Til hovedinnhold

Klinisk fagstige

Klinisk fagstige

Velkommen til Fagforbundets Fagstige. Dette er en ordning du kan bruke til å dokumentere din praktiske og teoretiske kunnskap.

Alle medlemmer av Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet er velkommen til å søke. Vi har søknadsfrist to ganger i året, og datoene er 1. april og 1. oktober. Du kan vente svar på søknaden din omtrent fire uker etter fristen.

For kursarrangører: Forhåndsgodkjenning av kurs

Klinisk fagstige for deg som er assistent

Du kan bruke Fagforbundets ordning med klinisk fagstige til å dokumentere din praktiske og teoretiske kunnskap. Hvis du jobber som assistent innen helse og sosial og er medlem av Fagforbundet, er du velkommen til å søke. NB! Du må aldri legge ved originale dokumenter, kun kopier.

Du finner informasjon og søknadsskjema nedenfor. Vi har søknadsfrist to ganger i året, og datoene er 1. april og 1. oktober. Du kan vente svar på søknaden din omtrent fire uker etter fristen.

Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn for lønnskrav i lokale forhandlinger. 

Kriterier for klinisk fagstige for assistenter

Relevant yrkespraksis

For nivå 1 kreves 3 års yrkespraksis som er relevant i forhold til det valgte området søkeren fordyper seg innenfor. Bred yrkespraksis som etter hvert smalner inn i forhold til valgt fagfelt, godkjennes. For eksempel vil yrkespraksis fra generell eldreomsorg (herunder også arbeid med demente pasienter) kunne telle med, når valgt fagfelt er demensomsorg, hvis søkeren etter hvert konsentrerer arbeidet sitt inn mot demensomsorg spesielt. Dette gir bredde i yrkeserfaringen, som kan være en styrke når søkeren ønsker å spisse sin kompetanse inn mot et smalere fagfelt.

Utgangspunktet for beregning av yrkespraksis er stillingsstørrelse på minst 50 % for å være tellende.

For nivå 2 kreves 4 års yrkespraksis som er relevant i forhold til det valgte området søkeren fordyper seg innenfor. Tid anvendt til videreutdanning medregnes.

Utdanning

Nivå 1: Søkeren har realkompetanse innen helse og sosialfag. Hvis du i tillegg har annen utdanning du har nytte av i din yrkespraksis: Skriv inn på søknadsskjemaet hvilken utdanning du har. Dette vil da gå fram på godkjenningsbeviset for Fagstigen.

Nivå 2: Søkeren har realkompetanse innen helse og sosialfag. Hvis du i tillegg har annen utdanning fra andre fagfelt, og som er relevant for fagstigen: Skriv inn på søknadsskjemaet hvilken utdanning du har! For eksempel kan utdanning innen musikk være relevant for Fagstige innen demensomsorg, osv. Dette vil da gå fram på godkjenningsbeviset for Fagstigen. Søkeren skal i tillegg ha relevant videreutdanning innen helse eller sosialfag fra fagskole eller høyskole, tilsvarende ½ års fulltids studier. Annen relevant videreutdanning kan, etter individuell søknad, telle med.

Veiledning

Nivå 1 : Ingen krav til veiledning

Nivå 2: 30 timer veiledning

Veiledningen kan være både individuell og i gruppe. Veiledningen må være rettet mot praktisk utøvelse av yrket. Veiledningen skal være systematisk, og veilederen skal følge utviklingen til den som blir veiledet. I dokumentasjonen for veiledningen skal det framgå antall timer det er gitt veiledning, hovedtema og området det ble veiledet i. Veileder skal signere og det skal fremgå hvilke kompetanse veilederen har. Individuell veiledning skal minst være halvparten av veiledningskravet. En veiledningstime utgjør 45 minutter.

Hospitering godkjennes som veiledning med inntil 50 % av den individuelle veiledningen.

I gruppeveiledning er fokuset rettet mot yrkesutøveren som fagperson og deltakerne reflekterer over situasjoner fra praksisfeltet.

Gruppeveiledning dokumenteres ved å angi den faglige sammensetningen, antall timer, tidsrom for veiledningen, og antall deltakere. Veileder skal signere og det skal fremkomme hvilke kompetanse veilederen har.

Kurs og undervisning

Nivå 1: 80 kurstimer
Nivå 2: 150 kurstimer 

Kurs- og undervisningstimene skal være faglig relevante i forhold til valgt fordypningsområde. Kunnskapen skal bidra til at søkere får bedre innsikt og fornyet kunnskap i arbeidsområdet, og blir mer bevisst sine handlinger i forhold til utøvelsen av yrket. Undervisningen skal bidra til at en får oppdatert kunnskap om forskning og fagutvikling, slik at yrkesutøveren kan yte en bedre praksis basert på fornyet kunnskap.

Etikk er grunnleggende for å utøve arbeid i helse og sosialsektoren, og bør være en del av undervisningen.

Litteratur

Nivå 1Søker må dokumentere relevante litteraturstudier på til sammen 1500 sider. Nettbasert selvstudium kan erstatte faglitteratur. 30 timers nettstudier omregnes til å tilsvare 500 sider faglitteratur.

Nivå 2Søkere må dokumentere litteraturstudier på til sammen ca. 3 000 sider. Litteratur fra videreutdanning kan medregnes hvis det er faglig relevant. Nettbasert selvstudium kan erstatte faglitteratur. 30 timers nettstudier omregnes til å tilsvare 500 sider faglitteratur.

Faglig prosjekt

Skriftlig prosjekt, søker velger ett av disse tre tiltakene:

 • en litteraturstudie – lag en rapport over lest faglitteratur/gjennomførte nettstudier.. Vi anbefaler at du skriver om hver enkelt bok, artikkel, og / eller nettbaserte fagkurs, og hvordan du mener dette har betydning for din yrkesutøvelse.
 • et skriftlig fordypningsarbeid – skriv en oppgave knyttet til det valgte fagområdet. Skriv hvorfor du har valgt å skrive om det valgte temaet, og hvordan dette temaet henger sammen med din praktiske arbeidshverdag. For eksempel: Jeg har valgt å skrive en oppgave om kommunikasjon med pasienter med demens, da jeg på min arbeidsplass på xxxx sykehjem, ser at en del pasienter med demens blir unødig sosialt isolert.
 • en fagartikkel publisert i tidsskriftet Fagbladet eller et annet fagtidsskrift.

Generell informasjon om Klinisk Fagstige for assistenter

Dispensasjon

Det kan søkes dispensasjon fra et eller flere av kravene i kriteriene for Fagstigen, hvis det kompenseres av annen kompetanse og utdanning hos søkeren.

Behandling av søknadene

Administrasjonen i Yrkesseksjon helse og sosial behandler søknadene ut fra de fastlagte kriteriene.

Søkerne som blir godkjent får tilsendt godkjenningssertifikat. Søknaden beholdes av administrasjonen, mens vedleggene returneres sammen med sertifikatet. Hvis det er mindre ting som mangler, blir søkeren tilskrevet og kan ettersende nødvendig dokumentasjon. De som ikke fyller kriteriene får et begrunnet avslag og kan søke igjen når en har oppnådd alle kriteriene. Søknaden sendes da tilbake i sin helhet, med informasjon om hva som skal til for å oppfylle kriteriene.

Søknad

Individuell søknad skrives på eget søknadsskjema, eller du kan få tilsendt søknadsskjema ved å kontakte Fagforbundet, Yrkesseksjon helse og sosial på tlf.23064000.

Fullstendig dokumentasjon skal vedlegges. NB! Du må sende kopier av dokumentasjon, ikke originaler.

Søknad sendes:

Fagforbundet
Yrkesseksjon helse og sosial 
Postboks 7003, St. Olavs plass
0130 Oslo

Søknadsfrist:

Vi behandler søknader to ganger i året, og søknadsfristene er 1. april og 1. oktober. Du kan vente svar omtrent 4 uker etter fristen.

Klage

Hvis medlemmet får avslag kan den anke vedtaket inn for styret i Yrkesseksjon helse og sosial. Klagen må fremsettes skriftlig innen en måned etter at søker har fått brev om avslag. Søkeren må presisere hva klagen går ut på.

Sjekkliste

Du må legge dette ved søknaden din:

 • Dokumentert yrkeserfaring
 • Bevis eller attester fra kurs og undervisning 
 • Dokumentasjon fra veileder
 • Oversikt over relevant litteratur
 • Skriftlig prosjekt

For kursarrangører: Forhåndsgodkjenning av kurs

Retningslinjer og skjema for søknad om forhåndsgodkjenning av kurs, kompetansehevingsprogram og undervisning for deg som er arrangør.

Fagforbundet, Yrkesseksjon helse og sosial godkjenner kompetansehevingsprogram og kurs/undervisning som arbeidsgiver eller andre tilbydere iverksetter. Tilbyderne må sende inn søknadsskjema som er utarbeidet av Fagforbundet. Godkjenningen gjelder så lenge det faglige innholdet ikke endres.

Hensikten med forhåndsgodkjenningen av virksomhetenes kompetansehevingsprogram, er å sikre at programmet oppfyller kriteriene til Fagforbundet sin ordning for klinisk fagstige/fagstige.

Forhåndsgodkjenning av kurs/undervisning gir ikke automatisk godkjenning som meritterende til godkjenning som klinisk spesialist, da kurset/undervisningen må være relevant i henhold til området en søker å bli klinisk spesialist i.

Den enkelte søker har et ansvar for at kurset/undervisningen er relevant. 

Kursarrangør kan være:

 • Fagforbundet sentralt eller lokalt
 • Andre fagorganisasjoner 
 • Kommersielle kurstilbydere
 • Ideelle organisasjoner
 • Skoler/universiteter
 • Offentlige institusjoner
 • Arbeidsgiver

Kun forelesningene gir uttelling med tanke på kursets varighet (for eksempel kan ikke lunsj, pauser og velkomst/introduksjon beregnes inn i antall timer).

Andre undervisningsformer, som f.eks. gruppearbeid og paneldebatter, vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Det er kursarrangør som søker om godkjenning i forkant av kurset og Fagforbundet krever at antall godkjente kurstimer står spesifisert på kursbeviset.

Krav til dokumentasjon

 • Kursdeltagerne må få utdelt kursbevis

Godkjenning av kurs foregår etter Fagforbundets krav til innhold og dokumentasjon.

Fagforbundet behandler kursgodkjenning uten vederlag.

Søknadene behandles i administrasjonen i Yrkesseksjon helse og sosial. Behandlingstid ca. 4 uker.

Godkjennes kurset/kompetansehevingsprogrammet/undervisningen har kursarrangør rett til å trykke følgende tekst i annonseringen:

" Kurset/kompetansehevingsprogrammet/undervisningen godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige/fagstige for  ............. (yrkesgruppe/r) med ...............timer for det området kurset/kompetansehevingsprogrammet/undervisningen er relevant for."

Søknadsskjema

Kontakt

Portrettbilde av Lizeth Maria Hansen

Lizeth Maria Hansen

Sekretær

Fag. yrke, ungdom

Aktuelt

Se alle

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?