Til hovedinnhold

Fagforbundet støtter forslag til endringer i barnevernsloven

skjematiskframstillingavenfamiliepåtremorfarogbarnisvartesilhuetterpåblåbakgrunn

Beredskapshjem er under større press nå enn de var da Beredskapshjemdommen fra 2013 slo fast at de er oppdragstakere. (Foto: Mostphotos)

Det er viktig at utsatte barn har tiltak i nærheten, som er tilpasset de ulike fasene av barnas liv. De utsatte barna er avhengig av flere, bedre og egnede plasser i statlig barnevern.

07.06.2024 av Marthe Myhr, rådgiver i Fagforbundet
Sist oppdatert: 07.06.2024

Fagforbundet støtter overordnet forslagene til endringene i barnevernloven.

En stabil og god grunnstruktur, som er der når behovet melder seg, bidrar også til å rekruttere, utvikle, beholde, engasjere og støtte ansatte i barnevernet. Tjenesten trenger kontinuitet og stabilitet.

Fagforbundet støtter de foreslåtte justeringene av kompetansekravet i kommunalt barnevern. Relevant utdanning er en viktig forutsetning for å mestre jobben som saksbehandler i barnevernet, og utdanning på masternivå kan i så måte være verdifullt inn i en barnevernstjeneste. For å sikre kvalitet i tjenesten trenger man ikke kun formell utdanning, men også tilstrekkelig og stabil bemanning.

Kompetansekravet vil gjøre det enklere for kommunene å beholde fagfolkene som i dag jobber i tjenesten, men som ikke oppfyller de nye kravene. Iverksettelse og gjennomføring av allerede vedtatte tiltak innebærer gjerne mer praktisk miljøterapeutisk arbeid, det er derfor klokt at det åpnes opp for at fagfolk med ulik fagbakgrunn kan utføre dette. Fagforbundet støtter at det innføres en hjemmel til å fastsette forskrift om veiledning av nyansatte i det kommunale barnevernet.

Fagforbundet støtter også justeringer av kompetansekravet i barnevernsinstitusjoner. Det er en knapphet på den kompetansen institusjonene nå søker, og de konkurrerer med både kommuner og helsevesenet om de samme arbeidstakerne. Ansatte som forlater feltet, tar med verdifullkompetanse og erfaring. Forslag om tre års arbeidserfaring fra institusjon og liknende tjenester, kan kompensere for kravet om bachelorgrad støttes. Fagforbundet er positive til at det åpnes opp for at institusjonene kan ansatte personer som er godt egnet, under forutsetningen om at de fullfører interne opplæringsløp og/eller annen relevant utdanning.

En stor del av ansatte i barneverninstitusjoner er fagarbeidere, eller personer uten formell utdanningsbakgrunn. Alle ansatte må få et tilbud om kompetansehevning, eventuelt etter- og videreutdanning. I tillegg vil vi trekke frem fagskolen som en mulighet for kompetanseheving. Det bør vurderes å utvikle et fagskoleløp for arbeid i barnevernsinstitusjon.

Fagforbundet mener at frikjøpte fosterforeldre må kunne få pensjonsopptjening i den etablerte og lovfestede ordningen for spesialiserte fosterhjem/beredskapshjem. Fagforbundet er enig i at det ikke må være en nedre grense på hvem som omfattes av opptjening av tjenestepensjon.

Frikjøpte fosterforeldre må få pensjonsopptjening i den etablerte og lovfestede ordningen for spesialiserte fosterhjem/beredskapshjem. Dette sikrer frikjøpte fosterforeldre en dekning tilsvarende offentlig ansatte ellers, og også dekke rettigheter ved uførhet/dødsfall i tillegg til opptjening til alderspensjon.

Les hele Fagforbundets høringssvar om barnevernloven her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?