima Assistanse AS, avd Møre og Romsdal
Prima Assistanse AS, avd Oslo
Prima Assistanse AS, avd Romerike
Prima Assistanse AS, avd Vestland
Rogaland Omsorg AS
Uloba – Independent Living Norge SA

Spekter
Unicare Bo og Omsorg AS

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?