Fagforbundet klar for tariff 2020

Fagforbundet står foran et hovedoppgjør. Hele organisasjonen må være i tipp topp stand til det braker løs.

06.02.2020 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 17.02.2020

Lønn og tariff er blitt helårsjobbing for tillitsvalgte og mange ansatte i Fagforbundet. I 2020 er det et hovedoppgjør som skal gjennomføres, og det betyr at alt er i spill. Det handler ikke bare om kroner og øre. I et tariffoppgjør er det alltid muligheter for at forhandlinger ender i brudd med påfølgende mekling. Dersom mekling ikke fører fram, blir det streik. Det betyr at hele organisasjonen må forberede seg på streik. I år blir det et forbundsvist oppgjør, og ikke et samordna oppgjør.  Cirka 30 tariffavtaler skal ferdigforhandles, i tillegg kommer B-delene i Spekter. Til sammen er Fagforbundet involvert i over 80 avtaler. 

Sentral beredskap ved streik

Fagforbundet sentralt koordinerer og organiserer alle streiker. Denne gruppa har blant annet ansvar for å revidere streikehåndboka og sørge for streikemateriell. Dette arbeidet er godt i gang.

I tillegg til de overordna forberedelsene, gir den sentrale konfliktberedskapsgruppa råd og veiledning til lokalapparatet under en eventuell streik. Ved behov vil streikeledere få tilbud om opplæring når oppgjøret nærmer seg en avslutning på en eventuel mekling.

Lokal fagforening har en nøkkelrolle

I forkant av tariffoppgjørene må de lokale fagforeningene hvert år oppdatere seg på innholdet i streikehåndboka. Streikehåndboka er skrevet for fagforeningsstyrene og andre tillitsvalgte som kan bli berørt av en eventuell streik.

Det er viktig å understreke at håndboka gjelder for alle tariffområder i Fagforbundet. Streikehåndboka bør være eget tema på et styremøte i fagforeninga.

Alle må rydde i Fane2

Fagforeningene har ansvar for å ajourføre medlemsopplysningene i Fane2. Forbundet må være sikre på at alle medlemmene er registrert med korrekt arbeidsgiver, arbeidssted, tariffområde, stillingskode og yrkesgruppe. Videre blir fagforeningene bedt om å forberede organisering og ledelse ved en eventuell streik.

Lokal konfliktberedskap

Fagforeningsleder er streikeleder, og fagforeningsstyret er streikekomité, uavhengig av tariffområde. Ansatte/tillitsvalgte fra det berørte tariffområdet streiken omfatter, bør delta i komiteen. Kommunene (KS-området) er Fagforbundets største område. I tillegg har Fagforbundet mange flere tariffområder. Det er viktig at det ryddes opp i alle tariffområder.

Alle tariffområder viktige - hele året

Oppstykkinga av arbeidslivet gjør jobben som tillitsvalgt mer krevende. Private, kommersielle aktører langt inn i det som var kommunenes kjerneområder, krever at vi tenker ut over KS-området, både under forberedelser og gjennomføring av tariffoppgjør og konfliktberedskap.

Når det ikke blir enighet i forhandlinger, går oppgjøret til mekling og dras derfor ut i tid. Oppgjøra kan også gå raskt ved at partene blir enige seg imellom. Hvis partene ikke klarer å bli enige om et anbefalt resultat innen tidsfristen, eller ved mekling på overtid, blir det streik.

Alt dette betyr at både sentral og lokal beredskap må fungere gjennom hele året. Det krever tydelige roller, at vi følger linja og at informasjonsflyten er god.