Til hovedinnhold

E-læring

E-læringsprogrammer for deg som jobber innen helse og sosial

Fagforbundet legger vekt på å gi og tilrettelegge for kompetanseutvikling for alle medlemmer. Et viktig bidrag i denne sammenhengen er bruken av e-læringsprogrammer. På denne siden har vi samlet noen av de aktuelle e-læringsprogrammene innen helse og sosial.

 
Fag i fokus

Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet har laget nettkursene Fag i Fokus for å styrke kompetansen til medlemmer og tillitsvalgte. E-læringskursene er gratis, består av tekst, videoer og quiz, og tar mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre. Noen temaer er konflikthåndtering, etisk refleksjon, taushetsplikten og håndhygiene. Vi har også et eget kurs for personlig assistenter i BPA-ordningen og et om kompetanseutvikling.

 

"Mangfold og muligheter"

"Mangfold og muligheter" er en samling e-læringskurs for alle som jobber for personer med utviklingshemning. Kursene er gratis, og deltagere som gjennomfører kursene og består tester får kursbevis.

E-læringskursene Mangfold og muligheter gir alle som jobber for utviklingshemmede muligheter for å gjennomføre samme kurs. Gjennom kursenes oppbygning treffer de godt både for faglærte og ufaglærte. Dermed får ansatte en felles plattform for diskusjoner og veivalg som vil komme utviklingshemmede til gode.

Mangfold og muligheter består av tre kurs:

  • Arbeid i andres hjem
  • Kultur, fritid og vennskap
  • Utfordrende atferd

 

E-læringskurs fra Noklus

Noklus anbefaler e-læringskursene sine til alle som gjør laboratoriearbeid, og et tips til virksomheten er å implementere kursene i opplæringsplanen for sine ansatte. Etter fullført kurs får deltakeren kursbevis.

E-læringskursene er gratis for deltakerne i Noklus, og kan utføres når det passer for driften. De aller fleste sykehjem og sykehus, i tillegg til en del hjemmetjeneste-enheter i Norge, deltar i Noklus.

Se kursene fra Noklus

 

"Pårørendeprogrammet"

Pårørendeprogrammet er et e-læringsprogram som er rettet mot ansatte i helse- sosial og omsorgstjenesten. Programmet gir innspill og oppgaver som stimulerer til refleksjon og utvikling av bedre praksis i møte med pårørende.

Hvem er pårørende? Hvordan møter vi dem? Hvordan kan vi bli mer oppmerksomme på dere ressurser og behov?

E-læringsprogrammet er gratis og tilgjengelig for alle.  

 

Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (NAKU)

Personer med utviklingshemning er ofte ikke selv i stand til å forstå hvordan de kan forebygge helseproblemer eller når de trenger helsehjelp.

NAKU har utviklet et opplæringsprogram som skal heve kompetansen hos de som til daglig yter tjenester til personer med utviklingshemning. Materialet tar opp sentrale sider ved helsetjenesten, helse generelt, helseforebyggende tiltak og helsesvikt med gjennomgang av noen aktuelle sykdommer.

E-læring: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming


E-læringsprogrammet "Etisk refleksjon"

Samarbeid om etisk kompetanseheving er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS. Prosjektets hovedmål er å bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen i helse-, sosial- og omsorgstjenestene og gjennomfører systematisk etisk refleksjon i tjenestene.

Se e-læringsprogrammet "Etisk refleksjon".

Det er også laget en side med verktøy, metoder og fagmateriell til bruk i etisk refleksjon.

Nettløsning om legemiddelhåndtering

Fagforbundet har i samarbeid med farmasøyt Agnes Gombos utviklet dette verktøyet om legemiddelhåndtering.

Siden inneholder tekst, quiz, filmer og nedlastbare lydfiler. Verktøyet er beregnet på hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere. Vi anbefaler å kombinere opplæringsprogrammet med undervisning i legemiddellære av farmasøyt eller lege. Du kan også bruke programmet individuelt, for å friske opp kunnskapene dine. Det er gratis å bruke, men man må registrere seg med brukernavn og passord for å få tilgang.

Nettressurs om rus

"Snakk om rus" er en nettressurs spesielt laget for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten.

Her finner du elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell som kan gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler. 

Opplæringsprogram om overgrep mot eldre

Hva bør du gjøre dersom du mistenker overgrep? Hva bør du gjøre dersom du mottar en bekymringsmelding?

E-læringsprogram med refleksjonsoppgaver
Vern for eldre, Oslo kommune har utviklet et e-læringsprogram som har som mål å dyktiggjøre hjelpeapparatet i arbeidet med eldre som er utsatt for overgrep. Programmet retter seg mot helsepersonell, og består av to korte filmer med refleksjonsoppgaver.

I programmet vil du bli presentert for Elsa og Karl, to historier om overgrep mot eldre. Du vil få mulighet til å reflektere over ulike dilemmaer som kan oppstå for deg som helsepersonell. Programmet kan sees alene eller sammen i en gruppe.
Prosjekt "Samarbeid om etisk kompetanseheving" anbefaler e-læringsprogrammet som et verktøy i arbeidet med å heve den etiske kompetansen.

Å jobbe med brukermedvirkning er å ta etikken på alvor

Et nytt verktøy i refleksjonsarbeidet - et historiehefte om brukermedvirkning med spørsmål til diskusjon – kan vise seg nyttig i arbeidet med å få til reel brukermedvirkning.           

 

Nettressurser om barn som pårørende

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. De har laget egne nettressurser for å støtte helsepersonells arbeid med å ivareta barn som pårørende. Ressursene inneholder kunnskap om barna, gode tiltak, vanlige spørsmål og masse verktøy og materiell.

Helselovgivningen har fått bestemmelser som gir alt helsepersonell en plikt til å ivareta barn som pårørende. Plikten skal sørge for at mindreårige barn får informasjon og nødvendig oppfølging når foreldre mottar helsehjelp som følge av psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Se side med opplæring
                          


E-læring for Individuell plan

Helse Midt-Norge RHF har i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (NST) utviklet et åpent opplæringsprogram i bruk av Individuell plan (IP).

Programmet har samlet informasjon, dokumentasjon og erfaringer rundt det som har med individuell plan å gjøre.                                                                   

 

Smittevernveilederen

Smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttet bygger på papirutgaven av Smittevernboka, og er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer. Hovedmålgruppen er personell i kommunehelsetjenesten.

 

Diabeteskompetanse for helsepersonell 

Foredrag om diabetes. Foredragene holdes av landets fremste eksperter innen  diabetes.

Diabetesforbundet ønsker med foredragene å formidle kunnskap om diabetes. Kunnskap som på en forståelig måte vil kunne bidra til å øke diabeteskompetansen, både hos helsepersonell og personer med diabetes.

 

Tuberkuloseveilederen

Tuberkuloseveilederen er ment for helsepersonell, og inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet

 

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Kontakt

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?